ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | 2016 Κοινωνικός Απολογισμός - page 16-17

16
17
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2016
Θεματική Διαβούλευση:
«Κοινωνική Επίδραση & Επίδοση»
Η PROTERGIA, το 2016, στοχεύοντας στη βελτίωση της κοινωνικής της
επίδοσης, προχώρησε στην εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού διαλόγου με
στόχο την ανατροφοδότηση, από τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών
της Εταίρων, των υφιστάμενων κοινωνικών της πρωτοβουλιών.
Ένα δομημένο ερωτηματολόγιο μαζί με την ειδική παρουσίαση
(μέσω infographic) των ειδικών χαρακτηριστικών της κοινωνικής
επίδρασης και επίδοσης της εταιρείας στάλθηκαν σε
συνολικά 191
άτομα ή φορείς
οι οποίοι ανήκουν στις βασικές ομάδες των Κοινω-
νικών Εταίρων της PROTERGIA όπως: των εργαζομένων, προμη-
θευτών/συνεργατών, τοπικής αυτοδιοίκησης, ρυθμιστικών αρχών
και φορέων Ε.Κ.Ε., ενώσεων καταναλωτών, μεγάλων & οικιακών
πελατών, δημοσιογράφων και των ΜΚΟ.
G4-24
Βασικοί στόχοι της Διαβούλευσης και αποτελέσματα
Στόχος 1
ος
Η καλύτερη δυνατή ουσιαστική
πληροφόρηση των Κοινωνικών
Εταίρων για τις βασικές κοινωνι-
κές πρωτοβουλίες και επιδόσεις
της PROTERGIA, για το έτος 2015.
Αποτέλεσμα:
O δείκτης ανταπόκρισης των Κοινωνικών Εταίρων στη Διαβούλευση ανήλθε στο
57,6%
ποσοστό αυξημένο κατά
8,1
ποσοστιαίες μονάδες από την αντίστοιχη του 2015.
Στόχος 2
ος
Η άμεση αξιολόγηση των συγκε-
κριμένων ενεργειών και επιδό-
σεων της εταιρίας εκ μέρους των
Κοινωνικών Εταίρων.
Αποτέλεσμα:
Συνολικά η Κοινωνική επίδοση της PROTERGIA, για το έτος 2015, χαρακτηρίστηκε
ικανοποιητική έως πολύ ικανοποιητική σχεδόν από το σύνολο των Κοινωνικών
Εταίρων που ανταποκρίθηκαν στη Διαβούλευση.
Στόχος 3
ος
Η αύξηση του δείκτη ενεργής συμ-
μετοχής των Κοινωνικών Εταίρων
σε σχέση με τη Διαβούλευση του
2015 και η κατάθεση προτάσεων,
προσδοκιών ή ιδεών τις οποίες θα
μπορούσε να αξιοποιήσει η εταιρία
στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης
και της υπεύθυνης ανάπτυξής της.
Αποτέλεσμα:
Η ενεργή συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων της PROTERGIA, ανήλθε στο
39,1%
,
ποσοστό αυξημένο κατά
6,6
ποσοστιαίες μονάδες από τη Διαβούλευση του 2015.
Παράλληλα, κατατέθηκαν
41
προτάσεις/ιδέες οι περισσότερες από κάθε άλλη
προηγούμενη Διαβούλευση της εταιρίας.
6.1 Διαβούλευση 2016
G4-26
Το 2016 πραγματοποιήθηκαν δύο ειδικοί θεματικοί διάλογοι. Ένας στον
τομέα δραστηριότητας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων που εστίασε στον
τομέα τηςΠεριβαλλοντικήςπροστασίας και έναςστον τομέα τηςΕνέργειας
με θέμα την κοινωνική επίδραση και επίδοση της εταιρείας PROTERGIA.
Αναλυτικά:
Θεματική Διαβούλευση:
«Μιλάμε για το Περιβάλλον»
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Περιβάλλο-
ντος (17/6/2016), η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ), υλοποίησε, με
επιτυχία το δεύτερο κατά σειρά ετήσιο θεματικό της διάλογο με τις
ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων, με θέμα «Μιλάμε για το Περι-
βάλλον», στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της εταιρείας στον Αγ.
Νικόλαο Βοιωτίας.
Στη διαβούλευση έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι των Δήμων,
των σχετικών υπηρεσιών της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας,
του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, της Ακαδημαϊκής κοινότητας, της
Σχολικής κοινότητας, των Τοπικών ΜΜΕ, του Ελληνικού Κέντρου
Θαλάσσιων Ερευνών, όπως επίσης εκπρόσωποι Συμβουλευτικών
και Τεχνικών συνεργαζόμενων εταιρειών και φορέων πιστοποίη-
σης, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για την πολιτική, τις βασι-
κές αρχές και τον τρόπο διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμά-
των της εταιρείας.
G4-24
Οι στόχοι της διαβούλευσης, ήταν αφενός η αποτελεσματικότερη
ενημέρωση για τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και πολιτικές
της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ, με την αναφορά συγκεκριμένων
πρακτικών και τεκμηριωμένων στοιχείων, αφετέρου, η ανταλλαγή
απόψεων και η κατάθεση προτάσεων εκ μέρους των Κοινωνικών
Εταίρων της εταιρείας.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναλύθηκαν και συζητήθηκαν:
• Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της ΑτΕ (εφαρμογή και
πλεονεκτήματα).
