Μέγεθος κειμένου + -
Κληρονομιές

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€12,39

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+0,24%

Κεφαλαιοποίηση

€1.770.421.484,79

Κληρονομιές

Κληρονομιά με κληρονοµητήριο:

 1. Πιστοποιητικό Κληρονοµητηρίου
 2. Πιστοποιητικό περί µη ανάκλυσης /τροποποίησης /ακύρωσης του κληρονοµητηρίου
 3. Σχετική αίτηση του κληρονόµου /κληροδόχου, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει α) πλήρη στοιχεία του αιτούντος, β)πλήρη στοιχεία του αποβιώσαντος στο Σ.Α.Τ. (µερίδα & λογαριασµός αξιών), καθώς και Α.Δ.Τ.Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ.
 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντα (πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο).
 5. Πιστοποιητικό του αρ. 105 του Ν.Δ.118/1973. Είναι πιστοποιητικό της εφορίας που βεβαιώνει ότι έχουν δηλωθεί στην εφορία οι µετοχές (θα πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό µε ακρίβεια οι κληρονοµούµενες µετοχές) και έχει καταβληθεί ο τυχόν καταλογισθείς φόρος κληρονοµιάς. Εάν, όµως, σε αυτό υπάρχει η ένδειξη "Δέσµευση υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου", σηµαίνει ότι δεν έχει εξοφληθεί πιθανόν ο φόρος που αναλογεί στις συγκεκριµένες αξίες. Η µεταβίβαση των αξιών στους κληρονόµους πραγµατοποιείται, αλλά οι αξίες παραµένουν δεσµευµένες στον ειδικό λογαριασµό. Οι αξίες θα αποδεσµευτούν, εφόσον οι κληρονόµοι προσκοµίσουν στο Κ.Α.Α. πιστοποιητικό εξόφλησης του φόρου κληρονοµιάς (και, κατά συνέπεια, άρσης της σχετικής δέσµευσης).
 6. Κωδικός αριθµός της µερίδας και ο λογαριασµός χρεογράφων (ή µερίδας συγκυρίων και λογαριασµός χρεογράφων συγκυρίων σε περίπτωση συγκυριότητας). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βεβαιώνονται δια της προσκοµίσεως ακριβούς αντιγράφου της καρτέλας µε τα στοιχεία µερίδας και λογαριασµού Χρεογράφων από τους Χειριστές, τόσο για τον θανόντα όσο και για τους νόµιµους κληρονόµους.

Κληρονομιά χωρίς διαθήκη:

 1. Σχετική αίτηση του κληρονόµου/κληροδόχου, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει α) πλήρη στοιχεία του αιτούντος, β)πλήρη στοιχεία του αποβιώσαντος στο Σ.Α.Τ. (µερίδα & λογαριασµός αξιών), καθώς και Α.Δ.Τ.Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ.
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντα (πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο).
 3. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντα.
 4. Πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης του αποβιώσαντα.
 5. Πιστοποιητικό περί µη αµφισβητήσεως του κληρονοµικού δικαιώµατος.
 6. Πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως της κληρονοµιάς (Όλα πρέπει να είναι επικυρωµένα καθώς επίσης τα 4,5 και 6 η εταιρεία τα παραλαµβάνει µε χρονικό όριο ενός µήνα από την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο).
 7. Πιστοποιητικό με βάση το άρθρο 105 του ν. 2961/2001. Είναι πιστοποιητικό της εφορίας που βεβαιώνει ότι έχουν δηλωθεί στην εφορία οι µετοχές (θα πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό µε ακρίβεια οι κληρονοµούµενες µετοχές) και έχει καταβληθεί ο τυχόν καταλογισθείς φόρος κληρονοµιάς. Εάν, όµως, σε αυτό υπάρχει η ένδειξη "Δέσµευση υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου", σηµαίνει ότι δεν έχει εξοφληθεί πιθανόν ο φόρος που αναλογεί στις συγκεκριµένες αξίες. Η µεταβίβαση των αξιών στους κληρονόµους πραγµατοποιείται, αλλά οι αξίες παραµένουν δεσµευµένες στον ειδικό λογαριασµό. Οι αξίες θα αποδεσµευτούν, εφόσον οι κληρονόµοι προσκοµίσουν στο Κ.Α.Α. πιστοποιητικό εξόφλησης του φόρου κληρονοµιάς (και, κατά συνέπεια, άρσης της σχετικής δέσµευσης).
 8. Κωδικός αριθµός της µερίδας και ο λογαριασµός χρεογράφων (ή µερίδας συγκυρίων και λογαριασµός χρεογράφων συγκυρίων σε περίπτωση συγκυριότητας). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βεβαιώνονται µέσω προσκοµίσεως ακριβούς αντιγράφου της καρτέλας µε τα στοιχεία µερίδας και λογαριασµού Χρεογράφων από τους Χειριστές, τόσο για τον θανόντα όσο και για τους νόµιµους κληρονόµους.

