ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | 2016 Κοινωνικός Απολογισμός - page 4-5

4
5
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2016
δαπανήσαμε €28,9 εκ. Ταυτόχρονα, συνεχίσαμε να πραγματοποι-
ούμε επιχειρηματικές επενδύσεις, με άμεσο θετικό περιβαλλοντικό
αντίκτυπο, αναβαθμίζοντας το εργοστάσιο παραγωγής αλουμίνας,
προσβλέποντας σε μεγαλύτερες δυνατότητες ευελιξίας στην παρα-
γωγική διαδικασία αλλά και σε μείωση της ενεργειακής κατανάλω-
σης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 25%.
Επίσης, επεκτείναμε τη συμμετοχή μας σε διεθνείς δείκτες βιώσι-
μης ανάπτυξης συμμετέχοντας, για πρώτη φορά εθελοντικά, στην
παγκόσμια πρωτοβουλία Carbon Disclosure Project (CDP), όπου οι
υφιστάμενες πρακτικές και επιδόσεις μας κατατάχθηκαν στο δεύ-
τερο καλύτερο επίπεδο “LEVEL B” παγκοσμίως στην ενότητα της
υπεύθυνης διαχείρισης υδάτινων πόρων.
Συνεχίζουμε να έχουμε στο επίκεντρο τα θέματα Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης, στα οποία δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα κι ο υπό εξέλιξη
μετασχηματισμός του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, σύμφωνα και με τις
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, στα πρότυπα πολυεθνικών εταιρει-
ών, με ευέλικτη και απλοποιημένη δομή, με καλύτερη διάχυση του
know-how που υπάρχει σήμερα στις επιμέρους εταιρείες και βιώ-
σιμη ανάπτυξη.
Στο επίπεδο των ηθικών πρακτικών και της διαφάνειας, είμα-
στε υπερήφανοι για τη 2η αναθεωρημένη έκδοση του «Κώδικα
Επαγγελματικής Δεοντολογίας» του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Πιστοί
στην αρχή μας για υπεύθυνη λογοδοσία, αναπτύξαμε το εργαλείο
«Integrated Value Creation Scorecard» το οποίο παρουσιάζει την
συνολική αξία που παράγουμε, ανάλογα με την κατηγορία των πό-
ρων που χρησιμοποιούμε στις δραστηριότητες μας αλλά και το πώς
αυτή η αξία μεταβάλλεται σε ετήσια βάση. Με την πρωτοβουλία
αυτή παρέχουμε προς όλους τους Κοινωνικούς μας Εταίρους στο-
χευμένη και ποιοτική πληροφόρηση, ενόψει των νέων δεδομένων
που καθορίζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στην Ελλάδα.
Αξιοσημείωτες, επίσης, είναι οι πρωτοβουλίες μας για την αντιμε-
τώπιση των ζητημάτων των τοπικών μας κοινωνιών. Το 2016 δια-
θέσαμε συνολικά περισσότερα από €1,4 εκ., ποσό αυξημένο κατά
28% από το 2015, σε δωρεές, χορηγίες αλλά και για την υλοποίηση
κοινωνικών προγραμμάτων για την άμβλυνση της επισιτιστικής
ανασφάλειας και της φτώχειας, τη νεανικής απασχόλησης, την ποι-
ότητα στην εκπαίδευση, την προώθηση της επιχειρηματικότητας,
του πολιτισμού και του αθλητισμού.
Με ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα της αυξανόμενης ανεργίας των
νέων συνεχίσαμε για δεύτερη χρονιά την υλοποίηση του κοινωνι-
κού προγράμματος «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ενώ παράλληλα
ξεκινήσαμε την υλοποίηση του προγράμματος, «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ
ΔΡΑΣΕΙ», το οποίο απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους διαφορετι-
κών επιστημονικών τομέων κατάρτισης. Επιπλέον, υποστηρίξαμε
τις πρωτοβουλίες του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, συμμετέχοντας σε ειδικές ομάδες εργασίας για την προ-
ώθηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία (Pact 4 Youth),
συμβάλλοντας στο διάλογο και τη συνεργασία για την ενίσχυση της
απασχολησιμότητας και της κοινωνικής ένταξης των νέων.
