Μέγεθος κειμένου + -

Ορόσημα Ε.Κ.Ε. & Βιώσιμης Ανάπτυξης

2018

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υλοποιεί την 1η επίσημη αξιολόγηση 147 βασικών προμηθευτών της σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εκπονεί την 1η επίσημη μελέτη, μέσω ανεξάρτητου φορέα διασφάλισης, της αποτύπωσης της ευρύτερης συνεισφοράς της στην εθνική οικονομία και απασχόληση.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εντάσσει στη στρατηγική της, τη διαδικασία Ανεξάρτητης Διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISAE3000 και το Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης AA1000.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εντάσσεται σε νέους διεθνείς ESG δείκτες: ISS Quality Score, THOMPSON Reuters ESG Index, Arabesque S-RAY & CSR Hub.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνεχίζει με επιτυχία για 9η χρονιά το θεσμό της ετήσιας Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς της Εταίρους, με την υλοποίηση του θεματικού διαλόγου «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα» στον τομέα Μεταλλουργίας.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ολοκληρώνει με επιτυχία την αναθεώρηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO14001/2015, σε όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δημοσιεύει την 5η αυτόνομη Έκθεση Προόδου UN Global Compact (Advanced level)

2017

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ευθυγραμμίζει τη στρατηγική της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υπογράφει την ένταξή της, ως υποστηρικτής στο Πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration), για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υιοθετεί τη διεθνή μεθοδολογία Social Return On Investment (SROI), για τη μέτρηση της κοινωνικής αξίας των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μια πρωτοβουλία που αποτελεί καινοτομία και πρωτοπορία στο χώρο της βιομηχανίας.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναγνωρίζεται ως «Sustainability Leader» για τη διαχρονική δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, βάσει του επιχειρηματικού δείκτη Sustainability Performance Directory της πρωτοβουλίας “Sustainable Greece 2020”.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνεχίζει με επιτυχία για 8η χρονιά το θεσμό της ετήσιας Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς της Εταίρους, με την υλοποίηση του θεματικού διαλόγου «Μετατρέποντας το Επιχειρείν σε αξία για την κοινωνία» στον τομέα Μεταλλουργίας & Μεταλλείων.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναβαθμίζεται από το επίπεδο «Management» στο επίπεδο «Leadership» της κατάταξης της διεθνoύς πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης Carbon Disclosure Project, για τις επιδόσεις της στη διαχείριση των Υδάτινων Πόρων.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δημοσιεύει την 4η αυτόνομη Έκθεση Προόδου (CoP - Advanced level) αναφορικά με τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact)

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εκδίδει για 10η συνεχόμενη χρονιά την Έκθεση δημοσιοποίησης Μη – Χρηματοοικονομικών της Στοιχείων (Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης) σύμφωνα με τον οργανισμό GRI (GRI Standards).

2016

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Έναρξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος SCALE, το οποίο συντονίζεται από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την εξαγωγή σπάνιων γαιών (ειδικότερα Σκανδίου) από τα κατάλοιπα βωξίτη

 • Δημοσιοποίηση της 2ης αναθεωρημένης έκδοσης του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

 • Ολοκλήρωση του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

 • Υλοποίηση θεματικών διαλόγων «Μιλάμε για το Περιβάλλον» στον τομέα Μεταλλουργίας και «Κοινωνική Επίδραση και Επίδοση» στον τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας,στο πλαίσιο του θεσμού της ετήσιας Διαβούλευσης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τους Κοινωνικούς της Εταίρους

 • 2η χρονιά υλοποίησης του καινοτόμου πιλοτικού προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» ενάντια στο φαινόμενο της σχολικής διαρροής

 • Υλοποίηση των κοινωνικών προγραμμάτων «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙ» και «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας των νέων

 • Συμμετοχή στην πρωτοβουλία “Act4Greece”, καλύπτοντας το 17% του συνολικού στόχου του προγράμματος με την παροχή 40.000 υγιεινών και ζεστών γευμάτων σε μαθητές των δημοτικών σχολείων της Δυτικής Αττικής

 • Δημιουργία ειδικού εργαλείου ενημέρωσης INTEGRATEDValueCreationSCORECARDστο πλαίσιο της ανάδειξης της ενιαίας (χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής) αξίας που παράγει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από τη δραστηριότητα της

