ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | 2016 Κοινωνικός Απολογισμός - page 6-7

6
7
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2016
Η
PROTERGIA
συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των
ενεργειακών παγίων και δραστηριοτήτων του Οµίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
. Έχοντας επενδύσει σε σύγχρονες µονάδες
παραγωγής ενέργειας αποτελεί το µεγαλύτερο ανεξάρτητο
παραγωγό - προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Ποσοστό ιδιοκτησίας 100%
Έδρα: Αθήνα, Ελλάδα
Άµεσα & Έµµεσα εργαζόµενοι
Ενεργειακό χαρτοφυλάκιο (MW)
Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ (MW)
Μερίδιο στη λιανική αγορά ηλεκτρισµού
Αριθµός δυστυχηµάτων*
Ατυχήµατα /200.000 ώρες εργασίας*
Ειδικές εκποµπές CO
2
(t CO
2
/TJ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)
Ενεργειακή ένταση προϊόντος (Gj κατανάλωσης φυσικού αερίου/
Τj παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)
* Άµεσα εργαζόµενοι
269
1.215
130
2,69%
0
0,44
95,02
1,89
Η M&M GAS Co S.A
έχει
συσταθεί
από
τους
Οµίλους
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
και
MOTOR OIL
και
δραστηριοποιείται στην
προµήθεια και εµπορία
φυσικού
αερίου
(υγροποιηµένου ή µη).
Ποσοστό ιδιοκτησίας 50%
Έδρα: Αθήνα, Ελλάδα
Η
METKA
είναι µια διεθνής εταιρεία κατασκευής
ολοκληρωµένων έργων, αλλά και ένας όµιλος
βιοµηχανικής παραγωγής υψηλής τεχνογνωσίας, µε
βασική παρουσία στους τοµείς της Ενέργειας και των
Υποδοµών.
Ποσοστό ιδιοκτησίας 50%
+ 1 µετοχή
Έδρα: Αθήνα, Ελλάδα
Άµεσα & Έµµεσα εργαζόµενοι
Χώρες δραστηριοποίησης
Υπόλοιπο ανεκτέλεστων έργων EPC (δισ.€)
Αριθµός δυστυχηµάτων
Ατυχήµατα /200.000 ώρες εργασίας*
Ειδικές εκποµπές CO
2
(tCO
2
/t κατεργασµένου µετάλλου)
Ενεργειακή ένταση κατεργασµένου
µετάλλου (Gj/t)
* Άµεσα εργαζόµενοι
702
8
1
0
0,21
4,41
15,4
∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ
Η
∆ΕΛΦΟΙ - ∆ΙΣΤΟΜΟΝ
είναι ο δεύτερος
µεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και
την Ευρώπη.
Ποσοστό ιδιοκτησίας 100% Έδρα: Αθήνα, Ελλάδα
222
629.742
0
0
0,018
80,04%
0,1
Άµεσα & Έµµεσα εργαζόµενοι
Παραγωγή βωξίτη (τον.)
Αριθµός δυστυχηµάτων
Ατυχήµατα /200.000 ώρες εργασίας*
Ειδικές εκποµπές CO
2
(t CO
2
/t παραγωγής Βωξίτη)
Ενεργειακή ένταση παραγωγής Βωξίτη (Gj/t)
Ποσοστό εκµεταλλεύσιµης γης
που έχει αποκατασταθεί
* Άµεσα εργαζόµενοι
Από το 1960 µέχρι σήµερα, η
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ
παραµένει ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής
βιοµηχανίας ενώ αποτελεί το µεγαλύτερο πλήρως
καθετοποιηµένο παραγωγό αλουµίνας και αλουµινίου στην
Ευρώπη.
Ποσοστό ιδιοκτησίας 100%
Έδρα: Αθήνα, Ελλάδα
1.421
820.800
181.189
0
15,32
0,21
53,7
Άµεσα & Έµµεσα εργαζόµενοι
Παραγωγή Αλουµίνας (τον.)
Παραγωγή Αλουµινίου (τον.)
Αριθµός δυστυχηµάτων
Ατυχήµατα /200.000 ώρες εργασίας*
Ειδικές εκποµπές CO
2
(t CO
2
/t παραγωγής Αλουµινίου)
Ενεργειακή ένταση παραγωγής Αλουµινίου (Gj/t)
* Άµεσα εργαζόµενοι
Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες
βιοµηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα µε διεθνή αναπτυξιακή
πορεία στους τοµείς της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, των
Κατασκευαστικών & Ενεργειακών Έργων EPC (Engineering -
Procurement - Construction) και της Ενέργειας. Ως υπεύθυνος
βιοµηχανικός Όµιλος επιδιώκει την αέναη εφαρµογή της
επιχειρηµατικής αριστείας εξισορροπώντας την οικονοµική µε τη
βιώσιµη ανάπτυξη. Ο Όµιλος ξεχωρίζει σήµερα για το µοναδικό
2
.
Ο Οµίλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
EBITDA
222,4
εκ.
234,4 εκ. (2015)
5.002
4.808 (2015)
Προµηθευτές
$
Kαθαρά
κέρδη
34,2
εκ.
47,6 εκ. (2015)
562,3 εκ. (2015)
Κοινωνικό
προϊόν
601,8
εκ.
21 (2015)
25
Βιοµηχανικές
µονάδες παραγωγής
& µονάδες ΑΠΕ
Kύκλος
εργασιών
1.246
εκ.
1.383 εκ. (2015)
447,9
εκ.
Τοµέας
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων
Κύκλος εργασιών
εκ.
Τοµέας
Κατασκευαστικών
Έργων EPC
Κύκλος εργασιών
438,5
εκ.
εργοδοτικό µοντέλο σύγχρονης αντίληψης, το κοινωνικό του
πρόσωπο, τους καινοτόµους µηχανισµούς ανάπτυξης, τις
στρατηγικές επενδύσεις σε καινοτόµες λύσεις εκσυγχρονισµού
και τη συνεχή εδραίωσή του στις διεθνείς αγορές της παγκόσµιας
οικονοµίας. Το 2016 ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ προχώρησε σε µία
στρατηγική συγχώνευση όλων των θυγατρικών του εταιρειών σε
ένα σχήµα, κίνηση που πιστοποιεί την αδιάκοπη επιχειρηµατική
αναζήτηση για πρόοδο, εξέλιξη και ανάπτυξη.
Τοµέας
Ενέργειας
363,8
Κύκλος εργασιών
εκ.
G4-4 G4-6 G4-7
3
3 (2015)
Tοµείς
δραστηριοποίησης
8
7 (2015)
Χώρες
δραστηριοποίησης
G4-8 G4-17a
2.817
2,785 (2015)
Εργαζόµενοι
(άµεσα & έµµεσα)
G4-9
Βασικά
µεγέθη
Οµίλου
2016
1,2-3,4-5 8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,...68
Powered by FlippingBook