Τέλος, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ολοκληρώσαμε με
επιτυχία το πρώτο έτος συνεργασίας μας με την Ένωση «ΜΑΖΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ» στο φιλόδοξο κοινωνικό πρόγραμμα «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» για
την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, το οποίο συνεχίζουμε
ακόμα πιο ενισχυμένο για δεύτερη χρονιά.
Το 2017 συνεχίζουμε ακόμα πιο εντατικά, με ακόμα μεγαλύτερη
δυναμική, μέσα από τη νέα μας δομή, να αναπτυσσόμαστε ως ένας
κοινωνικά υπεύθυνος πρωταγωνιστικός πυλώνας της ελληνικής
οικονομίας, δημιουργώντας υψηλή προστιθέμενη αξία για το σύ-
νολο των Κοινωνικών μας Εταίρων. Εισερχόμενοι στη νέα αυτή
ιστορική φάση γνωρίζουμε πως οι προκλήσεις που έχουμε μπρο-
στά μας είναι πολλές. Έχουμε όμως αποδείξει πως μπορούμε να
ανταποκρινόμαστε στα δύσκολα, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την
εταιρεία και τους ανθρώπους μας, σε συνεχή διάλογο με τους συ-
νεργάτες μας και την κοινωνία, έτσι ώστε όλοι μαζί να εξελισσόμα-
στε ακόμα περισσότερο.
Μέσα σε αυτό το νέο γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, η Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία και βα-
ρύτητα, ακριβώς επειδή ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μπορεί πλέον να
διαβάζει τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε
κάθε πρόκληση και να τις αξιοποιεί προς όφελος όλων. Με αυτόν
τον γνώμονα, μέσα από τη νέα δομή, θα συνεχίσει να πρωτοπορεί,
μένοντας πιστός στην ιστορία και τις αρχές που τον έφεραν στην
ηγετική θέση που βρίσκεται σήμερα και έτοιμος να κατακτήσει
ακόμα περισσότερους στόχους.
Ευάγγελος Γ. Μυτιληναίος
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύμβουλος
Όμιλος Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
28,9
εκ.
Περιβαλλοντικές δαπάνες
54,9
εκ.
Συνολικοί φόροι προς το
ελληνικό δημόσιο
Σ
ε μια κοινωνία που εργάζεται με όλες της τις δυνάμεις για
ένα μέλλον με προοπτική, μέσα σ’ ένα περιβάλλον παρατε-
ταμένης κρίσης και αβεβαιότητας, η έννοια της συνεχούς
Υπεύθυνης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης καθίσταται περισσότερο
αναγκαία και επίκαιρη από ποτέ.
Όλοι εμείς στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, σε μια ακόμα δύσκολη χρο-
νιά για την Ελλάδα, καταφέραμε να διατηρήσουμε ισχυρή την ανα-
πτυξιακή μας πορεία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προσπάθεια
ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας. Στην πορεία μας αυτή, προ-
χωράμε με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας ως ένας ενεργός
κοινωνικός εταίρος, σταθερά προσανατολισμένος στην ανταπόδο-
ση, με όρους αειφορίας, προστιθέμενης αξίας στην κοινωνία που
δραστηριοποιούμαστε.
Το 2016, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ενδυναμώθηκε σε όλους τους
τομείς δραστηριοποίησής του. Ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία
του στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διασφάλισε τη θέση
της Αλουμίνιον της Ελλάδος ανάμεσα στους ανταγωνιστικότερους
παραγωγούς αλουμινίου διεθνώς και πέτυχε το άνοιγμα νέων
αγορών στον Τομέα Έργων ΕPC. Παράλληλα, με την έναρξη του
εταιρικού μας μετασχηματισμού, μετατρέψαμε μια χρονιά γεμάτη
προκλήσεις σε χρονιά-ορόσημο για τον Όμιλο, δημιουργώντας ένα
από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα στην Ελλάδα και θέ-
τοντας τις βάσεις για την τοποθέτηση μας μεταξύ των κορυφαίων
δυνάμεων της παγκόσμιας βιομηχανίας.
