Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Διακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε.

Διακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε.

Δομές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της «MYTILINEOS»

Το σύστημα διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζουμε αποτελείται από την Επιτροπή Ε.Κ.Ε. σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου και τις Ομάδες Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών μας εταιρειών που διαθέτουν συγκεκριμένο αντικείμενο και διέπονται από σαφείς υποχρεώσεις. Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της εταιρείας η οποία εμπλέκεται σε όλες τις υποχρεώσεις της επιτροπής σε επίπεδο υποστήριξης, επικοινωνίας και συντονισμού με τις επιμέρους ομάδες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Τομέων Δραστηριότητας μας.

Αντικείμενο των Ομάδων Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών εταιρειών

Οι ομάδες είναι υπεύθυνες, για την εκπόνηση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της συνολικής στρατηγικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που αφορά σε πολιτικές, στόχους, δράσεις και αποτελέσματα, γύρω από σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό τους εταιρικό περιβάλλον.