 • 1η συμμετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην διεθνή πρωτοβουλία βιώσιμης ανάπτυξης CarbonDisclosureProject (ενότητα: Διαχείριση Υδάτινων Πόρων)

 • 2η δημοσίευση της ESG παρουσίασης του Ομίλου προς τους υπεύθυνους επενδυτές βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της πρωτοβουλίας PRI (Principles for Responsible Investment)

 • 3η δημοσίευση της αυτόνομης έκθεσης προόδου του Ομίλου (επίπεδο Advanced level) στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (Global Compact)

 • 5η  συμμετοχή του Ομίλου στην έρευνα ESG του Οργανισμού Bloomberg (1η θέση ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και 5η σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2016)

 • 9η έκδοση του Κοινωνικού Απολογισμού σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI (G4)

2015

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • 1η δημοσίευση της παρουσίασης του Ομίλου (ESG) προς τους υπεύθυνους επενδυτές με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της πρωτοβουλίας PRI (Principles for Responsible Investment)

 • 1η έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών της εταιρίας ΜΕΤΚΑ

 • 8η έκδοση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI (G4)

 • 2η έκδοση της έκθεσης προόδου του Ομίλου στο επίπεδο «Advanced level» του Global Compact

 • 4η συμμετοχή στην έρευνα ESG του Οργανισμού Bloomberg (1η θέση ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και 5η σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2015)

 • Σχεδιασμός νέου συστήματος Διαχείρισης & Εφαρμογής Κοινωνικής Συνεισφοράς Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΟΣ με την ονομασία «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ»

 • Προετοιμασία 2ης έκδοσης του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Ομίλου

 • Υλοποίηση θεματικής Διαβούλευσης «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία» στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 • Έναρξη υλοποίησης του καινοτόμου πιλοτικού προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» ενάντια στο φαινόμενο της σχολικής διαρροής

 • Ολοκλήρωση του κοινωνικού προγράμματος «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 • Υλοποίηση της Ανθρακικής Ουδετεροποίησης των ιστοσελίδων του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της εταιρίας ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

2014

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Έκδοση του 7ου Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες οδηγίες G4 “Inaccordance “ - Core του οργανισμού GRI

 • Υλοποίηση του κοινωνικού προγράμματος έμμισθης απασχόλησης 11 νέων μηχανικών, χωρίς ή με μικρή προϋπηρεσία, στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

 • Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες διεθνώς που υπέγραψαν τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία Call to Action ενάντια στα φαινόμενα της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας του Οργανισμού UN Global Compact

 • Υλοποίηση για 5η συνεχόμενη χρονιά του θεσμού της Διαβούλευσης του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη του σε τοπικό επίπεδο

 • Συμμετοχή του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» ως πρεσβευτής βιωσιμότητας

 • Συμμετοχή του Ομίλου στην έρευνα ESG (Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών κριτηρίων και κριτηρίων Διακυβέρνησης) του Οργανισμού Bloomberg, για 3η  συνεχόμενη χρονιά, κατακτώντας την 1η και την 5η θέση, με βάση τη συνολική επίδοση, ανάμεσα στις ελληνικές και τις διεθνείς επιχειρήσεις αντίστοιχα

2013

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Εφαρμογή του περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14064 στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ με στόχο την καταγραφή των πηγών και τον πλήρη έλεγχο των εκπομπών CO2 από τη δραστηριότητά της

 • Υλοποίηση αυτοξιολόγησης όλων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου στους τομείς της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Καταπολέμησης της Διαφθοράς

 • Δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου

 • Υλοποίηση για 4η συνεχόμενη χρονιά, εκ μέρους όλων των θυγατρικών του Ομίλου, του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη τους σε θέματα Ε.Κ.Ε.

