ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | 2016 Κοινωνικός Απολογισμός - page 8-9

8
9
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2016
3. ∆ιαδικασία καθορισµού
θεµάτων Ουσιαστικότητας
Η διαδικασία αναγνώρισης και κατανόησης των Ουσιαστικών
θεµάτων βιωσιµότητας, όπως αυτή εκφράζεται από κοινού τόσο
από την κοινωνία όσο και από τον Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αποτελεί
σηµαντική πρακτική της λειτουργίας του Οµίλου, µέσω της οποίας
διαµορφώνει και αναπτύσσει τη στρατηγική, τους στόχους, τις κοι-
νωνικές και περιβαλλοντικές του πρωτοβουλίες, λειτουργώντας
υπεύθυνα σε όλο το εύρος της δραστηριότητας του (τοπικό, εθνικό
και διεθνές επίπεδο).
Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ακολουθώντας τις διεθνείς καλές πρακτι-
κές, στη διαδικασία καθορισµού των ουσιαστικών θεµάτων βιωσι-
µότητας, έχει υιοθετήσει, από το 2014, τη σχετική µεθοδολογία των
Κατευθυντήριων Οδηγιών GRI-G4. Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία,
αναβάθµισε την υφιστάµενη εταιρική διαδικασία συµβάλλοντας
στον αποτελεσµατικότερο καθορισµό των θεµάτων αυτών και των
επιδράσεών τους, εντός και εκτός Οµίλου.
Το διάγραµµα που ακολουθεί απεικονίζει τα οκτώ πιο σηµαντικά
θέµατα επιχειρηµατικής υπευθυνότητας και βιώσιµης ανάπτυξης
του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για το 2016.
Τα θέµατα αυτά προέκυψαν από την ανασκόπηση της αναγνώρι-
σης και της αξιολόγησης της επίδρασης τους στη δραστηριότητα
του Οµίλου, σε συνδυασµό µε τη σηµαντικότητα που αποδίδουν σε
αυτά οι βασικές οµάδες των Κοινωνικών Εταίρων των τοµέων της
επιχειρηµατικής του δραστηριότητας.
5
4,5
5
4,5
4
4
3,5
3,5
3
3
Πολύ Σηµαντικό
Σηµαντικότητα για τον Όµιλο Μυτιληναίο
Σηµαντικότητα για τους Κοινωνικούς Εταίρους
Πολύ Σηµαντικό
Εξαιρετικά
σηµαντικό
Εξαιρετικά
σηµαντικό
Πίνακας θεµάτων Ουσιαστικότητας (προσδιορισµός ορίων επιδράσεων)
Επίδραση Εντός ορίων Οµίλου
G4-20
Επίδραση Εκτός ορίων Οµίλου
G4-21
1
4
5
7
8
6
2
3
Επίδραση
Εντός
&
Εκτός
ορίων Οµίλου
Κατάλογος Ουσιαστικών θεµάτων
Υγεία & Ασφάλεια
στην Εργασία
Ουσιαστικά Θέ ατα
Όλοι οι τοµείς δραστηριότητας του
Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
• Εργαζόµενοι εργολάβων
• Άλλοι έµµεσα εργαζόµενοι
• Τρίτα µέρη
1
Οικονο ική
Επίδοση
2
G4-19
Βασική επίδραση εντός ορίων
Οµίλου (Τοµείς δραστηριοποίησης)
Βασική επίδραση εκτός ορίων
Οµίλου (ανά οµάδα Κοινωνικών
Εταίρων του Οµίλου)
Ανάπτυξη της ∆ιαφάνειας
3
Περιβαλλοντική διαχείριση
4
Εργασιακές πρακτικές
5
Κλι ατική Αλλαγή
6
Στήριξη τοπικών κοινοτήτων
7
Πρακτικές αγοράς
8
Όλοι οι τοµείς δραστηριότητας του
Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Όλοι οι τοµείς δραστηριότητας του
Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Όλοι οι τοµείς δραστηριότητας του
Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Όλοι οι τοµείς δραστηριότητας του
Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Όλοι οι τοµείς δραστηριότητας του
Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Όλοι οι τοµείς δραστηριότητας του
Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Όλοι οι τοµείς δραστηριότητας του
Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
• ∆ηµόσιες αρχές
• Επιχειρηµατικοί και Ρυθµιστικοί
φορείς
• Πελάτες
• Προµηθευτές / Συνεργάτες
• Τοπικές κοινωνίες
• Πελάτες
• Μέτοχοι / Επενδυτές
• ∆ηµόσιες αρχές
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
• Τοπικές κοινωνίες
• Τοπικές κοινωνίες
• Πελάτες
• Μέτοχοι / Επενδυτές
• ∆ηµόσιες αρχές
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
• Τοπικές κοινωνίες
• Πελάτες
• ∆ηµόσιες αρχές
• Επιχειρηµατικοί εταίροι
• Εργολάβοι
• Προµηθευτές
• Μέτοχοι / Επενδυτές
και οικονοµικοί αναλυτές
• Πάροχοι κεφαλαίων
• Εργαζόµενοι
• Κρατικοί φορείς
• Τοπικές κοινωνίες
• Προµηθευτές / Συνεργάτες
G4-18
1,2-3,4-5,6-7 10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,...68
Powered by FlippingBook