Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος

Μονάδα συμπαραγωγής Ηλεκτρικής - Θερμικής ενέργειας

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της ανάληψης αποτελεσματικών δράσεων στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής μας πολιτικής και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της Υπεύθυνης Διαχείρισης της Ενέργειας, αναλάβαμε και ολοκληρώσαμε μια σημαντική πρωτοβουλία που είχε ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης της άμεσης ενέργειας στην εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» όπου καταναλώνεται και το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε στην τροφοδότηση των αναγκών της εταιρείας με ατμό υψηλής πίεσης από μια νέα μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής – Θερμικής ενέργειας (334MW, φυσικού αερίου), γεγονός που οδήγησε στην κατάργηση του Τμήματος Ενέργειας που εξυπηρετούσε μέχρι τώρα το σκοπό αυτό. Ενεργειακά αυτό σημαίνει την άμεση μείωση της καταναλισκόμενης ποσότητας μαζούτ κατά 150.000 τόνους ετησίως που αντιστοιχεί περίπου σε 6.028.500 GJ. Επίσης ως αλυσιδωτή θετική εξέλιξη, της πρωτοβουλίας αυτής, συνιστά το γεγονός ότι η ηλεκτρική ενέργεια που ταυτόχρονα παρέχεται στο εθνικό δίκτυο από τη συγκεκριμένη μονάδα, υποκαθιστά αυτή που σε παλαιότερες συνθήκες θα εξασφαλίζονταν από την καύση λιγνίτη. Το γεγονός αυτό υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μονάδας.