Μέγεθος κειμένου + -
Διαχείριση Χρημ/κων Κινδύνων

Διαχείριση Χρημ/κων Κινδύνων

Σκοποί και Πολιτικές Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δημιουργούν πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, διακυμάνσεων των τιμών της αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, στοχεύει στον περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματά της, που είναι δυνατό να προκύψει  από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τις διακυμάνσεις στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
 
Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων της Εταιρείας (Corporate Treasury Department), το οποίο δρα ως ένα κέντρο υπηρεσιών που λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμένων κατευθύνσεων εγκεκριμένων από τη Διοίκηση.
 
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για να αντισταθμίσει την έκθεση της σε συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνων.
Η Κεντρική υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων αναγνωρίζει, ποσοτικοποιεί, διαχειρίζεται και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που δημιουργούνται από τις κύριες λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από το Δολάριο Αμερικής. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καθώς επίσης και από επενδύσεις σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. Για τη διαχείριση αυτού του επιχειρηματικού κινδύνου το τμήμα χρηματοοικονομικής διαχείρισης της εταιρείας χρησιμοποιεί παράγωγα ή μη χρηματοοικονομικά προϊόντα εν ονόματι και για λογαριασμό των επιμέρους εταιρειών της Εταιρείας.
 
Σε επίπεδο Εταιρείας τα χρηματοοικονομικά αυτά προϊόντα  χαρακτηρίζονται ως αντισταθμίσεις  συναλλαγματικού κινδύνου συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού, παθητικού ή μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών.
 
(ii) Κίνδυνος τιμών εμπορευμάτων
Οι τιμές των εμπορευμάτων οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια ζήτηση και προσφορά έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύμανσης των σχετικών τιμών.
 
Οι τιμές των εμπορευμάτων συνδέονται τόσο με μεταβλητές που προσδιορίζουν τα έσοδα (πχ τιμές μετάλλων στο LME) όσο και το κόστος (πχ τιμές πετρελαίου) της Εταιρείας. Η Εταιρεία από τη δραστηριότητα της εκτίθεται στην διακύμανση των τιμών Αλουμινίου (AL), Ψευδαργύρου (Zn), Μολύβδου (Pb) καθώς και στις τιμές Πετρελαίου (Fuel Oil) σαν στοιχείο του κόστους παραγωγής.
 
Αναφορικά με τη διακύμανση των τιμών των μετάλλων η Εταιρεία έχει σαν πολιτική την ελαχιστοποίηση του κινδύνου κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων.
 
(iii) Κίνδυνος επιτοκίων
Τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως στα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων. Η πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είναι να επενδύει τα μετρητά του σε κυμαινόμενα επιτόκια ώστε να διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ικανοποιητική απόδοση για τους μετόχους της.  Επιπρόσθετα, η Εταιρεία για το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού κάνει χρήση προϊόντων κυμαινόμενου επιτοκίου. Ανάλογα με το ύψος των υποχρεώσεων σε κυμαινόμενο επιτόκιο, η Εταιρεία προβαίνει στην εκτίμηση του επιτοκιακού κινδύνου, και όπου απαιτείται μελετά την αναγκαιότητα χρήσης επιτοκιακών χρηματοοικονομικών παραγώγων. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση της στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.
Επιδράσεις των παραγόντων κινδύνου και ανάλυση ευαισθησίας
Αναφορά στις επιδράσεις των παραγόντων Κινδύνου γίνεται στη σελίδα 130 του Ετήσιου Δελτίου 2016.                                   
 
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies