Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Η Ενέργεια αποτελεί μια σημαντική πρώτη ύλη για τις δραστηριότητες της Εταιρείας ενώ παράλληλα προβλέπεται να αποτελέσει και μια σημαντική πηγή εσόδου στο κοντινό μέλλον. Επιπλέον, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περίμετρο του ενεργειακού επιχειρηματικού τοπίου μέσω του Τομέα κατασκευής ολοκληρωμένων ενεργειακών έργων (EPC). Υπάρχει μια έντονα κλιμακούμενη αντίληψη ότι η κατανάλωση ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα αποτελεί ένα από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στο φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός κυβερνήσεων, κυβερνητικών σωμάτων και επιτροπών έχουν ξεκινήσει ή προτίθενται να προβούν σε νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές, ανταποκρινόμενοι στους πιθανούς κινδύνους αυτού του φαινομένου.

Τα λειτουργικά περιθώρια της Εταιρείας πιθανώς να επηρεαστούν από αλλαγές που ενδεχομένως μπορούν να συμβούν σε παραγωγικές εγκαταστάσεις της με αυξημένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθώς και σε εγκαταστάσεις της με αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις, ως αποτέλεσμα κανονιστικών ρυθμίσεων κυρίως στην Ε.Ε. όπου δραστηριοποιείται. Οι εκτιμήσεις της πιθανής επίπτωσης της μελλοντικής νομοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου για την κλιματική αλλαγή και των ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών και συμφωνιών είναι αβέβαιες, δεδομένης της ευρύτητας του σκοπού των πιθανών αυτών αλλαγών. Η Εταιρεία μπορεί να αναγκαστεί να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στο μέλλον σαν αποτέλεσμα της απαραίτητης συμμόρφωσης της με την αναθεωρημένη νομοθεσία και τις νέες ρυθμίσεις. Η Εταιρεία, τέλος, ως συνέπεια ελλείμματος ή πλεονάσματος στη διαχείριση των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων CO2, αλλά και ως συνέπεια των μεγάλων ενεργειακών της καταναλώσεων κυρίως για τη δραστηριότητα του Τομέα παραγωγής Αλουμινίου, ενδέχεται να αναγνωρίσει σημαντικά έξοδα ή έσοδα αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, η Εταιρεία ενδεχομένως να αναγνωρίσει ευκαιρίες στον Τομέα δραστηριότητας των έργων EPC εξαιτίας οποιασδήποτε εκ των προαναφερθεισών αλλαγών στη νομοθεσία που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.