Κληρονομιά με διαθήκη:

 1. Σχετική αίτηση του κληρονόµου/κληροδόχου, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει α) πλήρη στοιχεία του αιτούντος, β)πλήρη στοιχεία του αποβιώσαντος στο Σ.Α.Τ. (µερίδα & λογαριασµός αξιών), καθώς και Α.Δ.Τ.- Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ.
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντα (πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο).
 3. Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικών του αρµόδιου δικαστηρίου περί δηµοσίευσης της διαθήκης (ιδιόγραφης, µυστικής, έκτακτης) ή επικυρωµένο αντίγραφο της δηµόσιας διαθήκης.
 4. Επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών του αρµόδιου δικαστηρίου, µε τα οποία κηρύχθηκε η ιδιόγραφη διαθήκη κυρία (στην περίπτωση που πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία κηρύχθηκε κυρία).
 5. Πιστοποιητικό περί µη δηµοσίευσης άλλης διαθήκης.
 6. Πιστοποιητικό περί µη αµφισβήτησης του κληρονοµικού δικαιώµατος.
 7. Πιστοποιητικό περί µη αποποίησης της κληρονοµιάς. (Τα πιστοποιητικά 5,6 και 7 επίσης επικυρωµένα και η προσκόµισή τους στην εταιρεία πρέπει να γίνει µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο).
 8. Πιστοποιητικό με βάση το άρθρο 105 του ν. 2961/2001. Είναι πιστοποιητικό της εφορίας που βεβαιώνει ότι έχουν δηλωθεί στην εφορία οι µετοχές (θα πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό µε ακρίβεια οι κληρονοµούµενες µετοχές) και έχει καταβληθεί ο τυχόν καταλογισθείς φόρος κληρονοµιάς. Εάν, όµως, σε αυτό υπάρχει η ένδειξη "Δέσµευση υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου", σηµαίνει ότι δεν έχει εξοφληθεί πιθανόν ο φόρος που αναλογεί στις συγκεκριµένες αξίες. Η µεταβίβαση των αξιών στους κληρονόµους πραγµατοποιείται, αλλά οι αξίες παραµένουν δεσµευµένες στον ειδικό λογαριασµό. Οι αξίες θα αποδεσµευτούν, εφόσον οι κληρονόµοι προσκοµίσουν στο Κ.Α.Α. πιστοποιητικό εξόφλησης του φόρου κληρονοµιάς (και, κατά συνέπεια, άρσης της σχετικής δέσµευσης).

Κωδικός αριθµός της µερίδας και ο λογαριασµός χρεογράφων (ή µερίδας συγκυρίων και λογαριασµός χρεογράφων συγκυρίων σε περίπτωση συγκυριότητας). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βεβαιώνονται δια της προσκοµίσεως ακριβούς αντιγράφου της καρτέλας µε τα στοιχεία µερίδας και λογαριασµού Χρεογράφων από τους Χειριστές, τόσο για τον θανόντα όσο και για τους νόµιµους κληρονόµους.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies