Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
GRI G4 Content Index 2015

GRI G4 Content Index 2015


ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στρατηγική και Ανάλυση
icon
Οργανωτικό προφίλ
icon
Καθορισμός θεμάτων Ουσιαστικότητας και Ορίων Απολογισμού
icon
Εμπλοκή των Ενδιαφερόμενων Μερών
icon
Προφίλ Απολογισμού
icon
Διακυβέρνηση
icon
Ηθική και Ακεραιότητα
icon


ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Οικονομική Επίδοση
icon
Περιβαλλοντική Επίδοση
icon
Πρακτικές εργασίας και αξιοπρεπή εργασία
icon
Ανθρώπινα Δικαιώματα
icon
Κοινωνική επίδοση
icon
Ευθύνη για τα προϊόντα
icon