Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία

Υψίστη προτεραιότητά μας, σε καθημερινή βάση, αποτελεί η ασφάλεια & υγιεινή των εργαζομένων μας, στους χώρους εργασίας όλων των Τομέων Δραστηριότητας μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για την επίτευξη του μόνου αποδεκτού στόχου «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ», που αποτελεί και την κυρίαρχη πρόκληση στον χώρο της βιομηχανίας.

Η εξάλειψη ατυχημάτων στους χώρους εργασίας και ιδιαίτερα στις παραγωγικές μονάδες, αποτελεί κύριο μέλημα μας. Στόχος είναι η διατήρηση των υψηλών δεικτών  ασφαλείας σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, με την εφαρμογή σχεδίων δράσης και συγκεκριμένων προγραμμάτων προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

Η πολιτική μας, στον ευαίσθητο αυτό τομέα, εφαρμόζεται με τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της εργασίας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001 και το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1801, ενώ χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία εφαρμόζονται σε όλους μας τους Τομείς Δραστηριότητας:

  • Απόλυτος σεβασμός των νομοθετικών απαιτήσεων, προτύπων, καθώς και των εσωτερικών οδηγιών
  • Συνεχής αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων και λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την αντιμετώπισή τους
  • Λειτουργία Γραφείου Ασφάλειας και Υγιεινής στις μεγάλες μονάδες παραγωγής και στις κεντρικές υπηρεσίες της Εταιρείας
  • Ένταξη του προσωπικού σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα Ασφάλειας & Υγιεινής
  • Ανοικτή και διαφανής επικοινωνία, για όλα τα θέματα που αφορούν στην Υγιεινή και την Ασφάλεια
  • Συστηματική επιθεώρηση της οργάνωσης και των διαδικασιών, με στόχο την απόλυτη τήρηση των κανόνων ασφαλούς εργασίας σε κάθε Τομέα της Εταιρείας φροντίζοντας την ασφάλεια των πελατών, των συνεργατών και άλλων πολιτών που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις τους