ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | 2016 Κοινωνικός Απολογισμός - page 12-13

12
13
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2016
Επιδόσεις έναντι των ειδικών στόχων Εταιρικής Υπευθυνότητας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Στοχοθέτηση
2016
Υλοποίηση
2016
Στοχοθέτηση
2017-2018
Αριθμός δυστυχημάτων (εργαζόμενοι Ομίλου)
0
0
0
Αριθμός ατυχημάτων εργαζομένων Ομίλου
1
0
5
0
Αριθμός περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών
0
0
0
Ποσοστό αξιολόγησης εργαζομένων
>80%
91,1%
>85%
Αριθμός ωρών κατάρτισης ανά έτος/εργαζόμενο
2
>30
23,1
>25
Ποσοστό διατήρησης εργαζομένων πλήρους απασχόλησης
>95%
95,6%
>95%
Ποσοστό δέσμευσης των νέων και βασικών συνεργατών και προμηθευτών του Ομίλου
στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών
55% - 60%
Βελτίωση των πολιτικών και διαδικασιών του Ομίλου για την ανάπτυξη της Διαφάνειας
100%
Βελτίωση των πολιτικών και διαδικασιών του Ομίλου για την προστασία των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
100%
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Στοχοθέτηση
2016
Υλοποίηση
2016
Στοχοθέτηση
2017-2018
Εκπομπές φθορίου (kg/t Al)
3
<1,37
1,51
<1,50
Εκπομπές τετραφθοράνθρακα (kgCF4/tAl)
4
<0,035
0,055
<0,040
Δείκτης διαλογής στερεών αποβλήτων
5
>90%
90,2%
>90%
Παραγωγή μη ταξινομημένων αποβλήτων λεκανών (kg/λεκάνη ΑΒ)
6
<20
13,4
<20
Οριστική διάθεση αποβλήτων για τον τομέα παραγωγής αλουμίνας (kg/tAH)
7
<7
4,7
<7
Συνολική άντληση νερού (βιομηχανικό & πόσιμο, m
3
/ ημέρα)
8
<14.000
13.734
<13.950
Εφαρμογή του ISO 14064 στις δραστηριότητες του Ομίλου
33%
66%
Υλοποίηση δύο μελετών για την προστασία της βιοποικιλότητας στον τομέα της
Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
100%
1&2
Για τις αποκλίσεις από τους συγκεκριμένους στόχους, μπορείτε να συμβουλευτείτε σχετικά την ειδική ενότητα Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
3&4
Ειδικοί στόχοι της δραστηριότητας της Μεταλλουργίας που συμβάλλουν στη μείωση των αέριων ρύπων. Για τις αποκλίσεις από τους συγκεκριμένους
στόχους, μπορείτε να συμβουλευτείτε σχετικά την ειδική ενότητα των Αέριων Ρύπων.
5,6&7
Ειδικοί στόχοι της δραστηριότητας της Μεταλλουργίας που συμβάλλουν στη μείωση των στερεών αποβλήτων
8
Ειδικός στόχος της δραστηριότητας της Μεταλλουργίας που συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων
Διακρίσεις
Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Carbon Disclosure Project 2016
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατατάχθηκε στο δεύτερο καλύτερο επίπεδο, «LEVEL
B» ,στην ενότητα διαχείρισης υδάτινων πόρων της παγκόσμιας πρωτοβουλίας
βιώσιμης ανάπτυξης CDP. Η παραπάνω πρωτοβουλία, στην οποία συμμετείχε
για πρώτη φορά εθελοντικά ο Όμιλος, καταγράφει την επίδραση της
δραστηριότητάς του στο νερό και αποδεικνύει τόσο την ύπαρξη συγκεκριμένης
πολιτικής και στόχων όσο και την εφαρμογή συγκεκριμένων ενεργειών
στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης και χρήσης του νερού. Η πρωτοβουλία
CDP στοχεύει στην αλλαγή της νοοτροπίας και την ευαισθητοποίηση των
επιχειρήσεων προκειμένου να αποτραπεί η επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος
και να προστατευθούν οι φυσικοί πόροι από τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς
τους. ΟΌμιλοςΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ήταν η μόνη εταιρεία από την Ελλάδα και μία από
τις 1.252 εταιρείες από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία CDP
(στην κατηγορία Νερό) το 2016.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ “HEALTH AND SAFETY
AWARDS 2016”
Με δύο υψηλότατες διακρίσεις στα Health & Safety Awards 2016, η
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ κατέδειξε ότι δικαίως συγκαταλέγεται ανάμε-
σα στις κορυφαίες επιχειρήσεις που προάγουν την υγεία και την ασφάλεια
στους εργασιακούς χώρους. Συγκεκριμένα, η ΑτΕ απέσπασε το πρώτο
βραβείο, «WINNER», για την υλοποίηση θεματικής Διαβούλευσης με τους
Κοινωνικούς της Εταίρους «Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία» και το χρυ-
σό βραβείο στην κατηγορία «Δραστηριότητες» για την Ευαισθητοποίηση
εργαζομένων στην Υγεία και Ασφάλεια με δράσεις επικοινωνίας «Δεξιού
Ημισφαιρίου».
Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: BLOOMBERG ESG Survey 2016
Με συνολική επίδοση 78,1/100, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ βρέθηκε στην 1
η
θέση, μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και στη 2
η
σε διεθνές επίπεδο
στην έρευνα Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών κριτηρίων καθώς και
κριτηρίων Διακυβέρνησης (ESG) του οργανισμού Bloomberg (επίσημα
στοιχεία της πλατφόρμας Bloomberg - 02/12/2016). Ο Όμιλος δημοσίευσε
τις επιδόσεις του αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, στην πλατφόρμα των
μη χρηματοοικονομικών στοιχείων διεθνών Ομίλων και επιχειρήσεων
του οργανισμού, διατηρώντας την για 5
η
συνεχή χρονιά την πρώτη θέση
στην ελληνική κατάταξη. Ο Οργανισμός Bloomberg αποτελεί μία από
τις μεγαλύτερες υπηρεσίες παροχής χρηματοπιστωτικών δεδομένων
παγκοσμίως και χρησιμοποιείται ως πηγή οικονομικών ειδήσεων και
πληροφοριών βιώσιμης ανάπτυξης από τις τράπεζες, τα επενδυτικά
ιδρύματα, τους κρατικούς οργανισμούς, τις εταιρείες και τις οργανώσεις σε
περισσότερες από 150 χώρες. Δείτε τις επίσημες κατατάξεις στην ακόλουθη
διεύθυνση:
standards/about-corporate-social-responsibility#tab-bloomberg-esg-
survey
Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΒΡΑΒΕΙΑ “TRUE LEADERS” 2016
Η ICAP Group, αναγνωρισμένη ως Rating Agency από την Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς και τη European Securities and Markets Authority (ESMA),
βράβευσε για 6
η
χρονιά τις εταιρείες και τους Ομίλους-Ηγέτες, στον κορυ-
φαίο θεσμό “True Leaders”, τον οποίο έχουν θέσει υπό την αιγίδα τους τα
Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού καθώς και ο ΣΕΒ. Στην
τελετή, που πραγματοποιήθηκε (Νοέμβριος 2016), ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
βραβεύτηκε για ακόμα μία φορά, μέσα από ένα σύνολο 14.000 επιχειρήσε-
ων, για τη συνολική του προσφορά και πορεία στην οικονομία της χώρας.
ΜΕΤΚΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
Η ΜΕΤΚΑ συγκαταλέγεται στη λίστα των 250 κορυφαίων Διεθνών Εργολά-
βων (Top International Contractors) για 7
η
συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με
το περιοδικό Engineering News Record (ENR), ενισχύοντας τη θέση της ως
κορυφαία εταιρεία Μελέτης-Προμήθειας - Κατασκευής (EPC) ολοκληρω-
μένων ενεργειακών έργων διεθνώς.
ι
ι
τι τ ι ι
τ
τ ι ι
τ τ
5. Επισκόπηση Εταιρικής
Υπευθυνότητας 2016
G4-1
Σήμερα, μετά από σχεδόν 10 χρόνια συστηματικής προσπάθειας, οι αρχές
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική
και στις επιχειρηματικές πρακτικές του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με μείζονα
έμφαση στην Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, τον περιορισμό και
τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη συμβολή στην ευημερία
των εργαζομένων και των τοπικών κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τις
εγκαταστάσεις του. Ο Όμιλος αντιλαμβάνεται την Ε.Κ.Ε. ως θεμελιώδη
παράγονταπουσυμβάλλειστηνπρόληψητωνεπιχειρηματικών,κοινωνικών
και περιβαλλοντικών κινδύνων. Παράλληλα, βασιζόμενοι στην εμπειρία
μας, επενδύουμε το μέλλον εστιάζοντας στους άξονες επιχειρηματικής
υπευθυνότητας που έχουμε αναγνωρίσει. Εργαζόμαστε στην κατευθυνση
αυτήμεσκοπότο2017ναευθυγραμμίσουμετηστρατηγικήκαιτουςστόχους
μας με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, δημιουργώντας
περαιτέρωαξία για όλες τις ομάδες των Κοινωνικών μας Εταίρων.
