ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | 2016 Κοινωνικός Απολογισμός - page 10-11

10
11
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2016
1.246.086.325,9
1.014.731.094,7
87.716.285,6
54.930.250,8
51.423.920,6
1.456.714,0
1.210.258.265,896
97,1%
2,9%
1.382.872.590,1
1.122.043.109,6
87.258.503,0
64.350.111,0
64.539.251,1
1.135.037,0
1.399.326.01,7
96,9%
3,1%
2015
2016
Αξία που παράγεται
Κύκλος εργασιών (€)
Αξία που κατανέµεται
Λειτουργικό κόστος (€)
Μισθοί και παροχές εργαζοµένων (€)
Πληρωµές φόρου εισοδήµατος & άλλων φόρων (€)
Πληρωµές σε παρόχους κεφαλαίου (€)*
Επενδύσεις σε επίπεδο κοινότητας (€)
Σύνολο (€)
% Οικονοµικής αξίας που κατανέµεται
% Οικονοµικής αξίας που διατηρείται
2014
1.232.604.268,9
965.796.625,7
83.876.209,0
53.641.409,8
62.250.594,0
852.000
1.166.416.838,5
94,6%
5,4%
∆ιατήρηση της σηµαντικής θέσης του Οµίλου και στους τρεις τοµείς δραστηριοποίησης.
Μεγιστοποίηση των λειτουργικών συνεργειών
∆ηµιουργία αξίας για τις οµάδες των Κοινωνικών Εταίρων
Στρατηγικές κατευθύνσεις
Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης 2016-2020
Στρατηγικές κατευθύνσεις
Υπεύθυνης Ανάπτυξης 2016-2020
• Αύξηση µεριδίου αγοράς στην λιανική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και διατήρηση της ιδιότητας του
ως ο µεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
• Πρόγραµµα επενδύσεων σε νέες µονάδες ΑΠΕ στην
κατεύθυνση της δηµιουργίας του ως πλήρως
ολοκληρωµένος παραγωγός/προµηθευτής ηλεκτρικής
ενέργειας.
• Επιδίωξη στρατηγικών συµµαχιών.
• Βελτιστοποίηση µε ανταγωνιστικούς όρους της
κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών σε φυσικό
αέριο καθώς και η επίτευξη στρατηγικών συνεργειών
στην εµπορία φυσικού αερίου σε τρίτους.
• Αναζήτηση νέων έργων καθετοποίησης ή διεύρυνσης
του Μεταλλουργικού κλάδου.
• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας µέσω στρατηγικών
επενδύσεων και µεθόδων αντιστάθµισης κινδύνων.
• Προσήλωση στην εξαγωγική δραστηριότητα.
• Περαιτέρω βελτίωση του κόστους παραγωγής και της
ανταγωνιστικότητάς του.
• Συνεχής τήρηση της νοµοθετικής συµµόρφωσης σε όλα
τα ιεραρχικά επίπεδα και τις δραστηριότητες του Οµίλου.
• Αυστηρή προσήλωση στην Υγεία και την Ασφάλεια των
εργαζοµένων.
• Συνεχής διαβούλευση και συνεργασία µε τους
κοινωνικούς εταίρους.
• Εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών που ενισχύουν την
αρµονική συνύπαρξη µε τις τοπικές κοινωνίες.
• Η διατήρηση της διαφάνειας και ενίσχυση του
συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης
• Ενίσχυση του ρόλου του Οµίλου ως σηµαντικός
παράγοντας αειφορίας στην Ελλάδα.
• Βελτίωση της χρήσης των φυσικών πόρων.
• Περεταίρω ενίσχυση της ανακύκλωσης και αξιοποίησης
αποβλήτων.
• Σταθεροποίηση και µείωση των εκποµπών
ατµοσφαιρικών ρύπων.
• ∆ιατήρηση του υψηλού δείκτη απόδοσης των µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής
• Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα Υπεύθυνης
Επιχειρηµατικότητας.
Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
• ∆ιερεύνηση νέων ευκαιριών στο πλαίσιο της αναδοχής
µεγάλων δηµόσιων έργων υποδοµής στην εγχώρια
αγορά.
• Επέκταση σε υφιστάµενες και σε νέες αναπτυσσόµενες
αγορές µε αξιοποίηση της σηµαντικής βιοµηχανικής
τεχνογνωσίας και υποδοµής.
