Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Αντιανταγωνιστική συμπεριφορά

Αντιανταγωνιστική συμπεριφορά

Δέσμευση και Αρχή της MYTILINEOS, στο πλαίσιο της λειτουργίας της, στους Τομείς δραστηριότητας που επιχειρεί, αποτελεί η αποφυγή κάθε αθέμιτης συνεργασίας με πιθανούς ανταγωνιστές που προκαλεί αντι-ανταγωνιστικές συμπεριφορές ή πρακτικές, που μπορεί να περιλαμβάνουν: τον καθορισμό τιμών, την υποβολή συντονισμένων προσφορών, την εφαρμογή περιορισμών στην παραγωγή ή και την από κοινού εκμετάλλευση των αγορών, με την κατανομή πελατών, προμηθευτών, περιοχών ή εμπορικών δραστηριοτήτων.

Κύρια πολιτική της MYTILINEOS, είναι η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας ώστε η εταιρική δραστηριότητα να υλοποιείται μέσω των υπαλλήλων και στελεχών σε πλήρη αρμονία προς το νόμο, τους κανονισμούς και τις αρχές λειτουργίας της Εταιρείας και ότι προσβλέπει στη νόμιμη συμμετοχή των υπαλλήλων και των στελεχών στην εκπλήρωση αυτής της βασικής απαιτήσεως. Επίσης, βασική μέριμνα, της MYTILINEOS αποτελεί η τακτική ενημέρωση των θυγατρικών εταιρειών της, ως προς τη σημασία τήρησης όλων των εφαρμοστέων νομοθεσιών περί ανταγωνισμού και ιδίως η επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών. Όποτε απαιτηθεί, η κάθε θυγατρική εταιρεία είναι ανοικτή σε κάθε είδους ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού, στο πλαίσιο του έργου τους.