υγιεινών και ζεστών γευμάτων σε μαθητές των δημοτικών σχολείων
της Δυτικής Αττικής.
• Ενεργή συμμετοχή στις ειδικές συναντήσεις εργασίας (focus groups)
που διοργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο Ε.Κ.Ε. στο πλαίσιο της προώθη-
σης του Συμφώνου «European Pact 4 Youth».
Πολιτική λογοδοσίας
• Δημιουργία ειδικού εργαλείου ενημέρωσης INTEGRATED Value
Creation SCORECARD στο πλαίσιο της ανάδειξης της ενιαίας (χρη-
ματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής) αξίας που παράγει ο
Όμιλος από τη δραστηριότητά του.
• 1
η
συμμετοχή του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην διεθνή πρωτοβουλία
βιώσιμης ανάπτυξης Carbon Disclosure Project (ενότητα: Διαχείριση
Υδάτινων Πόρων).
• 2
η
δημοσίευση της ESG παρουσίασης του Ομίλου προς τους υπεύθυ-
νους επενδυτές βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της πρωτοβου-
λίας PRI (Principles for Responsible Investment).
• 3
η
δημοσίευση της αυτόνομης έκθεσης προόδου του Ομίλου (Advanced
level) στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (Global Compact).
• 5
η
συμμετοχή του Ομίλου στην έρευνα ESG του Οργανισμού Bloomberg
(1
η
θέση ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και 5η σε διεθνές επίπε-
δο σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2016).
• 9
η
έκδοση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου (GRI-G4).
Στρατηγικές ενέργειες
• Έναρξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος «SCALE», που αφορά
στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την εξαγωγή σπάνιων γαιών (ει-
δικότερα Σκανδίου) από τα κατάλοιπα βωξίτη, το οποίο ο Όμιλος
συντονίζει μέσω της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ.
• Δημοσιοποίηση της 2
ης
αναθεωρημένης έκδοσης του Κώδικα
Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Ομίλου.
• Δημοσιοποίηση της 1
ης
έκδοσης του Κώδικα Δεοντολογίας Προμη-
θευτών & Συνεργατών στους τομείς της Μεταλλουργίας & Μεταλ-
λείων και της Ενέργειας.
• Υλοποίηση θεματικών διαλόγων «Μιλάμε για το Περιβάλλον» από
την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ και «Κοινωνική Επίδραση και
Επίδοση» από την PROTERGIA, στο πλαίσιο του θεσμού της ετήσιας
Διαβούλευσης του Ομίλου με τους Κοινωνικούς του Εταίρους.
• 2
η
χρονιά υλοποίησης του καινοτόμου πιλοτικού προγράμματος
«ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» ενάντια στο φαινόμενο της σχολικής διαρροής.
• Υλοποίηση των κοινωνικών προγραμμάτων «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΑΞΗ ΙΙ» και «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» για την αντιμετώπιση της
αυξανόμενης ανεργίας των νέων.
• Σχεδιασμός ανάπτυξης πλαισίου του Εταιρικού Εθελοντισμού.
• 1
η
ενημέρωση/αξιολόγηση βασικών και νέων προμηθευτών στον
τομέα δραστηριότητας της Μεταλλουργίας με βάση το νέο Κώδικα
Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών.
• Συμμετοχή στην πρωτοβουλία act4Greece, με την παροχή 40.000
Επισκόπηση βασικών πρωτοβουλιών Ε.Κ.Ε. 2016
Βασικοί άξονες εφαρμογής Ε.Κ.Ε.
• Κλιματική Αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος
• Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
• Εργασιακές πρακτικές
• Προάσπιση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
• Τοπικές Κοινωνίες
• Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού
• Πρακτικές Αγοράς
• Εταιρική Διακυβέρνηση
• Ενίσχυση της Διαφάνειας
Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε.
• UN Global Compact (Advanced level)
• UNPRI (Principles of Responsible Investments)
• Carbon Disclosure Project (CDP-Water)
• ISO 26000 (Διεθνές πρότυπο Ε.Κ.Ε.)
• Bloomberg ESG Survey
• Οργανισμός Κατευθυντήριων Οδηγιών κατάρτισης
Κοινωνικών Απολογισμών (GRI)
• Κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ
• Περιβαλλοντικά πρότυπα ISO 14001 & ISO 14064
• Πρότυπο Υγείας & Ασφάλειας OHSAS 18001
• Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ)
• Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11 14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,...68
Powered by FlippingBook