ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | 2016 Κοινωνικός Απολογισμός - page 20-21

20
21
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2016
Κύρια θέματα & προσδοκίες των Κοινωνικών Εταίρων
της ΜΕΤΚΑ όπως καταγράφηκαν στο πλαίσιο της
ηλεκτρονικής διαβούλευσης που υλοποίησε η εταιρεία,
σε τo 2015, σε θέματα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας
Ανταπόκριση
Αναβάθμιση του ISO 9001 σύμφωνα με το νέο πρότυπο.
Η ΜΕΤΚΑ θα πιστοποιηθεί στο αναθεωρημένο πρότυπο ISO9001:2015 στις
αρχές του 2018, με την λήξη του εν ενεργεία πιστοποιητικού ISO9001:2008
Θέσπιση διαδικασίας που θα επιβραβεύει την κατάθεση προτάσεων
(εφόσον είναι υλοποιήσιμες) εκ μέρους των εργαζομένων για τη βελ-
τιστοποίηση των διαδικασιών και της αποτελεσματικότητας της εται-
ρείας.
Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία επεξεργασίας των συγκεκριμένων
αιτημάτων.
Ανάληψη πρωτοβουλίας χορήγησης υποτροφιών σε άπορους σπου-
δαστές.
Ανάληψη χορηγιών και δράσεων σε θέματα έρευνας/καινοτομίας
σχετιζόμενα με τις δραστηριότητες της εταιρείας.
Κύρια θέματα & προσδοκίες των Κοινωνικών Εταίρων
της ΜΕΤΚΑ όπως καταγράφηκαν στο πλαίσιο της
ηλεκτρονικής διαβούλευσης που υλοποίησε η εταιρεία,
σε τo 2015, σε θέματα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας
Ανταπόκριση
Έλεγχος προμηθευτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Οι
προμηθευτές/υπεργολάβοι και άλλοι συνεργάτες να διαθέτουν του-
λάχιστον πιστοποιημένο κατά ISO14001 σύστημα περιβαλλοντικής
διαχείρισης.
Οι Προμηθευτές της ΜΕΤΚΑ ελέγχονται ως προς την συμμόρφωσή τους
με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
Όλοι οι βασικοί Προμηθευτές της ΜΕΤΚΑ διαθέτουν πιστοποιημένο Σύ-
στημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επίσης, οι νέοι συνεργάτες της
αλυσίδας εφοδιασμού της ΜΕΤΚΑ, που δεν διαθέτουν σύστημα περι-
βαλλοντικής διαχείρισης οφείλουν να υιοθετούν και να ακολουθούν τις
κατευθυντήριες οδηγίες του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών/Υπερ-
γολάβων της ΜΕΤΚΑ.
Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθη-
τοποίησης και διαχείρισης πόρων.
Τα θέματα Περιβάλλοντος αποτελούν τμήμα της αρχικής/βασικής εκπαί-
δευσης κάθε εργαζόμενου στη ΜΕΤΚΑ. Πέραν αυτού γίνονται και τακτι-
κές ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού σε Περιβαλλοντικά
θέματα.
Εκπαίδευση του προσωπικού (μηχανικών τεχνικών) σε θέματα
εφαρμοσμένων τεχνολογιών στα έργα της εταιρίας.
Με στόχο την εξοικείωση του τεχνικού προσωπικού της ΜΕΤΚΑ στις απαι-
τήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας αλλά και των υψηλών προδιαγραφών
ποιότητας εκτέλεσης των έργων, κατά το 2016 εκπαιδεύτηκε μια ομάδα
Μηχανικών (Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων και Αυτοματισμού στις εγκα-
ταστάσεις της General Electric (@Houston Texas). Απώτερος σκοπός της
εκπαίδευσης ήταν η κατάλληλη προετοιμασία του προσωπικού για την
επάνδρωση ενός Σταθμού παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας - Fast Track
Open Cycle Power Plant, για Έργα που ήδη εκτελούνται ή μελλοντικά μπο-
ρεί η Εταιρία να διεκδικήσει.
Έλεγχος και συμμόρφωση των υπεργολάβων σε θέματα ασφάλει-
ας. Όλοι οι υπεργολάβοι και προμηθευτές να ακολουθούν ανάλογες
πρακτικές και κατ’ ελάχιστον να εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα
διαχειρίσεως ασφαλείας κατά OHSAS 18001 (ISO45001.)
Όλοι οι Υπεργολάβοι της ΜΕΤΚΑ ακολουθούν πιστά το Σύστημα Διαχεί-
ρισης Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας (ΣυΔΑΥΕ) που παράγεται από τη
ΜΕΤΚΑ για κάθε Έργο/Εργοτάξιο.
Η συμμόρφωση των Υπεργολάβων στο ΣυΔΑΥΕ επιτηρείται συνεχώς σε
καθημερινή βάση από το προσωπικό του τμήματος ΑΥΕ του κάθε έργου.
Οι Προμηθευτές της ΜΕΤΚΑ ελέγχονται ως προς την συμμόρφωσή τους
σε θέματα ασφάλειας βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Κώδικα
Δεοντολογίας Προμηθευτών/Υπεργολάβων της ΜΕΤΚΑ.
Όλοι οι βασικοί Υπεργολάβοι και Προμηθευτές διαθέτουν πιστοποιημένο
σύστημα διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
Έλεγχος των υπεργολάβων για συμμόρφωση σε θέματα εργασίας
προσωπικού τους (π.χ. παιδική/καταναγκαστική εργασία).
Η ΜΕΤΚΑ, κατά τη διάρκεια του 2017, έχει προγραμματίσει την έναρξη της
διαδικασίας αξιολόγησης των βασικών και νέων συνεργατών της σύμφω-
να με το νέο «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών» της.
Ο Κώδικας καλύπτει συγκεκριμένα διαχειριστικά, κοινωνικά και περιβαλ-
λοντικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
σύμφωνα τόσο με τις αρχές της Ε.Κ.Ε. όσο και τις στρατηγικές κατευθύν-
σεις του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
Μεγαλύτερη ενίσχυση τοπικών πολιτιστικών και αθλητικών εγχειρη-
μάτων.
Η ΜΕΤΚΑ, το 2016, τριπλασίασε την συνεισφορά της στον τομέα του πολι-
τισμού και του αθλητισμού συγκριτικά με το 2015. Η εταιρεία κάλυψε ένα
ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών και σημαντικών γεγονότων που ξεκινούσε
από τοπικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες μέχρι την υποστήριξη των αθλη-
τών Βύρωνα Κακκαλάνη και Τζέλης Σκαρλάτου στην Ολυμπιάδα του Ρίο.
Περαιτέρω ενίσχυση των εγχώριων προμηθευτών όπου είναι εφι-
κτό. Περισσότερες επιλογές Ελληνικών εταιριών ως προμηθευτές
και υπεργολάβοι.
Όλοι οι επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στοχεύουν
στην ενίσχυση των εγχώριων προμηθευτών ανάλογα με τις απαιτήσεις
των τομέων δραστηριοποίησης τους. Στην κατεύθυνση αυτή, η ΜΕΤΚΑ, το
2016, αύξησε τις δαπάνες της προς τους έλληνες προμηθευτές κατά 19,1%
συγκριτικά με το 2015.
G4-27
G4-27
Διαβούλευση ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ, 2015
1...,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19 22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,40-41,...68
Powered by FlippingBook