Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Αξιοποίηση Καταλοίπων Βωξίτη

Αξιοποίηση Καταλοίπων Βωξίτη

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση για την Εταιρεία συνολικά. Ανάμεσα σε άλλες συντονισμένες δράσεις που έχουμε υλοποιήσει, ξεχωρίζει η πρωτοβουλία της αξιοποίησης των καταλοίπων βωξίτη στην εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, πραγματοποιήθηκαν οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επενδύσεις της εταιρείας από το 2006 έως το 2011.  Το συνολικό ύψος αυτών των επενδύσεων έφτασε τα 10 εκατ. €.

Το έργο

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις αφορούσαν στην εγκατάσταση τεσσάρων φιλτροπρεσών  επεξεργασίας καταλοίπων βωξίτη, σε δύο κτίρια, με τις αντίστοιχες βοηθητικές εγκαταστάσεις τους (δεξαμενές τροφοδοσίας, συμπίεσης, αεροσυμπιεστές, αποθέτης, μεταφορικές ταινίες κτλ.). Η λειτουργία των τριών φιλτροπρεσών καλύπτει τις ανάγκες ξήρανσης των καταλοίπων βωξίτη, ενώ η τέταρτη φιλτρόπρεσα, εγκατεστημένη στον ίδιο χώρο και με την ίδια δυναμικότητα, χρησιμοποιείται ως εφεδρεία των υπολοίπων για την κάλυψη πιθανών μελλοντικών βλαβών.

 

Γιατί έγινε επιλογή τεχνολογίας Φιλτροπρεσών

Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί σήμερα την βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική παγκοσμίως για την επεξεργασία κόκκινης λάσπης, διότι μειώνει τον όγκο της απόθεσης στην ξηρά και επιτρέπει την άμεση μεταφορά (π.χ. φόρτωση πλοίων) των ξηρών καταλοίπων βωξίτη (σιδηραλουμίνα) που προορίζεται για διάφορες χρήσεις, όπως πρόσθετο σε τσιμέντο, κεραμίδια, υπόστρωμα δρόμων, ΧΥΤΑ κτλ. Παράλληλα, αποτελεί την  ασφαλέστερή περιβαλλοντικά τεχνολογία επεξεργασίας των συγκεκριμένων καταλοίπων καθώς η παραγόμενη σιδηραλουμίνα, σε ποσοστό 72% είναι ξηρή, σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες που οδηγούν σε παραγωγή, διακίνηση και απόθεση υδαρής λάσπης, με μεγάλα περιβαλλοντικά ρίσκα σε περίπτωση ζημιάς της λεκάνης του χώρου απόθεσης.

Αποτελέσματα λειτουργίας

Από το 2006, που εγκαταστάθηκε η πρώτη φιλτρόπρεσα, ξεκίνησε η λειτουργία της με σκοπό κάθε χρόνο να αυξάνεται η ποσότητα καταλοίπων βωξίτη που ξηραίνονται στις και αποθέτονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Με τη σταδιακή εγκατάσταση των υπόλοιπων φιλτροπρεσών, το ποσοστό επεξεργασίας αυξανόταν χρόνο με το χρόνο και τελικά το 2012 επιτεύχθηκε η επεξεργασία του συνόλου των καταλοίπων βωξίτη και σταμάτησε η απόρριψη τους στη θάλασσα.