Μέγεθος κειμένου + -
Μερισματική Πολιτική

Μερισματική Πολιτική

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετ’ αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού διανέμεται  στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Ο τρόπος, ο χρόνος  και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται από την Εταιρεία  μέσω των μέσων ενημέρωσης που προβλέπονται στο ν.3556/2007 και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση.

Χρήση Μέρισμα/Μετοχή Ημ. Αποκοπής Ημ. Πληρωμής
2019 0,36 24/06/2020 01/07/2020
2018 0,36 26/06/2019 02/07/2019
2017 0,32 11/06/2018 15/06/2018
2008 0,1 11/05/2009 19/05/2009
2007 0,51 12/05/2008 20/05/2008
2006 0,6 26/04/2007 07/05/2007
2005 0,4 18/05/2006 26/05/2006
2004 0,2 24/05/2005 16/06/2005
2003 0,1 25/06/2004 02/08/2004
2002 0,05 26/06/2003 01/08/2003
2001 0,06 01/07/2002 12/08/2002
2000 0,29 02/07/2001 06/08/2001
1999 0,15 29/06/2000 07/08/2000
1998 0,09 26/07/1999 26/07/1999
1997 0,09 18/05/1998 18/05/1998
1996 0,15 09/07/1997 09/07/1997
1995 0,21 27/05/1996 27/05/1996
1994 0,88 31/12/1994 31/12/1994


Υπολογισμός Απόδοσης Μερίσματος

Αριθμός Μετοχών
Αποτέλεσμα:
Υπολογισμός
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies