Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Περιβαλλοντική διαχείριση & Κλιματική αλλαγή

Περιβαλλοντική διαχείριση & Κλιματική αλλαγή

Δεσμευόμαστε στη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή των θεσμοθετημένων Περιβαλλοντικών Μέτρων και Αρχών μας, σε όλους τους Τομείς Δραστηριότητας και τις θυγατρικές μας εταιρείες, σε συνδυασμό με την υλοποίηση συντονισμένων δράσεων ή προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος. Προσαρμοζόμαστε ταυτόχρονα στο φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής με προτεραιότητα στα εξής:

  • Μέτρηση και μείωση των  εκπομπών CO2
  • Μείωση και ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων
  • Υπεύθυνη κατανάλωση νερού και ενέργειας