Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Εκπαίδευση & Eξέλιξη εργαζομένων

Εκπαίδευση & Eξέλιξη εργαζομένων

Η επαγγελματική εξέλιξη, ο σχεδιασμός διαδοχής, η ανάπτυξη πολύπλευρων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε διάφορα ιεραρχικά επίπεδα, η αξιολόγηση της απόδοσης, η εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως επίσης και η μετάδοση τεχνογνωσίας και εμπειριών στο έμμεσα απασχολούμενο προσωπικό αλλά και στους εποπτευόμενους εργοδοτούμενους αποτελούν κοινούς στόχους σε όλη την MYTILINEOS.

Η δραστηριότητα της Εταιρείας σε διαφορετικούς Τομείς, όπως η επεξεργασία μετάλλων, τα εξειδικευμένα κατασκευαστικά έργα καθώς και η δραστηριοποίηση στην αγορά της ενέργειας, αν και προκαλεί διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προσφέρει παράλληλα στους εργαζομένους του ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων, δίνοντας τους την ευκαιρία να αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση, στην MYTILINEOS, εστιάζει στη διαρκή προσπάθεια εντοπισμού των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών, στη βάση των οποίων διαμορφώνονται τα ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε όλο το νέο προσληφθέν αλλά και το υφιστάμενο προσωπικό το οποίο δύναται να αλλάξει θέση εργασίας, ή να αναλάβει πρόσθετες αρμοδιότητες.

Επιπροσθέτως, το εργασιακό περιβάλλον της Εταιρείας ενθαρρύνει την πρωτοβουλία, επιβραβεύει την καινοτομία, αξιολογεί την ατομική επίδοση του κάθε εργαζόμενου. Κάθε Τομέας Δραστηριότητας και θυγατρική εταρεία διαθέτει προηγμένα συστήματα αξιολόγησης εργαζομένων, με βασικό στοιχείο την κατά απόλυτη προτεραιότητα υλοποίηση εσωτερικών προαγωγών, εφ’ όσον οι εργαζόμενοι κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και τις απαιτούμενες γνώσεις για την ανάληψη της θέσης.