Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Μεθοδολογία υπολογισμού δεδομένων Κοινωνικού Απολογισμού

Μεθοδολογία υπολογισμού δεδομένων Κοινωνικού Απολογισμού

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους Κοινωνικούς μας Απολογισμούς, έχουν συλλεχθεί βάσει των διαδικασιών και επιστημονικών τρόπων καταγραφής που εφαρμόζει η κάθε θυγατρική μας εταιρεία αλλά και από τις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο πλαίσιο εφαρμογής των εταιρικών συστημάτων. Η καταγραφή των στοιχείων και ο υπολογισμός των δεικτών που αναφέρονται στις επιδόσεις του Ομίλου, ελέγχονται και επαληθεύονται μέσω του συστήματος SAP, από επίσημα έγγραφα όπως οι οικονομικές καταστάσεις, από εσωτερικά συστήματα υπολογισμού που διαθέτουν τα αντίστοιχα τμήματα της κάθε εταιρείας, όπως για παράδειγμα με τη δημιουργία ειδικών σελίδων επεξεργασίας δεδομένων σε μορφή Excel που τηρούνται και ανανεώνονται για τη συγκεκριμένη εργασία και από διεθνώς αποδεκτές μεθόδους υπολογισμού όπως τα συστήματα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001 - ΕΛΟΤ 1801, το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 και το Σύστημα Διαχείρισης Απογραφής και Αναφοράς Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου ISO 14064. Σχετικά με τα κοινωνικά στοιχεία, αυτά περιλαμβάνουν τις πρωτοβουλίες της κάθε θυγατρικής εταιρείας όσο και τις δράσεις της MYTILINEOS που εκπροσωπεί συνολικά τον Όμιλο. Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται στοιχεία που προέκυψαν από άμεσες μετρήσεις, ενώ για λόγους συγκρισιμότητας, αναφέρονται δεδομένα τριετίας όπου αυτά είναι διαθέσιμα.

Αναφορικά με τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των δεικτών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, οι υπολογισμοί των δεικτών που έχουν αναπτυχθεί έχουν ως εξής:

 

Μέθοδοι υπολογισμού εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου

Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων:

  1. CO2: Σε ότι αφορά στις άμεσες εκπομπές CO2 αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με το σχέδιο παρακολούθησης εκπομπών που έχει καταθέσει η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 601/2012 ΕΕ. Για τον υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 0,85 (ήτοι: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε KWH*0,85). Συγκεκριμένα, για το 2011 χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 0,85t CO2/MWh. O συντελεστής είναι σταθμισμένος στο ποσοστό συνεισφοράς του κάθε είδους ενεργειακής πηγής.
  2. Αποτελέσματα Σκόνης: Η συγκέντρωση της σκόνης στις σημειακές πηγές εκπομπής του εργοστασίου μετριέται σύμφωνα με την ΑΕΠΟ 160170/2008: α) με ισοκινητική δειγματοληψία και συχνότητα τέσσερις φορές το χρόνο στις καμινάδες Α070. FLN, H15, H1, H28, β) με αναλυτές συνεχούς μέτρησης στις καμινάδες του κλιβάνου ανόδων, των περιστροφικών, του στατικού και του κλιβάνου ασβέστη και γ) με ισοκινητική δειγματοληψία και συχνότητα μηνιαία στα κέντρα 1-2 & 3-4 επεξεργασίας των αερίων ηλεκτρόλυσης. Για τον υπολογισμό της ετήσιας ποσότητας εκπομπής σε (t) χρησιμοποιήθηκαν: α) Για τις σημειακές πηγές όπου εφαρμόζεται ισοκινητική δειγματοληψία: ο μέσος όρος των τεσσάρων τιμών συγκέντρωσης (σε mg/Nm3) και της παροχής (σε Nm3/s) και β) Για τις σημειακές πηγές όπου εφαρμόζεται συνεχής μέτρηση: ο μέσος όρος των ημερήσιων τιμών συγκέντρωσης (σε mg/Nm3) και της παροχής (σε Nm3/s) από τις ισοκινητικές δειγματοληψίες όλων των διαθέσιμων ετών.
  3. Αποτελέσματα NOx: Οι ετήσιες εκπομπές οξειδίων του αζώτου αφορούν στην κατανάλωση των καυσίμων (φυσικού αερίου, ντίζελ & μαζούτ,) και υπολογίστηκαν στοιχειομετρικά με χρήση των συντελεστών εκπομπής (5.363g/kg μαζούτ, 2.102gr/kg φυσικού αερίου και 2.384gr/Kg ντίζελ - Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων ΥΠΑΝ 2005). Σημειώνεται ότι οι εκπομπές ΝΟx από διεργασίες δεν μετρώνται, ούτε υπολογίζονται (δεν υπάρχει ακόμα επίσημη μέθοδος).
  4. Αποτελέσματα SO2: Οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του θείου αφορούν στην κατανάλωση των καυσίμων (μαζούτ & ντίζελ) και υπολογίζονται βάσει της περιεκτικότητας του μαζούτ σε θείο όπως αυτή αναγράφεται στα δελτία ανάλυσης και του ντίζελ με δείκτη 0.7gr/kg. Οι εκπομπές διοξειδίου του θείου από τη διεργασία έψησης των ανόδων δεν υπολογίζονται (δεν υπάρχει επαληθεύσιμη μέθοδος).

