Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Διοικητική Πρακτική

Διοικητική Πρακτική

Στην MYTILINEOS θέλουμε να αξιοποιούμε συνειδητά το μέγεθος και τη δυναμική μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή, φροντίζουμε συστηματικά και υπεύθυνα, τόσο με τις καθημερινές μας πρακτικές, όσο και με συντονισμένα προγράμματα, να προστατεύουμε το περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας.

Η ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων των ορυκτών και φυσικών (αέρα, ήλιου, νερού και καυσίμων) πόρων, ο έλεγχος των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η αξιοποίηση των καταλοίπων (π.χ. βωξίτης), ο έλεγχος της ποιότητας του αέρα, η προστασία της βιοποικιλότητας και η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου σε θιγόμενες από την εξόρυξη και την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ περιοχές, αποτελούν τις κύριες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας.

Με κύριο μέλημά μας την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της δραστηριότητάς των επιμέρους Τομέων στο φυσικό περιβάλλον, εφαρμόζουμε πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας και ελέγχου βιομηχανικών κινδύνων, οι οποίες αποτελούν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα πρακτικών και μεθόδων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ένα σύστημα το οποίο εντάσσεται σταδιακά στην επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και στις διαδικασίες που ορίζουν την καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα όλων των Τομέων.

Η προσπάθειά μας για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των κανόνων, των απαιτούμενων ρυθμίσεων και τη λήψη των εκάστοτε κατάλληλων μέτρων. Εκφράζεται και από την αυτοδέσμευσή μας να διενεργούμε συστηματικούς ελέγχους των δραστηριοτήτων μας, τόσο στις εργοστασιακές μονάδες και στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όσο και στις κεντρικές εγκαταστάσεις των εταιρειών μας, με στόχο την πιστοποίησή τους κατά το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001.

Στην κατεύθυνση αυτή, τους βασικούς περιβαλλοντικούς μας στόχους αποτελούν η «Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΒΩΞΙΤΗ», η «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2» σε όλους τους Τομείς, καθώς και η «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΘΙΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

Ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης, αποτελεί βασικό στρατηγικό άξονα της Εταιρείας, όχι μόνο ως δείκτης επίδοσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και ως παράγοντας, ο οποίος προσδίδει σημαντικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας στο χώρο της παροχής ενέργειας.

Μέτρα και της MYTILINEOS για την προστασία του Περιβάλλοντος

 • Τήρηση συμφωνιών και δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει ως Εταιρεία πέραν των νομικών μας υποχρεώσεων
 • Εκτίμηση των επιπτώσεων των επιχειρηματικών μας Τομέων στο περιβάλλον, καταγραφή κινδύνων, εκτίμηση κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων από τις παλαιότερες, παρούσες και μελλοντικές δραστηριότητες και αξιοποίηση των εκτιμήσεων αυτών στα μακροπρόθεσμα προγράμματα και στους νέους σχεδιασμούς
 • Έλεγχος και συνεχής μείωση των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων
 • Βελτίωση της διαχείρισης των καταλοίπων με την προώθηση διαδικασιών ανακύκλωσης ή αξιοποίησης
 • Έλεγχος της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας
 • Πρόληψη κάθε κινδύνου ρύπανσης, ακόμα και τυχαίας ή άλλων μεγάλων ατυχημάτων (εκπόνηση, δοκιμή και εφαρμογή διαδικασιών άμεσης αντίδρασης σε έκτακτες καταστάσεις)
 • Μελέτη, διατήρηση και εξέλιξη των κατάλληλων μέσων πρόληψης και καταστολής, ιδιαίτερα στην περίπτωση τροποποίησης των εγκαταστάσεων
 • Διόρθωση κάθε απόκλισης που διαπιστώνεται, με τη θέσπιση και υλοποίηση διορθωτικών σχεδίων και προληπτικών ενεργειών
 • Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση του προσωπικού, κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και στις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου
 • Παρακίνηση των συνεργατών (εργολάβων, προμηθευτών, πελατών) για σεβασμό των ίδιων απαιτήσεων ως προς το περιβάλλον και τη βιομηχανική ασφάλεια
 • Πραγματοποίηση τακτικών εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων για την εκτίμηση των επιδόσεων του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την επίτευξη των στόχων και την εφαρμογή των κανονισμών και αρχών