Μέγεθος κειμένου + -
Επιτροπές και Ορκωτοί Λογιστές

Επιτροπές και Ορκωτοί Λογιστές

Η  Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  και ένα μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη κατά την Τακτική Γενική συνέλευση της Εταιρείας  την 07.06.2018 και σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002.

Συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές ετησίως και βασικές αρμοδιότητές της αποτελούν η παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, όπου συμπεριλαμβάνεται η παροχή γενικών κατευθύνσεων προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου όσον αφορά στο πλαίσιο εργασίας και τις δραστηριότητες που θα ελεγχθούν, η εξέταση των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, με σκοπό να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά της, η ενημέρωσή της σε τακτική βάση για την πορεία των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και η επιβεβαίωση ότι σημαντικά προβλήματα και αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί, καθώς επίσης και οι σχετικές εισηγήσεις, έχουν κοινοποιηθεί και συζητηθεί έγκαιρα με τη Διοίκηση, η οποία έχει λάβει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Επιπλέον η Επιτροπή δικαιούται όποτε το κρίνει απαραίτητο να αναζητά από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ή τρίτους, πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την ορθή άσκηση του έργου της.

Σύνθεση

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή, είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, η Επιτροπή απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και από μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, η θητεία των μελών της είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του κατ’ εξουσιοδότηση της τελευταίας Διοικητικού Συμβουλίου, και η Επιτροπή δύναται να εκλέγει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών της. Απαγορεύονται στα μέλη και στον γραμματέα της Επιτροπής οι εξωεταιρικές δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και να επιφέρουν σύγκρουση συμφερόντων. Σε κάθε μέλος της Επιτροπής παρέχεται κατάλληλη ενημέρωση, εκπαίδευση και αμοιβή σε σχέση με τον χρόνο απασχόλησής του.

Ειδικότερα, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος icon
ΤΙΝΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) ΜΑΥΡΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό icon
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ
Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό icon

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies