Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

Κοινωνικός Απολογισμός

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

HTML | PDF |   | (18,44MB)

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 της MYTILINEOS είναι διαθέσιμη σε pdf ή online έκδοση.

Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

Βασικό στόχο της Εταιρείας μας αποτελεί η δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, σε όλους τους Τομείς Δραστηριότητας, που να χαρακτηρίζεται από «Κανένα Ατύχημα και Κανένα Επαγγελματικό Νόσημα». Η εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης που στοχεύουν στον εντοπισμό, την αναγνώριση και την εξάλειψη παραγόντων και συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητα συμβάντα (ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες), αλλά και η συστηματική και συνεχής προσπάθεια τόσο για την ανάπτυξη, όσο και για την υιοθέτηση μιας κουλτούρας πρόληψης ατυχημάτων και ασθενειών στους χώρους εργασίας, αποτελεί πάγια καθημερινή δέσμευση.

Υψίστη προτεραιότητά μας, σε καθημερινή βάση, αποτελεί η ασφάλεια & υγιεινή των εργαζομένων μας, στους χώρους εργασίας όλων των Τομέων Δραστηριότητας μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για την επίτευξη του μόνου αποδεκτού στόχου «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ», που αποτελεί και την κυρίαρχη πρόκληση στον χώρο της βιομηχανίας.

Η εξάλειψη ατυχημάτων στους χώρους εργασίας και ιδιαίτερα στις παραγωγικές μονάδες, αποτελεί κύριο μέλημα μας. Στόχος είναι η διατήρηση των υψηλών δεικτών  ασφαλείας σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, με την εφαρμογή σχεδίων δράσης και συγκεκριμένων προγραμμάτων προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

Η πολιτική μας, στον ευαίσθητο αυτό τομέα, εφαρμόζεται με τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της εργασίας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001 και το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1801, ενώ χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία εφαρμόζονται σε όλους μας τους Τομείς Δραστηριότητας:

  • Απόλυτος σεβασμός των νομοθετικών απαιτήσεων, προτύπων, καθώς και των εσωτερικών οδηγιών
  • Συνεχής αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων και λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την αντιμετώπισή τους
  • Λειτουργία Γραφείου Ασφάλειας και Υγιεινής στις μεγάλες μονάδες παραγωγής και στις κεντρικές υπηρεσίες της Εταιρείας
  • Ένταξη του προσωπικού σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα Ασφάλειας & Υγιεινής
  • Ανοικτή και διαφανής επικοινωνία, για όλα τα θέματα που αφορούν στην Υγιεινή και την Ασφάλεια
  • Συστηματική επιθεώρηση της οργάνωσης και των διαδικασιών, με στόχο την απόλυτη τήρηση των κανόνων ασφαλούς εργασίας σε κάθε Τομέα της Εταιρείας φροντίζοντας την ασφάλεια των πελατών, των συνεργατών και άλλων πολιτών που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις τους