• Προσήλωση στην δραστηριοποίηση ολοκληρωµένων
έργων ευρείας κλίµακας (Turn-key)
Τοµέας Κατασκευαστικών Έργων EPC
Τοµέας Ενέργειας
* µερίσµατα µετόχων, πληρωµές τόκων στους δανειστές αυτό περιλαµβάνει τους τόκους σε όλες τις µορφές χρεών και δανεισµών, καθώς και τις αναδροµικές οφειλές
µερισµάτων προς τους προνοµιούχους µετόχους.
Στρατηγική Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ “Συνεχής Υπεύθυνη Ανάπτυξη”
Πίνακας Οικονοµικής Αξίας
G4-EC1
1.246.086.325,9
1.014.731.094,7
87.716.285,6
54.930.250,8
51.423.920,6
1.456.714,0
97,1%
2,9%
.382.872.590,1
1.122.043.109,6
87.258.503,0
64.350.111,0
64.539.251,1
1.135.037,0
96,9%
3,1%
2015
2016
Αξία που παράγεται
Κύκλος εργασιών (€)
Αξία που κατανέµεται
Λειτουργικό κόστ ς (€)
Μισθοί και παροχές εργαζοµένων (€)
Πληρωµές φόρου εισοδήµατος & άλλων φόρων (€)
Πληρωµές σε παρ χους κεφαλαίου (€)*
Επενδύσεις σε επίπεδο κοινότητας (€)
Σύνολο (€)
% Οικονοµικής αξίας που κατανέµεται
% Οικονοµικής αξίας που διατηρείται
2014
1.23 .6 4.268,9
965.796.625,7
83.876.209,0
53.641.409,8
62.250.594,0
852.000
1.166.416.838,5
94,6%
5,4%
∆ιατήρηση της σηµαντικής θέσης του Οµίλου και στους τρεις τοµείς δρ στηριοποίησης.
Μεγιστοποίηση των λειτουργικών συνεργειών
∆ηµιουργία αξίας για τις οµάδες των Κοινωνικών Εταίρων
Στρατηγικές κατευθύνσεις
Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης 2016-2020
Στρατηγικές κατευθύνσεις
Υπεύθυνης Ανάπτυξης 2016-2020
• Αύξηση µεριδίου αγοράς στην λιανική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και διατήρηση της ιδιότητας του
ς ο µεγ λύτερος ανεξάρτητος παραγωγός
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
• Πρόγραµµα επενδύσεων σε νέες µονάδες ΑΠΕ στην
κατεύθυνση της δηµιουργίας του ως πλήρως
ολοκληρωµένος π ραγωγός/πρ µηθευτής ηλεκτρικής
ενέργειας.
• Επιδίωξη στρατηγικών συµµαχιών.
• Βελτιστοποίηση µε ανταγωνιστικούς όρους της
κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών σε φυσικό
αέριο καθώς και η επίτευξη στρατηγικών συνεργειών
στην εµπορία φυσικού αερίου σε τρίτους.
• Αναζήτηση νέων έργων καθετοποίησης ή διεύρυνσης
του Μεταλλουργικού κλάδου.
• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας µέσω στρατηγικών
επενδύσεων και µεθόδων αντιστάθµισης κινδύνων.
• Προσήλωση στην εξαγωγική δραστηριότητα.
• Περαιτέρω βελτίωση του κόστους παραγωγής και της
ανταγωνιστικότητάς του.
• Συνεχής τήρηση της νοµοθετικής συµµόρφωσης σε όλα
τα ιεραρχικά επίπεδα και τις δραστηριότητες του Οµίλου.
• Αυστηρή προσήλωση στην Υγεία και την Ασφάλεια των
εργαζοµένων.
• Συνεχής διαβούλευση και συνεργασία µε τους
κοινωνικούς εταίρους.
• Εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών που ενισχύουν την
αρµονική συνύπαρξη µε τις τοπικές κοινωνίες.
• Η διατήρηση της διαφάνειας και ενίσχυση του
συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης
• Ενίσχυση του ρόλου του Οµίλου ως σηµαντικός
παράγοντας αειφορίας στην Ελλάδα.
• Βελτίωση της χρήσης των φυσικών πόρων.
• Περεταίρω ενίσχυση της ανακύκλωσης και αξιοποίησης
αποβλήτων.
• Σταθεροποίηση και µείωση των εκποµπών
ατµοσφαιρικών ρύπων.
• ∆ιατήρηση του υψηλού δείκτη απόδοσης των µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής
• Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα Υπεύθυνης
Επιχειρηµατικότητας.
Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
• ∆ιερεύνησ νέων ευκαιριών στ πλαίσιο της αναδοχής
µεγάλων δηµόσιων έργων υποδοµής στην εγχώρια
αγορά.
