ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | 2016 Κοινωνικός Απολογισμός - page 18-19

18
19
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2016
6.2 Ανταπόκριση στα αιτήματα των Κοινωνικών Εταίρων κατά τη διαβούλευση του 2015.
Βασικές προτάσεις/
υποδείξεις οι οποίες
αφορούν στη σχέση
της PROTERGIA µε τους
εργαζοµένους της.
Βασικές προτάσεις/
υποδείξεις οι οποίες
αφορούν στη σχέση
της PROTERGIA µε τους
προµηθευτές της.
Βασικές προσδοκίες Κοινωνικών Εταίρων
Ανάπτυξη εταιρικού εθελοντισµού.
∆ράσεις που απευθύνονται σε οικογένειες εργαζοµένων
µε µακροχρόνια άνεργους ή µε προβλήµατα υγείας.
Υποστήριξη των παιδιών των εργαζοµένων µε άριστες
επιδόσεις (Υποτροφίες σε πανεπιστήµια του εξωτερικού).
Εκπαίδευση σε θέµατα προστασίας φυσικού περιβάλλο-
ντος.
Κίνητρα για κατάθεση προτάσεων και καινοτόµων ιδεών.
Επιµόρφωση & εκπαίδευση του προσωπικού στην εξελισ-
σόµενη τεχνολογία
Ενηµέρωση προµηθευτών για τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης στο πλαίσιο του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
Ποιότητας της εταιρίας.
Εφαρµογή Κώδικα ∆εοντολογίας προµηθευτών.
Βελτίωση και διασφάλιση αρµονικών και σταθερών
συνεργασιών.
Στήριξη εγχώριων προµηθευτών όπου είναι εφικτό.
Ένταξη κριτηρίων βιωσιµότητας στη διαδικασία επιλογής
των προµηθευτών.
παρεµβάσεις
που αφορούν:
6
παρεµβάσεις
που αφορούν:
5
Βασικές προτάσεις/
υποδείξεις οι οποίες
αφορούν στη σχέση
της PROTERGIA µε τους
πελάτες της.
Προώθηση θεµάτων εξοικονόµησης ενέργειας.
∆ηµιουργία ενός φιλικότερου προγράµµατος παρακολού-
θησης κατανάλωσης.
Προώθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της
Protergia από τη λειτουργία των έργων ΑΠΕ που διαχειρί-
ζεται.
∆ιαρκή και υπεύθυνη πληροφόρηση για υπηρεσίες, τιµές
και προσφορές.
Ενηµέρωση πελατών για τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης που υλοποιεί, µε στόχο να συµµετέχουν και
οι ίδιοι οι πελάτες σε αυτές.
παρεµβάσεις
που αφορούν:
5
G4-27
Κύρια θέματα & προσδοκίες των Κοινωνικών Εταί-
ρων της ΑτΕ που συμμετείχαν στον ειδικό θεματικό
διάλογο που υλοποίησε η εταιρεία, τo 2015, με θέμα:
“ Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία”.
Ανταπόκριση
Περαιτέρω ανάπτυξη της συλλογικότητας των μέτρων Ασφάλειας, με
στόχο κάθε ομάδα εργασίας να είναι αλληλέγγυα προς την άλλη και
ο κάθε εργαζόμενος να φροντίζει για την ασφάλεια του συναδέλφου
του.
Στα πλαίσια των επικοινωνιακών δράσεων της Δραστηριότητας Υγείας &
Ασφάλειας (Υ&Α) έχει ενταχθεί το μήνυμα «ΝΟΙΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»
υπό την μορφή video, αφισών, screensaver. Επίσης, μέσω της εφαρμο-
γής του εργαλείου Εκτίμησης του Επιπέδου Ωρίμανσης της Κουλτούρας
Ασφάλειας προβάλλεται το ίδιο μήνυμα `ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ`
ως το βέλτιστο επίπεδο ωρίμανσης.
Έμφαση στην προσέγγιση των εργοδηγών (γενικά της μεσαίας ιε-
ραρχίας) και στην κατανόηση της ευθύνης που έχουν απέναντι στους
συναδέλφους τους ενεργοποιώντας τον ηγετικό τους ρόλο στα θέματα
Υγείας και Ασφάλειας με προτεραιότητα στα θέματα Υγιεινής.
