Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, συνεχίζει αδιάλειπτα την ανάληψη δράσεων με γνώμονα την κοινωνική συνεισφορά. Κατά την περίοδο των τελευταίων 9 ετών (2010-2018), η εταιρεία επένδυσε περισσότερα από €10,8 εκ. καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών θεμάτων, ανταποκρινόμενη στο ρόλο της ως αναπόσπαστο κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας συμβάλλοντας ενεργά στην άμβλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. 

Από το 2016, η MYTILINEOS επαναπροσδιόρισε τον κοινωνικό της ρόλο με στόχο την δημιουργία αξίας προς την κοινωνία συμβάλλοντας στην τήρηση της ισόρροπης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία προχώρησε στη διαμόρφωση ενός συστήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής της Κοινωνικής της Πολιτικής με την ονομασία «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ». Με το «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ», η MYTILINEOS επιδιώκει στρατηγικά την ευρύτερη ενεργοποίηση της, μέσω επιλεγμένων δράσεων, σε κοινωνικούς τομείς που συνδέονται άμεσα με α) την Κουλτούρα και τις επιχειρηματικές της αξίες, β) τις επιδράσεις της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και γ) τις βασικές κοινωνικές ανάγκες και δ) τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Συγχρόνως, ενισχύοντας την εποικοδομητική σχέση που έχει κτίσει διαχρονικά με τους κοινωνικούς φορείς, η MYTILINEOS, προχώρησε στην ανανέωση των εσωτερικών της διαδικασιών, αναθεωρώντας τον τρόπο υποβολής και διαχείρισης των κοινωνικών αιτημάτων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και την ποιοτική βελτίωση των πρωτοβουλιών και δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναλαμβάνει. Έτσι, από το 2016, η εταιρεία έχει ορίσει μια ανοιχτή διαδικασία, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, όπου υποβάλλονται τα αιτήματα των κοινωνικών φορέων ως ακολούθως:  

  • Η εταιρεία δέχεται και αξιολογεί τις προτάσεις των κοινωνικών φορέων, οι οποίες υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.
  • Οι προτάσεις μετά την επιτυχή υποβολή τους αξιολογούνται από την αρμόδια ομάδα Χορηγιών & Κοινωνικών Προγραμμάτων με συγκεκριμένα κριτήρια που αποτελούν δικλίδα διασφάλισης για ανάπτυξη δράσεων με αυξημένη κοινωνική αξία σε συνδυασμό με τους οριοθετημένους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας.
  • Με βάση τη διαβάθμιση της αξιολόγησης, είναι εφικτή η επικοινωνία με τον φορέα είτε για την κατάθεση επιπρόσθετων στοιχείων, είτε για τον καθορισμό συνάντησης με εκπροσώπους του, εφόσον αυτό απαιτηθεί, προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση.
  • Οι αιτούντες φορείς ενημερώνονται για την έκβαση του αιτήματός τους, ηλεκτρονικά (στα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας που έχουν καταχωρήσει), σε διάστημα, το αργότερο, 5 εβδομάδων από την υποβολή της πρότασης.