 • Υλοποίηση για 2η συνεχόμενη χρονιά, του Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος του Ομίλου, με τη συμμετοχή όλων των θυγατρικών του εταιρειών

 • Αναβάθμιση της Αναφοράς προόδου (CoP) του Ομίλου,mως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου Global Compact, από Active σε Advanced Level

 • Υλοποίηση διαδικασίας εξωτερικής διασφάλισης και αναβάθμιση επιπέδου GRIG3.1 από Β σε Α+ του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου για το 2013

2012

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Αναβάθμιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σύμφωνα με το ISO 26000 και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ

 • Η υλοποίηση της 3ης και 2ης διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη των εταιρειών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και PROTERGIA A.E. αντίστοιχα

 • Πρώτη συμμετοχή του Ομίλου στην ετήσια έρευνα ESG (Environment, Social and Governance) Bloomberg Survey και κατάληψη της πρώτης θέσης στη συνολική επίδοση, ανάμεσα στις ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν

 • Οριστική διακοπή της απόθεσης καταλοίπων βωξίτη στη θάλασσα από την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.»

 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001  στην PROTERGIA Α.Ε.

 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας κατά το πρότυπο OHSAS 18001 στην PROTERGIA Α.Ε.

2011

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Αναβάθμιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σε GRI G3.1 Level B και επίσημη πιστοποίηση του επιπέδου από τον διεθνή Οργανισμό GRI

 • Η υλοποίηση της 1ης και 2ης διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη των εταιρειών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και PROTERGIA A.E. αντίστοιχα

2010

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Δημιουργία επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου

 • Δημιουργία δομών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου

 • Υλοποίηση του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο εταιρειών (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΜΕΤΚΑ Α.Ε.)

 • Δημιουργία του Τομέα Διαχείρισης Κλιματικής Αλλαγής στη Γενική Διεύθυνση Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου

 • Επίσημη πιστοποίηση του επιπέδου, G3 LevelB, του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου από τον διεθνή Οργανισμό GRI

2009

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Υλοποίηση έργου Χαρτογράφησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στις εταιρείες ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΕΤΚΑ Α.Ε. & ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

2008

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Πιστοποίηση για το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγιεινής κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007 στη «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.»

 • Λειτουργία 2ης Φιλτρόπρεσσας Αξιοποίησης Καταλοίπων Βωξίτη από την «Αλουμίνιον της Ελλάδος»

 • Δέσμευση του Ομίλου στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Global Compact που αφορά στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς

 • Κατάρτιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού GRI (Global Reporting Initiative), G3 Level C

2007

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Πιστοποίηση για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 2004 στην ΜΕΤΚΑ Α.Ε

2006

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Αλουμίνιον της Ελλάδος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 9001:2000

 • Είσοδος του Ομίλου στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 • Λειτουργία 1ης Φιλτρόπρεσας Αξιοποίησης Καταλοίπων Βωξίτη από την Αλουμίνιον της Ελλάδος

 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000

2005

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Πιστοποίηση για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 στην Αλουμίνιον της Ελλάδος

2004

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Πρώτη θέση στον κόσμο για την Αλουμίνιον της Ελλάδος (μεταξύ των εργοστασίων Αλουμινίου με 1-3 εκ. ώρες εργασίας), σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώνει κάθε χρόνο το Διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου ( ΙΑΙ )

 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγιεινής κατά το πρότυπο OHSAS 18001 ΕΛΟΤ 1801 στην Αλουμίνιον της Ελλάδος

2003

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Βράβευση της Αλουμίνιον της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου για τα καλύτερα αποτελέσματα ασφάλειας, μεταξύ όλων των εργοστασίων Αλουμίνας της Ευρώπης

2002

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Βράβευση της Αλουμίνιον της Ελλάδος για τα καλύτερα αποτελέσματα Υγείας & Ασφάλειας μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών εργοστασίων Αλουμινίου της Ευρώπης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου

2001

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας ΕΛΒΟ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000

 • Βράβευση της Αλουμίνιον της Ελλάδος για τα καλύτερα αποτελέσματα Υγείας & Ασφάλειας μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών εργοστασίων Αλουμινίου της Ευρώπης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου

2000

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Βραβείο Pechiney για την Αλουμίνιον της Ελλάδος για τα καλύτερα αποτελέσματα ασφάλειας, μεταξύ όλων των εργοστασίων αλουμίνας και αλουμινίου του ομίλου Pechiney
 
