Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

εξώφυλλο σεβ

Ο  παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (THE UK CORPORATE GOVERNANCE CODE – 2018) υιοθετήθηκε από τη MYTILINEOS, κατόπιν σχετικής από 15.11.2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και την υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της.