• Οι μελέτες και οι επιχειρηματικές επενδύσεις που έχουν υλοποι-
ηθεί τα τελευταία χρόνια συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίω-
ση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
• Η Δραστηριότητα της Προστασίας και η ανάπτυξη του συστήματος
διαχείρισης στερεών & υγρών αποβλήτων, καθώς και των ατμο-
σφαιρικών ρύπων με την παρουσίαση συγκεκριμένων KPI’s.
• Η πολιτική περιβαλλοντικής αποκατάστασης της εκμεταλλεύσι-
μης γης, μέσω πραγματικών case studies, από τους εκπροσώ-
πους της θυγατρικής της ΑτΕ, ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ.
• Το έργο του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας με έμφαση στις ση-
μαντικές πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί για την αξιοποίη-
ση των καταλοίπων βωξίτη.
Η Διαβούλευση ολοκληρώθηκε με ανοικτή συζήτηση και την
κατάθεση προτάσεων από τους συμμετέχοντες. Οι προτάσεις και
τα συμπεράσματα της διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν για τον
εμπλουτισμό της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΑτΕ, όπου αυτό
είναι εφικτό, στο πλαίσιο της συνεχούς υπεύθυνης ανάπτυξής της.
Τα βασικά θέματα τα οποία αναδείχθηκαν κατά τη διαβούλευση
ήταν:
G4 -27
• Η προοπτική επενδύσεων, σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογίες, στο εργοστάσιο της ΑτΕ.
• Η πιθανότητα προοπτικών διάθεσης των προϊόντων πετροβάμ-
βακα και χυτοσίδηρου, ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης των
καταλοίπων Βωξίτη μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος
ENEXAL, στην ελληνική αγορά.
• Η δυνατότητα αξιοποίησης των καταλοίπων βωξίτη στην επικά-
λυψη των αγροτικών δρόμων.
• Τα αποτελέσματα των μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί στα
θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
• Η αναγκαιότητα της συνεργασίας της εταιρίας με πανεπιστημια-
κά μεταπτυχιακά προγράμματα, για τη διάχυση της γνώσης που
αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση και όσο και της εμπειρί-
ας της από τη συμμετοχή της σε ερευνητικές προσπάθειες προς
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τομέα των Γεωεπιστημών και
του Περιβάλλοντος.
Επίσης, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η εταιρεία δημοσιοποίησε, μέσω
της ιστοσελίδας της, ειδικό περιβαλλοντικό έντυπο με τίτλο «η Προστα-
σία του Περιβάλλοντος ως βασική Επιχειρηματική Επιλογή»,
(www.
alhellas.com/Uploads/entypa/AOG_Environmental_Brochure_
GR.pdf)
τονίζοντας την πρόθεσή της για την αρτιότερη ενημέρωση όλων
των Κοινωνικών της Εταίρων, αλλά και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.
Παράλληλα, προχώρησε στην υιοθέτηση της εφαρμογής CO2NS/
EVENT, που αφορά στον Υπολογισμό και την Ουδετεροποίηση του
Συνολικού Ανθρακικού Αποτυπώματος της εκδήλωσης, σύμφωνα
με την καινοτόμο μεθοδολογία της πιστοποίησης
CO
2
Neutral Seal
.
Υιοθετώντας τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η ΑτΕ κατέστησε την
εκδήλωση Ανθρακικά Ουδέτερη υπολογίζοντας, μέσω της συγκε-
κριμένης καινοτόμου μεθοδολογίας, το σύνολο εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου που προκλήθηκαν από την υλοποίησή της, ενώστη
συνέχεια προχώρησε σε αγορά υψηλής ποιότητας carbon credits, τα
οποία αναλογούν στην ποσότητα των εκπομπών αυτών. Μέσω αυτής
της αγοράς η ΑτΕ συμβάλλει στην υποστήριξη πιστοποιημένων, εν
λειτουργία κλιματικά και περιβαλλοντικά επωφελών έργων, όπως
έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διατήρησης φυσικών πό-
ρων που υλοποιούνται σε διάφορες περιοχές του κόσμου.
5 4 3 2
0 1
Συνολική
εικόνα
Σχεδιασµός
Οργάνωση
4,5
4,4
4,5
Η αξιολόγηση της θεματικής Διαβούλευσης
Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ προχώρησε στην αξιολόγηση της δια-
βούλευσης με την αποστολή ειδικού ερωτηματολογίου ικανοποίησης
5βάθμιας κλίμακας (από 1 χαμηλή έως 5 υψηλή) σε όλους τους συμ-
μετέχοντες. H Διαβούλευση αξιολογήθηκε σε τρία επίπεδα: α) Συνολι-
κή Εικόνα, β) Σχεδιασμός & γ) Οργάνωση με επιμέρους μεταβλητές να
απαρτίζουν την κάθε κατηγορία, ενώδόθηκε η δυνατότητα καταγραφής
σχολίων και προτάσεων προς βελτίωση. Η ανταπόκριση των Κοινω-
νικών Εταίρων στην διαδικασία της αξιολόγησης έφτασε στο 55%, ενώ
καταγράφηκαν συνολικά 17 σχόλια/προτάσεις προς βελτίωση. Συνολι-
κά η νέα διαδικασία της διαβούλευσης, όπως αξιολογήθηκε από τους
συμμετέχοντες, χαρακτηρίστηκε πολύ χρήσιμη και θετική.
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15 18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,...68
Powered by FlippingBook