Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Θεμελιώδεις δεσμεύσεις Ε.Κ.Ε.

Θεμελιώδεις δεσμεύσεις Ε.Κ.Ε.

Η βιωσιμότητα της εταιρείας μας είναι άμεσα συνδεδεμένη με το κοινωνικό και περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και οικοδομείται πάνω στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η ειλικρινής δέσμευσή μας στην Ε.Κ.Ε. δεν αφήνει ανεπηρέαστες, τις καθημερινές μας αποφάσεις και ενέργειες αλλά και τις σχέσεις μας με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μας. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση των επιπτώσεων μας, γεγονός που ενδυναμώνει τις προσπάθειές μας για την τήρηση των επιμέρους δεσμεύσεών μας, όπως αναφέρονται ακολούθως, βελτιώνοντας τις πρακτικές μας συνολικά.

Aνθρώπινο ∆υναµικό

∆έσµευση µας:

Η διατήρηση της εργασιακής ειρήνης, αναπτύσσοντας συστήµατα διαχείρισης των καλύτερων, εξασφαλίζοντας την εσωτερική επικοινωνία και αξιολογώντας την ατοµική απόδοση. Συνεχής επένδυση για τη βελτίωση του εργασιακού κλίµατος, δείχνοντας εµπιστοσύνη στις ικανότητες των εργαζοµένων µας και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους που προάγει το ατοµικό, οµαδικό και εταιρικό αποτέλεσµα.


Ασφάλεια & Υγεία στον χώρο Εργασίας

∆έσµευση µας:

Η εξασφάλιση της συνθήκης: «Κανένα Ατύχηµα & Κανένα Επαγγελµατικό Νόσηµα» σε όλους τους χώρους εργασίας µας αξιοποιώντας σύγχρονες µεθόδους, αδιάκοπη επαγρύπνηση, κατάρτιση και εκπαίδευση όλων των βαθµίδων εµπλοκής στην παραγωγική διαδικασία όλων των θυγατρικών µας εταιρειών.


Μείωση της ∆ιαφθοράς

∆έσµευση µας:

Η τήρηση των κανόνων της αγοράς, η συµµετοχή σε διεθνή πρότυπα πρόληψης περιστατικών διαφθοράς και η ενίσχυση της διαφάνειας µε το διάλογο και την ενεργή συµµετοχή των Ενδιαφερόµενων Μερών µας, που ευθυγραµµίζονται απόλυτα µε τις Αξίες και τις Αρχές µας. Επιπλέον, η προσήλωσή µας σε πρακτικές ακεραιότητας, και στην εταιρική διακυβέρνηση, προκειµένου να περιοριστούν στο ελάχιστο οι συνθήκες που µπορεί να επιτρέψουν την έκθεσή µας σε συνθήκες διαφθοράς.


Τοπικές κοινωνίες

∆έσµευση µας:

Η καταγραφή των τοπικών αναγκών και η συµβολή µας στην εκπλήρωση τους, προκειµένου να δηµιουργηθούν βιώσιµες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα στις περιοχές που η δραστηριότητα της εταιρείας είναι περισσότερο ορατή.


Ανθρώπινα δικαιώµατα

∆έσµευση µας:

H συνεχής και οργανωµένη προσπάθεια για την εδραίωση διαδικασιών και µεθόδων, που θα καθορίσουν τις δράσεις µας, µε στόχο την τήρηση των δεσµεύσεων µας απέναντι στις αρχές του Global Compact του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών στα θέµατα της προστασίας των εργασιακών δικαιωµάτων.


Περιβάλλον

∆έσµευση µας:

Ο εντοπισµός των πηγών και η αναγνώριση των ευθυνών των αρνητικών επιπτώσεων της λειτουργίας µας στο φυσικό περιβάλλον, η υλοποίηση συντονισµένων «πράσινων» δράσεων ή προγραµµάτων για τον περιορισµό τους, σε συνδυασµό µε τη συστηµατική παρακολούθηση και εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Μέτρων και Αρχών της Εταιρείας µας, σε όλους τους Τομείς Δραστηριότητας μας.


Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

∆έσµευση µας:

Η προσήλωση µας στη διαφύλαξη των συµφερόντων των µετόχων µας και στη δηµιουργία αξίας για όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας. Παράλληλα, η συνεχής ενδυνάµωση της εταιρικής κουλτούρας, µε ακεραιότητα, ήθος και διαφάνεια αλλά και την εφαρµογή εσωτερικών πέραν του νόµου πρακτικών, που αποσκοπούν στην πλήρη συµµόρφωση µας με το υφιστάμενο θεσµικό πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.


∆ίκαιες πρακτικές στην Αγορά

∆έσµευση µας:

Η ενίσχυση της προσπάθειας για την ύπαρξη στρατηγικών επενδύσεων, σε επίπεδο προϊόντων και τεχνολογίας, που λαµβάνουν υπόψη τους τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και µεταβλητές. Επίσης, η σταδιακή προώθηση της ενσωµάτωσης της Ε.Κ.Ε. στην εφοδιαστική µας αλυσίδα, καθώς και η διατήρηση των ηθικών χαρακτηριστικών της επικοινωνιακής µας πολιτικής.

Κοινωνικός Απολογισμός

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

HTML | PDF |   | (18,44MB)

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 της MYTILINEOS είναι διαθέσιμη σε pdf ή online έκδοση.