Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Η Προσέγγισή μας

Η Προσέγγισή μας

Η προσέγγισή μας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ορίζεται από μια σειρά πρωτοβουλιών, με απώτερο σκοπό την αρτιότερη ένταξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών μας επιδράσεων στην κουλτούρα, τις δραστηριότητες και τις επιχειρηματικές μας αποφάσεις που αφορούν, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό μας περιβάλλον.
Συγκεκριμένα:
  • Η θεσμοθέτηση της διακυβέρνησης, και κατ’ επέκταση ο καθορισμός των σχετικών δομών Ε.Κ.Ε. επιτρέπουν στην εταιρεία τη στρατηγική και ευέλικτη αντιμετώπιση των εν λόγω  θεμάτων, διασφαλίζοντας την κοινή κατανόηση και δέσμευση όλων των εταιρειών του, επιδιώκοντας κάθε φορά το επιθυμητό αποτέλεσμα.
  • Με στόχο την ανάδειξη της φύσης και της σπουδαιότητας των προβλημάτων καθώς και των προκλήσεων ή των ευκαιριών που συνδέονται με την Ε.Κ.Ε., αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, υλοποιούμε ετησίως ανανέωση της Χαρτογράφησης των βασικών θεμάτων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας,  σε όλους μας τους Τομείς Δραστηριότητας, έργο που αποτελεί και τη βάση των στοιχείων του ετήσιου Κοινωνικού μας Απολογισμού.
  • Η διαδικασία του καθορισμού των ετήσιων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων Ε.Κ.Ε. και οι αντίστοιχες αναφορές επίτευξης τους, επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ εφαρμοσμένων πρακτικών και των αποτελεσμάτων αυτών, και οδηγούν είτε στην ανάληψη διορθωτικών ενεργειών, είτε στην υιοθέτηση νέων περισσότερο αποτελεσματικών.
  • Βασική επιδίωξή μας είναι ο συνεχής διάλογος με τις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μας, ώστε να μας αντιλαμβάνονται ως έναν υπεύθυνο επιχειρηματικό εταίρο, που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του και την ενίσχυση των θετικών του επιδράσεων. Καταβάλλεται αδιάκοπη, συνεπής και συστηματική προσπάθειά για την ελαχιστοποίηση των αναγκαστικών επιπτώσεων που αναπόφευκτα προκαλούνται κατά την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας.
  • Τέλος, αναγνωρίζοντας ότι η εταιρική υπευθυνότητα και η πορεία προς το στόχο της Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελεί μια συλλογική ευθύνη που απαιτεί τη σύγκλιση και τη συνεργασία όλων μας (πολιτείας, επιχειρήσεων, κοινωνίας των πολιτών), θεωρούμε πολύ σημαντική την ανάπτυξη συνεργιών με φορείς που θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε τη σκέψη μας και τη δημιουργικότητά μας, αλλά και να βελτιώσουμε τη γνώση μας. Στην κατεύθυνση αυτή, η συμμετοχή της Εταιρείας σε πρωτοβουλίες και πρότυπα Ε.Κ.Ε. αποτελούν σημείο αναφοράς για τη βελτίωση και προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής μας συνεισφοράς.