Στην κατεύθυνση αυτή εργαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζό-
μαστε όλοι εντατικά για την ταχύτερη ολοκλήρωσή του μετασχη-
ματισμού, σε μια ευέλικτη δομή που θα επιφέρει επιχειρηματικές
συνέργειες τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο και
θα σηματοδοτήσει το πέρασμα μας στη νέα εποχή με δημιουργία
σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους, τους εργαζο-
μένους, αλλά και την ίδια την κοινωνία.
Η απόφασή μας να περάσουμε σ’ αυτή τη νέα εποχή μέσα από τον εται-
ρικό μετασχηματισμό προκύπτει όχι μόνο ως μια αυτονόητη συνέπεια
της εξέλιξης μας αλλά και ως έκφραση της συναίσθησης του ρόλου μας
ως κεντρικού παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής συνεισφοράς.
Για εμάς, όλη αυτή η πορεία είναι συνυφασμένη με την συνέπεια
σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας. Ως ένας μεγάλος Όμιλος που
παρακολουθεί όσα συμβαίνουν από κοντά και εξελίσσεται, τοπο-
θετημένος στο επίκεντρο των οικονομικών και κοινωνικών εξελί-
ξεων, έχουμε πλήρη συναίσθηση για τη συνέπεια που θα πρέπει
να επιδεικνύουμε στον ηγετικό μας ρόλο στον τομέα της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης. Η συνέπεια αυτή δεν αποτελεί απλά μια ακό-
μα εταιρική επιταγή αλλά ένα έμφυτο και αναπόσπαστο κομμάτι του
ποίοι είμαστε και του πως επιχειρούμε. Το ήθος και οι αρχές που
εγγυώνται την Υπεύθυνη Επιχειρηματική μας ανάπτυξη βρίσκονται
στον πυρήνα τόσο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, όσο και
του μοντέλου διοίκησης του Ομίλου μας.
Στο πλαίσιο αυτό, με σταθερά βήματα και όραμα για το μέλλον, συ-
νεχίσαμε μέσα από πολυεπίπεδες δράσεις να προάγουμε αυτή την
ευθύνη, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την αδιάρρηκτη συμμαχία
του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με την Κοινωνία, τους Εργαζομένους
και το Περιβάλλον.
Στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας βρίσκεται σταθερά ο στό-
χος των μηδενικών ατυχημάτων στους εργασιακούς μας χώρους.
Στην κατεύθυνση αυτή δίνουμε έμφαση στην συστηματική καλλι-
έργεια μιας κουλτούρας εκπαίδευσης και πρόληψης των ατυχη-
μάτων. Το 2016 συνεχίσαμε να διατηρούμε σε χαμηλά επίπεδα τη
τιμή του Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων, ενώ οι επιδόσεις μας
πλαισιώθηκαν από τις δύο υψηλότατες διακρίσεις που έλαβε η
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ στο θεσμό των “HEALTH AND SAFETY
AWARDS”, γεγονός που μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους.
Ύψιστη είναι και η βαρύτητα και σημασία δίνουμε στην προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας συνειδητά το μέγεθος
και τη δυναμική μας για την προστασία του. Μόνο το 2016, για την
συνολική σταθεροποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος,
1.
Μήνυµα Προέδρου
1,4
εκ.
Κοινωνική συνεισφορά
285,7
εκ.
Δαπάνες προς εγχώριους
προμηθευτές
601,8
εκ.
Κοινωνικό
Προιόν
87,7
εκ.
Αμοιβές και παροχές
εργαζομένων
91,8
εκ.
Επενδύσεις
51,4
εκ.
Πληρωμές σε παρόχους
κεφαλαίου
G4-1
1,2-3 6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,...68
Powered by FlippingBook