Το θέμα αυτό καλύπτεται από την εφαρμογή του εργαλείου «Επίσκεψη
Ασφάλειας Ιεραρχίας» εξουσιοδοτώντας την μεσαία ιεραρχία στην ανάλη-
ψη δράσης πρόληψης στα θέματα ασφάλειας.
Η ΑτΕ στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση των ηγετικών ικανοτήτων του
προσωπικού της σχεδίασε το 2016 και έχει ήδη ξεκινήσει να εκπαιδεύει
το προσωπικό (μεσαία και ανώτερη ιεραρχία) σε θέματα ηγεσίας μέσω
ειδικού σεμιναρίου.
Εφαρμογή του θεσμού του «εργαζόμενου παρατηρητή» που θα έχει
ως αντικείμενο την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των κανόνων
Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με την ταυτόχρονη,
όπου είναι εφικτό, εναλλαγή ρόλων και θέσεων εργασίας.
Ο συγκεκριμένος θεσμός εφαρμόστηκε στη ΑτΕ την δεκαετία του `90. Αρ-
γότερα, αντικαταστάθηκε με αποδοτικότερα εργαλεία όπως οι Επισκέψεις
Ασφάλειας Ιεραρχίας, Προσωπική Ενέργεια Ασφάλειας, Σίγουρη Επαγ-
γελματική Κίνηση, Σίγουρη Επαγγελματική Συμπεριφορά.
Περαιτέρω έμφαση στην εκπαίδευση των εργαζομένων των εργολά-
βων σε σχέση με τα μέτρα Ασφάλειας αλλά και στις συνέπειες που
μπορεί να έχει η μη συμμόρφωση με αυτά.
Η υλοποίηση ενός ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης των συνεργαζό-
μενων εργολαβιών αποτελεί βασική πρακτική της ΑτΕ εδώ και πολλά χρό-
νια. Εν τούτοις, όπου και σε όποιο θέμα κριθεί απαραίτητο υλοποιούνται
και επιπλέον ανθρωποώρες εκπαίδευσης.
Διενέργεια έρευνας με μορφή συμπλήρωσης ερωτηματολογίου σύμ-
φωνα με το πρότυπο OHSAS 18001 για την αποτίμηση της κουλτού-
ρας της στρατηγικής και των αποτελεσμάτων Υγείας & Ασφάλειας των
εργαζομένων της εταιρίας ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας.
Η ΑτΕ υιοθέτησε τη συγκεκριμένη πρόταση υλοποιώντας ειδική έρευνα με
τίτλο «Εκτίμηση Επιπέδου Ωρίμανσης Κουλτούρας Ασφάλειας». Τα σχετι-
κά ευρήματα μετά από αξιολόγηση εντάχθηκαν στην στοχοθεσία Υ&Α του
έτους 2017. Η συγκεκριμένη πρακτική εμπλούτισε τη λίστα των εργαλείων
ασφάλειας της ΑτΕ.
Εφαρμογή της διαδικασίας της έγγραφης δέσμευσης των εργαζομέ-
νων για τη χρήση των Μέσω Ατομικής Προστασίας, κατά την παρα-
λαβή τους.
Μετά από αξιολόγηση της συγκεκριμένης πρότασης η ΑτΕ δεν έκρινε
αναγκαία την εφαρμογή της. Το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με την
υποχρέωση χρήσης των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (νομοθεσία,
κανονισμός εργασίας, οδηγίες εργασίας). Η χρήση των ΜΑΠ αποτελεί πά-
γιο αντικείμενο ελέγχου της ιεραρχίας.
Αναλυτικά τα κύρια ζητήματα που ανέδειξε η διαδικασία Διαβούλευσης της PROTERGIA σύμφωνα με την άποψη των βασικότερων Κοι-
νωνικών Εταίρων της εταιρείας και ανά βασική κατηγορία κοινωνικής επίδρασης (εργαζόμενοι, προμηθευτές και πελάτες) παρουσιάζο-
νται στον ακόλουθο πίνακα:
G4-27
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17 20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,...68
Powered by FlippingBook