• Επέκταση σε υφιστάµενες και σε νέες αναπτυσσόµενες
αγορές µε αξιοποίηση της σηµαντικής βιοµηχανικής
τεχνογνωσίας και υποδοµής.
• Προσήλωση στην δραστηριοποίηση λοκληρωµένων
έργων υρείας κλίµακας (Turn-key)
Τοµέας Κατασκευαστικών Έργων EPC
Τοµέας Ενέργειας
* µερίσµατα µετόχων, πληρωµές τόκων στους δανειστές αυτό περιλαµβάνει τους τόκους σε όλες τις µορφές χρεών και δανεισµών, καθώς και τις αναδροµικές οφειλές
µερισµάτων προς τους προνοµιούχους µετόχους.
Στρατηγική Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ “Συνεχής Υπεύθυνη Ανάπτυξη”
Πίνακας Οικονοµικής Αξίας
G4-EC1
4. Στρατηγική & προοπτικές 2017
Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ µε γνώµονα τη συνεχή ανάπτυξη και πρό-
οδο και µε στόχο να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε κάθε τοµέα
δραστηριοποίησής του, προωθεί µε συνέπεια το όραµά του να
αποτελέσει έναν ισχυρό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό Όµιλο στο
πεδίο της βαριάς βιοµηχανίας. Ο Όµιλος, βασιζόµενος στο άριστα
εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό του, στα σηµαντικά πάγια και
στην οικονοµική ευρωστία που διαθέτει, στοχεύει στη σταθερή ορ-
γανική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, της
Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και στην εδραίωση σηµαντικών
συνεργειών στους βασικούς τοµείς της δραστηριότητάς του επιδι-
ώκοντας την ισόρροπη ανάπτυξή τους. Παράλληλα µε τo επενδυ-
τικό του πρόγραµµα, αναπτύσσει µεθόδους περιορισµού των δα-
πανών αξιοποιώντας τις δυνατότητες εξελιγµένων εργαλείων και
µεθόδων αντιστάθµισης, για τη διασφάλιση της βελτιστοποίησης
της οικονοµικής απόδοσής του στα επόµενα χρόνια.
G4-1
Στο τέλος του 2016, ο Όµιλος ανακοίνωσε την έναρξη του εταιρικού
του µετασχηµατισµού που σηµατοδοτεί τη µετεξέλιξη του σε µια
νέα ευέλικτη δοµή. Ο µετασχηµατισµός θα απλοποιήσει τη δοµή
του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ενώ θα ενθαρρύνει επιχειρηµατικές
συνέργειες τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο.
Το 2016 ο Όµιλος ενίσχυσε σηµαντικά την παρουσία του στην
εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διασφάλισε τη θέση της
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ ανάµεσα στους ανταγωνιστικότερους
παραγωγούς αλουµινίου διεθνώς και πέτυχε το άνοιγµα νέων αγο-
ρών στον Τοµέα Έργων ΕPC.
Αναφορικά µε τις οικονοµικές επιδόσεις του 2016, ο Όµιλος κατέ-
γραψε ενοποιηµένο κύκλο εργασιών €1.246,1 εκατ. έναντι €1.382,9
εκατ. το 2015, µεταβολή που οφείλεται κυρίως στη µειωµένη συµ-
βολή του Τοµέα Έργων EPC. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε €222,4 εκατ.
από €234,4 εκατ. το 2015, ενώ τα καθαρά κέρδη, µετά από φόρους
και δικαιώµατα µειοψηφίας, διαµορφώθηκαν σε €34,2 εκατ., ένα-
ντι €47,5 εκατ. το προηγούµενο έτος.
Προοπτικές 2017
G4-1 G4-8
Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
Στον τοµέα της Μεταλλουργίας ο ρυθµός αύξησης της ζήτησης
αλουµινίου σε παγκόσµιο επίπεδο αναµένεται να παραµείνει ισχυ-
ρός το 2017, δρώντας υποστηρικτικά για τις τιµές του αλουµινίου.
Οι εξελίξεις αναφορικά µε την πορεία των αναδυόµενων οικονο-
µιών και ιδιαίτερα της Κίνας, το ενεργειακό κόστος, η εξέλιξη της
ισοτιµίας του δολαρίου ΗΠΑ αλλά και η πιθανή ενίσχυση πολιτικών
προστατευτισµού αναµένεται να αποτελέσουν τους βασικούς πα-
ράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία του κλάδου το επόµενο
διάστηµα.