2000
2001
 
 
2002
2003
 
 
2004
2005
 
 
2006
2007
 
 
2008
2009
 
 
2010
2011
 
 
2012
2013
 
 
2014
2015
 
 
2016
2017
 
 
2018

2000

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Βραβείο Pechiney για την Αλουμίνιον της Ελλάδος για τα καλύτερα αποτελέσματα ασφάλειας, μεταξύ όλων των εργοστασίων αλουμίνας και αλουμινίου του ομίλου Pechiney

2001

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας ΕΛΒΟ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000

 • Βράβευση της Αλουμίνιον της Ελλάδος για τα καλύτερα αποτελέσματα Υγείας & Ασφάλειας μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών εργοστασίων Αλουμινίου της Ευρώπης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου

2002

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Βράβευση της Αλουμίνιον της Ελλάδος για τα καλύτερα αποτελέσματα Υγείας & Ασφάλειας μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών εργοστασίων Αλουμινίου της Ευρώπης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου

2003

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Βράβευση της Αλουμίνιον της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου για τα καλύτερα αποτελέσματα ασφάλειας, μεταξύ όλων των εργοστασίων Αλουμίνας της Ευρώπης

2004

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Πρώτη θέση στον κόσμο για την Αλουμίνιον της Ελλάδος (μεταξύ των εργοστασίων Αλουμινίου με 1-3 εκ. ώρες εργασίας), σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώνει κάθε χρόνο το Διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου ( ΙΑΙ )

 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγιεινής κατά το πρότυπο OHSAS 18001 ΕΛΟΤ 1801 στην Αλουμίνιον της Ελλάδος

2005

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Πιστοποίηση για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 στην Αλουμίνιον της Ελλάδος

2006

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Αλουμίνιον της Ελλάδος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 9001:2000

 • Είσοδος του Ομίλου στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 • Λειτουργία 1ης Φιλτρόπρεσας Αξιοποίησης Καταλοίπων Βωξίτη από την Αλουμίνιον της Ελλάδος

 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000

2007

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Πιστοποίηση για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 2004 στην ΜΕΤΚΑ Α.Ε

2008

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Πιστοποίηση για το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγιεινής κατά το πρότυπο OHSAS 18001:2007 στη «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.»

 • Λειτουργία 2ης Φιλτρόπρεσσας Αξιοποίησης Καταλοίπων Βωξίτη από την «Αλουμίνιον της Ελλάδος»

 • Δέσμευση του Ομίλου στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Global Compact που αφορά στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς

 • Κατάρτιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού GRI (Global Reporting Initiative), G3 Level C

2009

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
Υλοποίηση έργου Χαρτογράφησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στις εταιρείες ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΕΤΚΑ Α.Ε. & ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

2010

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Δημιουργία επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου

 • Δημιουργία δομών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου

 • Υλοποίηση του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο εταιρειών (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΜΕΤΚΑ Α.Ε.)

 • Δημιουργία του Τομέα Διαχείρισης Κλιματικής Αλλαγής στη Γενική Διεύθυνση Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου

 • Επίσημη πιστοποίηση του επιπέδου, G3 LevelB, του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου από τον διεθνή Οργανισμό GRI

2011

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Αναβάθμιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σε GRI G3.1 Level B και επίσημη πιστοποίηση του επιπέδου από τον διεθνή Οργανισμό GRI

 • Η υλοποίηση της 1ης και 2ης διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη των εταιρειών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και PROTERGIA A.E. αντίστοιχα

2012

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Αναβάθμιση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σύμφωνα με το ISO 26000 και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ

 • Η υλοποίηση της 3ης και 2ης διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη των εταιρειών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και PROTERGIA A.E. αντίστοιχα

 • Πρώτη συμμετοχή του Ομίλου στην ετήσια έρευνα ESG (Environment, Social and Governance) Bloomberg Survey και κατάληψη της πρώτης θέσης στη συνολική επίδοση, ανάμεσα στις ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν

 • Οριστική διακοπή της απόθεσης καταλοίπων βωξίτη στη θάλασσα από την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.»

 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001  στην PROTERGIA Α.Ε.

 • Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας κατά το πρότυπο OHSAS 18001 στην PROTERGIA Α.Ε.