 

Τομέας Ενέργειας:

  1. Εκπομπές CO2: Σε ότι αφορά στις άμεσες εκπομπές CO2 αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με τα σχέδια παρακολούθησης εκπομπών που έχουν υποβληθεί από τις θυγατρικές εταιρείες της PROTERGIA A.E. και έχουν συνακολούθως εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 12 και του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 601/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα βασίζεται σε υπολογισμούς σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και στις διατάξεις της Απόφασης 589/2007/ΕΚ. Οι εκπομπές από ροές πηγής προσδιορίζονται με βάση τα δεδομένα δραστηριότητας που λαμβάνονται με την βοήθεια συστημάτων μετρήσεων και συμπληρωματικές παραμέτρους που προκύπτουν από εργαστηριακές αναλύσεις ή πρότυπους συντελεστές.
  2. Εκπομπές SO2 και σωματίδια (σκόνη): Στην περίπτωση των θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της PROTERGIAA.E., λόγω της ποιότητας του καταναλισκόμενου καυσίμου (ήτοι φυσικό αέριο), δεν τίθενται οριακές τιμές εκπομπής SO2 και σωματιδίων όπως επισημαίνεται στις τις ισχύουσες ΑΕΠΟ των σταθμών και στο πλαίσιο του εφαρμοστέου Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου για τις ατμοσφαιρικές εκπομπές από μονάδες καύσης. Κατά συνέπεια δεν απορρέει υποχρέωση μετρήσεων εκπομπών SO2 και σωματιδίων στους θερμικούς σταθμούς.
  3. Εκπομπές NOx : Σύμφωνα με τις ισχύουσες ΑΕΠΟ των θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής τίθενται οριακές τιμές εκπομπής για τα NOx (εν προκειμένω ΝΟ2) με όριο αποδοχής:
  • τα 50 mg/Nm3 (σε ξηρή βάση και 15% Ο2) για λειτουργία με φορτίο μεγαλύτερο από 70%
  • τα 75 mg/Nm3 (σε ξηρή βάση και 15% Ο2) για λειτουργία με φορτίο μεγαλύτερο από 70% με μέση ετήσια συνολική ηλεκτρική απόδοση μεγαλύτερη από 55%.

Η μέτρηση των επιπέδων NOx πραγματοποιείται σε συνεχή βάση από τα συστήματα συνεχούς καταγραφής συγκέντρωσης NOx (ως ΝΟ2) στα καυσαέρια ηλεκτροπαραγωγής των σταθμών (CEMS) και η καταγραφή τους αποτυπώνεται σε mg/Nm3.

 

Τομέας Κατασκευαστικών και Ενεργειακών Έργων EPC:

Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα βασίζεται σε υπολογισμούς σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ISO 14064. Σκοπός του ProjectISO 14064 είναι η απογραφή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ) που προέρχονται από τις δραστηριότητες της εταιρίας και η ποσοτικοποίηση τους σε εκπομπές ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e). Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση επιλεγμένης μεθοδολογίας που ελαχιστοποιεί τυχόν αβεβαιότητα υπολογισμών. Η συνάρτηση της ποσοτικοποίησης έχει ως εξής: Εκπομπές ΑΘ (CO2e)  = Δεδομένα δραστηριότητας ΑΘ x Συντελεστής εκπομπών ΑΘ (σε CO2e). Η επιλογή των συντελεστών εκπομπών γίνεται κατόπιν αξιολόγησης της καταλληλότητας και σωστής αντιστοιχίας με τα δεδομένα δραστηριότητας και πηγάζουν από οδηγίες διεθνών αναγνωρισμένων Φορέων όπως ο IPCC , Defra, τον κανονισμό 601/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Εθνικές Αναφορές Απογραφής ΑΘ.

 

Μέθοδοι Υπολογισμού δεικτών Ασφάλειας & Υγιεινής

MYTILINEOS:

Δείκτης τραυματισμών IR = Συνολικός αριθμός περιστατικών τραυματισμών x 200.000 / Σύνολο ωρών εργασίας.
Δείκτης επαγγελματικών ασθενειών ODR = Συνολικός αριθμός περιπτώσεων επαγγελματικών ασθενειών x 200.000 / Σύνολο ωρών εργασίας.
Δείκτης απολεσθεισών ημερών LDR = Συνολικός αριθμός ημερών που χάνονται x 200.000 / Σύνολο ωρών εργασίας.
Δείκτης απουσιών AR = Συνολικός αριθμός ημερών απουσίας κατά την περίοδο του απολογισμού x 200.000 / Σύνολο ημερών που εργάστηκε το εργατικό δυναμικό για την ίδια περίοδο.

Σημείωση: Ο συντελεστής 200.000 προκύπτει από τις 50 εβδομάδες εργασίας των 40 ωρών ανά 100 εργαζομένους. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον συντελεστή, το ποσοστό που προκύπτει σχετίζεται με τον αριθμό των εργαζομένων, και όχι με τον αριθμό των ωρών.

 

Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων:

Δείκτης Συχνότητας Τραυματισμών = Συνολικός αριθμός περιστατικών τραυματισμών x 1,000,000 / Σύνολο ωρών εργασίας.

Δείκτης Βαρύτητας Τραυματισμών= Συνολικός αριθμός ημερών διακοπής εργασίας x 1,000 / Σύνολο ωρών εργασίας.