Τα ισχυρά θεµελιώδη όπως αποτυπώνονται στην ανοδική πορεία
των τιµών του αλουµινίου το τελευταίο διάστηµα και η συνεχής
προσήλωση στον αυστηρό έλεγχο τους κόστους παραγωγής από
την πλευρά του Οµίλου δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις
για την επίτευξη ισχυρών οικονοµικών επιδόσεων το 2017.
Τοµέας Κατασκευαστικών Έργων EPC
Για τον τοµέα κατασκευών το 2017 αναµένεται να είναι έτος εξέ-
λιξης και αξιοποίησης νέων ευκαιριών. Ο Όµιλος θα επιδιώξει
την έγκαιρη εκτέλεση των υφιστάµενων συµβάσεων και ανάληψη
νέων έργων σε στοχευµένες αγορές, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο
στρατηγικό στόχο της κατάκτησης κορυφαίας θέσης στην αγο-
ρά ηλεκτρικής ενέργειας της Υποσαχάριας Αφρικής. Στο πλαίσιο
αυτό, ξεκίνησε ήδη, στις αρχές του 2017, η υλοποίηση του δεύτε-
ρου µεγάλου έργου στην Γκάνα, που αφορά την κατασκευή νέου
σταθµού παραγωγής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου 200 MW
στο Takoradi. Παράλληλα, ανακοινώθηκε στις αρχές του 2017 η
υπογραφή νέων συµβολαίων συνολικής αξίας άνω των 60 εκατ.
ευρώ, για τη µελέτη, προµήθεια και κατασκευή σταθµών παραγω-
γής ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 75 MW.
Τοµέας Ενέργειας
Tο 2016 αποτέλεσε ορόσηµο για τον Τοµέα Ενέργειας καθώς ο Όµι-
λος ενίσχυσε καίρια την παρουσία του τόσο στην παραγωγή όσο
και στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Η PROTERGIA στοχεύει
σε περαιτέρω αύξηση του µεριδίου που κατέχει στη λιανική αγορά
ενώ η συνεργασία µε την COSMOTE αναµένεται να δώσει επιπλέον
ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση το επόµενο διάστηµα. Παρά την
πρόοδο που επιτεύχθηκε τα προηγούµενα χρόνια η εγχώρια αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας παραµένει σε µεταβατικό στάδιο και θα χρει-
αστεί προώθηση και υλοποίηση σηµαντικών ρυθµιστικών αλλαγών
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ενίσχυση του
ανταγωνισµού και το ουσιαστικό άνοιγµα της αγοράς. Ο Όµιλος, δι-
αθέτοντας σήµερα εγκατεστηµένη ισχύ 1,2 GW σε λειτουργία, έχει
εδραιώσει τη θέση του µεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού και
προµηθευτή ενέργειας διασφαλίζοντας το κρίσιµο µέγεθος που
απαιτείται, ώστε να επωφεληθεί τα µέγιστα από την αναµενόµενη
πλήρη απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Η νέα ευέλικτη δοµή θα επωφεληθεί από σηµαντική µείωση του
χρηµατοοικονοµικού κόστους, οικονοµίες κλίµακας, βελτιστοποί-
ηση των διαδικασιών προµήθειας, οµογενοποίηση και βελτίωση
της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και από την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εµπειρίας και βέλτιστων πρακτικών µε-
ταξύ των διάφορων τµηµάτων της νέας οντότητας, µε αποτέλεσµα
την επίτευξη λειτουργικών συνεργειών εκτιµώµενης ετήσιας αξίας
€20,6 εκ. προ φόρων, οι οποίες θα επιτευχθούν πλήρως έναν χρό-
νο µετά την ολοκλήρωση του εταιρικού µετασχηµατισµού. Το νέο,
ευέλικτο και απλοποιηµένο σχήµα θα παράσχει ενισχυµένη χρη-
µατοοικονοµική ευελιξία, καθιστώντας δυνατή τη διαφοροποίηση
των ταµειακών ροών της νέας ενοποιηµένης εταιρείας καθώς και
την ενδυνάµωση του ισολογισµού της. Με τον τρόπο αυτό θα κα-
ταστεί δυνατή η βέλτιστη κατανοµή κεφαλαίων σε επενδύσεις που
θα προσφέρουν υψηλές αποδόσεις, ενισχυµένες από τη στιβαρή
οικονοµική ισχύ της νέας εταιρείας, αλλά και προς όφελος όλων
των µετόχων αλλά και της εγχώριας βιοµηχανίας και ευρύτερα της
Ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
1.339.326.001,7
1.210.258.265,8
1,2-3,4-5,6-7,8-9 12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,...68
Powered by FlippingBook