2013

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Εφαρμογή του περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14064 στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ με στόχο την καταγραφή των πηγών και τον πλήρη έλεγχο των εκπομπών CO2 από τη δραστηριότητά της

 • Υλοποίηση αυτοξιολόγησης όλων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου στους τομείς της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Καταπολέμησης της Διαφθοράς

 • Δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου

 • Υλοποίηση για 4η συνεχόμενη χρονιά, εκ μέρους όλων των θυγατρικών του Ομίλου, του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη τους σε θέματα Ε.Κ.Ε.

 • Υλοποίηση για 2η συνεχόμενη χρονιά, του Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος του Ομίλου, με τη συμμετοχή όλων των θυγατρικών του εταιρειών

 • Αναβάθμιση της Αναφοράς προόδου (CoP) του Ομίλου,mως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου Global Compact, από Active σε Advanced Level

 • Υλοποίηση διαδικασίας εξωτερικής διασφάλισης και αναβάθμιση επιπέδου GRIG3.1 από Β σε Α+ του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου για το 2013

2014

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Έκδοση του 7ου Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες οδηγίες G4 “Inaccordance “ - Core του οργανισμού GRI

 • Υλοποίηση του κοινωνικού προγράμματος έμμισθης απασχόλησης 11 νέων μηχανικών, χωρίς ή με μικρή προϋπηρεσία, στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

 • Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες διεθνώς που υπέγραψαν τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία Call to Action ενάντια στα φαινόμενα της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας του Οργανισμού UN Global Compact

 • Υλοποίηση για 5η συνεχόμενη χρονιά του θεσμού της Διαβούλευσης του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη του σε τοπικό επίπεδο

 • Συμμετοχή του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» ως πρεσβευτής βιωσιμότητας

 • Συμμετοχή του Ομίλου στην έρευνα ESG (Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών κριτηρίων και κριτηρίων Διακυβέρνησης) του Οργανισμού Bloomberg, για 3η  συνεχόμενη χρονιά, κατακτώντας την 1η και την 5η θέση, με βάση τη συνολική επίδοση, ανάμεσα στις ελληνικές και τις διεθνείς επιχειρήσεις αντίστοιχα

2015

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • 1η δημοσίευση της παρουσίασης του Ομίλου (ESG) προς τους υπεύθυνους επενδυτές με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της πρωτοβουλίας PRI (Principles for Responsible Investment)

 • 1η έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών της εταιρίας ΜΕΤΚΑ

 • 8η έκδοση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI (G4)

 • 2η έκδοση της έκθεσης προόδου του Ομίλου στο επίπεδο «Advanced level» του Global Compact

 • 4η συμμετοχή στην έρευνα ESG του Οργανισμού Bloomberg (1η θέση ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και 5η σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2015)

 • Σχεδιασμός νέου συστήματος Διαχείρισης & Εφαρμογής Κοινωνικής Συνεισφοράς Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΟΣ με την ονομασία «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ»

 • Προετοιμασία 2ης έκδοσης του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Ομίλου

 • Υλοποίηση θεματικής Διαβούλευσης «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία» στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 • Έναρξη υλοποίησης του καινοτόμου πιλοτικού προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» ενάντια στο φαινόμενο της σχολικής διαρροής

 • Ολοκλήρωση του κοινωνικού προγράμματος «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 • Υλοποίηση της Ανθρακικής Ουδετεροποίησης των ιστοσελίδων του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της εταιρίας ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

2016

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Έναρξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος SCALE, το οποίο συντονίζεται από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την εξαγωγή σπάνιων γαιών (ειδικότερα Σκανδίου) από τα κατάλοιπα βωξίτη

 • Δημοσιοποίηση της 2ης αναθεωρημένης έκδοσης του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

 • Ολοκλήρωση του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

 • Υλοποίηση θεματικών διαλόγων «Μιλάμε για το Περιβάλλον» στον τομέα Μεταλλουργίας και «Κοινωνική Επίδραση και Επίδοση» στον τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας,στο πλαίσιο του θεσμού της ετήσιας Διαβούλευσης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τους Κοινωνικούς της Εταίρους

 • 2η χρονιά υλοποίησης του καινοτόμου πιλοτικού προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» ενάντια στο φαινόμενο της σχολικής διαρροής

