ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | 2016 Κοινωνικός Απολογισμός - page 14-15

14
15
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2016
Βασικές ομάδες
Κοινωνικών Εταίρων
Τρόποι σύμπραξης & συνεργασίας σε ετήσια βάση
Εργαζόμενοι
Διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Συμμετοχή εργαζομένων στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια συμβούλια κρίσης.
Θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης και των δεξιοτήτων των εργαζομένων.
Γνωστοποίηση πολιτικών και ανοιχτή επικοινωνία με όλους του εργαζόμενους.
Τακτικές και έκτακτες συναντήσεις μεταξύ διοίκησης και συλλογικών οργάνων εργαζομένων.
Μέτοχοι – Επενδυτές
– Οικονομικοί αναλυτές
Έκτακτες και τακτικές συνελεύσεις μετόχων.
Παρουσιάσεις οικονομικών αποτελεσμάτων (δελτία Τύπου, τηλεδιασκέψεις, διαδίκτυο).
Γνωστοποίηση επιχειρηματικών εξελίξεων (δελτία Τύπου, διαδίκτυο).
Ετήσιες συναντήσεις με οικονομικούς αναλυτές.
Επικοινωνία και συνεργασία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων του Ομίλου στο πλαίσιο της
ανταπόκρισης σε ατομικά αιτήματα.
Συνεργάτες &
Προμηθευτές
Διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Διαδικασία συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών μέσω
εξωτερικής ανάθεσης εργασιών.
Μεγάλοι πελάτες
Διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Επικοινωνία μέσω των Εμπορικών Διευθύνσεων των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου.
Συνεργασία στο πλαίσιο της υλοποίησης ερευνών ικανοποίησης πελατών.
Τοπική
Αυτοδιοίκηση
(τοπικές κοινωνίες)
Διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Τακτική και έκτακτη επικοινωνία (συναντήσεις, συμμετοχή σε τοπικές διαβουλεύσεις).
Συνεργασία στο πλαίσιο της υλοποίησης του ετήσιου πλάνου Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου.
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις..
Επιχειρηματικοί και
Ρυθμιστικοί Φορείς
Διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Τακτική και έκτακτη επικοινωνία (παροχή στοιχείων και πληροφοριών, συναντήσεις, συμμετοχή σε
διαβουλεύσεις).
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις.
Ακαδημαϊκή
κοινότητα
Διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Συνεργασία σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης νέων ή βελτιωμένων προϊόντων σε επίπεδο
θυγατρικών εταιριών του Ομίλου.
Εκπρόσωποι
του Τύπου
Διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Άμεση επικοινωνία μέσω της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Ομίλου.
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις.
Οργάνωση συναντήσεων ενημέρωσης με έλληνες και ξένους δημοσιογράφους.
Εθελοντικές
Οργανώσεις
Διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Συνεργασία για την υποστήριξη δράσεων κοινού ενδιαφέροντος διαφόρων Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων σύμφωνα με την στρατηγική Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου.
Τρόποι σύμπραξης & συνεργασίας του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανά ομάδα Κοινωνικών Εταίρων
G4-24 G4-26
6. Διαβούλευση με τους
Κοινωνικούς Εταίρους
G4-14
G4-37
Η πρακτική της Διαβούλευσης εκφράζει τη διαχρονική αρχή του
Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να συναλλάσσεται με τους Κοινωνικούς
του Εταίρους μέσω ενός συστηματικού και ειλικρινή διαλόγου που
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στρατηγικών
του βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων και κατ’ επέ-
κταση της διασφάλισης της βιωσιμότητάς του. H πρακτική αυτή, ως
θεσμός του Ομίλου, πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με απόλυτη
συνέπεια, ενώ διέπεται από διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης και αυ-
τό-βελτίωσης. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η κατανόη-
ση και η ανταπόκριση στις προσδοκίες των ατόμων, των τοπικών
κοινωνιών, των οργανισμών και επιχειρήσεων και των υπόλοιπων
κοινωνικών ομάδων με τους οποίους ο Όμιλος επικοινωνεί, συ-
νεργάζεται και αλληλεπιδρά στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του.
Επίσημη Διαδικασία Διαβούλευσης του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τους Κοινωνικούς του Εταίρους
Η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της συγκεκριμένης δια-
δικασίας, διασφαλίζεται μέσω του συστήματος διακυβέρνησης
Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το οποίο οι επιμέρους ομάδες Ε.Κ.Ε. των δρα-
στηριοτήτων του Ομίλου καταγράφουν και αξιολογούν όλες τις
προτάσεις, τις ιδέες αλλά και τους προβληματισμούς των Κοινωνι-
κών Εταίρων, σε θέματα βιωσιμότητας. Στη συνέχεια τα πιο σημα-
ντικά θέματα προωθούνται στη διοίκηση προκειμένου να παρθούν
αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης σε αυτά αλλά και
αποφάσεις που επιτρέπουν, όπου είναι εφικτό, την ενσωμάτωσή
τους στην εταιρική στρατηγική.
ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
• Τοπικές ηµερίδες διαλόγου
• Ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις
•Θεµατικές διαβουλεύσεις
•Ποσοτικές και ποιοτικές
έρευνες
Εντοπίζει την αµοιβαία
επιρροή του Οµίλου και των
Κοινωνικών του Εταίρων σε
διάφορες πτυχές των τοµέων
της δράστηριότητάς του.
Ενισχύει τη
διαδικασία αναγνώ-
ρισης κινδύνων και
ευκαιριών, του Οµίλου, σε
θέµατα βιωσιµότητας αλλά και
σε θέµατα διακυβέρνησης των
θυγατρικών του εταιριών
εξασφαλίζοντας τις
προϋποθέσεις για τη
βιώσιµη ανάπτυξή
τους.
Βασίζεται στην εφαρµογή
κατευθυντήριων οδηγιών
διεθνών προτύπων όπως:
ISO 26000, GRI G4 και
UN Global Compact.
∆ιευκολύνει
τον προσδιορισµό και την
αξιολόγηση των προσδοκιών των
οµάδων των Κοινωνικών Εταίρων
αλλά και την ανταπόκριση του
Οµίλου σε αυτές δηµιουργώντας
τις προϋποθέσεις για τη
δηµιουργία αξίας και
αµοιβαίας ωφέλειας.
Στοχεύει στην
ανάπτυξη µακρο-
πρόθεσµων σχέσεων
αµοιβαίας εµπιστοσύνης του
Οµίλου µε τους Κοινωνικούς του
Εταίρους, και κατ’ επέκταση στην
ενίσχυση της διαφάνειας και την
περαιτέρω βελτίωση της
στρατηγικής και των
πρωτοβουλιών του στο
πλαίσιο της Ε.Κ.Ε.
Εθελοντικές οργανώσεις
Ακαδηµαϊκή κοινότητα
Ρυθµιστικοί φορείς
& Φορείς βιώσιµης
Ανάπτυξης
Εκπρόσωποι τύπου
Επιχειρηµατικοί Φορείς
G4-45
G4-26
Ακολούθως περιγράφονται η υλοποίηση και τα αποτελέσματα της επί-
σημης Διαδικασίας Διαβούλευσης του Ομίλου για το 2016, καθώς και
ο τρόπος ανταπόκρισης των θυγατρικών του εταιρειών στις βασικές
προσδοκίες των Κοινωνικών Εταίρων κατά τη διαβούλευση του 2015.
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13 16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,...68
Powered by FlippingBook