 • Υλοποίηση των κοινωνικών προγραμμάτων «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙ» και «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας των νέων

 • Συμμετοχή στην πρωτοβουλία “Act4Greece”, καλύπτοντας το 17% του συνολικού στόχου του προγράμματος με την παροχή 40.000 υγιεινών και ζεστών γευμάτων σε μαθητές των δημοτικών σχολείων της Δυτικής Αττικής

 • Δημιουργία ειδικού εργαλείου ενημέρωσης INTEGRATEDValueCreationSCORECARDστο πλαίσιο της ανάδειξης της ενιαίας (χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής) αξίας που παράγει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από τη δραστηριότητα της

 • 1η συμμετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην διεθνή πρωτοβουλία βιώσιμης ανάπτυξης CarbonDisclosureProject (ενότητα: Διαχείριση Υδάτινων Πόρων)

 • 2η δημοσίευση της ESG παρουσίασης του Ομίλου προς τους υπεύθυνους επενδυτές βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της πρωτοβουλίας PRI (Principles for Responsible Investment)

 • 3η δημοσίευση της αυτόνομης έκθεσης προόδου του Ομίλου (επίπεδο Advanced level) στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (Global Compact)

 • 5η  συμμετοχή του Ομίλου στην έρευνα ESG του Οργανισμού Bloomberg (1η θέση ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και 5η σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2016)

 • 9η έκδοση του Κοινωνικού Απολογισμού σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI (G4)

2017

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ευθυγραμμίζει τη στρατηγική της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υπογράφει την ένταξή της, ως υποστηρικτής στο Πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration), για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υιοθετεί τη διεθνή μεθοδολογία Social Return On Investment (SROI), για τη μέτρηση της κοινωνικής αξίας των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μια πρωτοβουλία που αποτελεί καινοτομία και πρωτοπορία στο χώρο της βιομηχανίας.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναγνωρίζεται ως «Sustainability Leader» για τη διαχρονική δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, βάσει του επιχειρηματικού δείκτη Sustainability Performance Directory της πρωτοβουλίας “Sustainable Greece 2020”.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνεχίζει με επιτυχία για 8η χρονιά το θεσμό της ετήσιας Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς της Εταίρους, με την υλοποίηση του θεματικού διαλόγου «Μετατρέποντας το Επιχειρείν σε αξία για την κοινωνία» στον τομέα Μεταλλουργίας & Μεταλλείων.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναβαθμίζεται από το επίπεδο «Management» στο επίπεδο «Leadership» της κατάταξης της διεθνoύς πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης Carbon Disclosure Project, για τις επιδόσεις της στη διαχείριση των Υδάτινων Πόρων.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δημοσιεύει την 4η αυτόνομη Έκθεση Προόδου (CoP - Advanced level) αναφορικά με τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact)

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εκδίδει για 10η συνεχόμενη χρονιά την Έκθεση δημοσιοποίησης Μη – Χρηματοοικονομικών της Στοιχείων (Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης) σύμφωνα με τον οργανισμό GRI (GRI Standards).

2018

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πορεία

 
 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υλοποιεί την 1η επίσημη αξιολόγηση 147 βασικών προμηθευτών της σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εκπονεί την 1η επίσημη μελέτη, μέσω ανεξάρτητου φορέα διασφάλισης, της αποτύπωσης της ευρύτερης συνεισφοράς της στην εθνική οικονομία και απασχόληση.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εντάσσει στη στρατηγική της, τη διαδικασία Ανεξάρτητης Διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISAE3000 και το Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης AA1000.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εντάσσεται σε νέους διεθνείς ESG δείκτες: ISS Quality Score, THOMPSON Reuters ESG Index, Arabesque S-RAY & CSR Hub.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνεχίζει με επιτυχία για 9η χρονιά το θεσμό της ετήσιας Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς της Εταίρους, με την υλοποίηση του θεματικού διαλόγου «Αναπτύσσοντας μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα» στον τομέα Μεταλλουργίας.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ολοκληρώνει με επιτυχία την αναθεώρηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO14001/2015, σε όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας.

 • Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δημοσιεύει την 5η αυτόνομη Έκθεση Προόδου UN Global Compact (Advanced level)

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies