MYTILINEOS HOLDINGS | 2015 Sustainability Report - page 16-17

14
15
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2015
Επιδόσεις έναντι των ειδικών στόχων Εταιρικής Υπευθυνότητας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Στοχοθέτηση
2015
Υλοποίηση
2015
Στοχοθέτηση
2016-2017
Αριθμός δυστυχημάτων
0
0
0
Αριθμός ατυχημάτων εργαζομένων Ομίλου
0
4
0
Αριθμός περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών
0
0
0
Αριθμός περιστατικών διάκρισης
0
0
0
Αριθμός περιστατικών καταναγκαστικής εργασίας
0
0
0
Αριθμός περιστατικών διαφθοράς και δωροδοκίας
0
0
0
Ποσοστό αξιολόγησης εργαζομένων
>80
76,2%
>80
Αριθμός ωρών κατάρτισης ανά έτος/εργαζόμενο
>30
27,5
>30
Ποσοστό δέσμευσης των νέων και βασικών συνεργατών και προμηθευτών του Ομίλου
στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών
55% - 60%
Βελτίωση των πολιτικών και διαδικασιών των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου για την
ανάπτυξη της Διαφάνειας
33%
Βελτίωση των πολιτικών και διαδικασιών των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου για την
προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
50%
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Στοχοθέτηση
2015
Υλοποίηση
2015
Στοχοθέτηση
2016-2017
Εκπομπές φθορίου (kg/t Al)
1
<1,4
1,35
<1,37
Εκπομπές τετραφθοράνθρακα (kgCF4/tAl)
1
<0,04
0,041
<0,035
Δείκτης διαλογής στερεών αποβλήτων
2
>90%
>90%
>90%
Παραγωγή μη ταξινομημένων αποβλήτων λεκανών (kg/λεκάνη ΑΒ)
2
<20
31,3
<20
Οριστική διάθεση αποβλήτων για τον τομέα παραγωγής Αλουμίνας (kg/tAH)
2
<7
4,7
<7
Συνολική άντληση νερού (βιομηχανικό & πόσιμο, m
3
/ ημέρα)
3
<14.500
13.994
<14.000
Εφαρμογή του ISO 14064 στις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου
66%
Υλοποίηση δύο μελετών για την προστασία της βιοποικιλότητας στον τομέα της
Μεταλλουργίας & Μεταλλείων
100%
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ TOY ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ :
1
ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ
2
ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
3
ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Διακρίσεις
ΧΡΥΣΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΚΑ ΣΤΑ
ENVIRONMENTAL AWARDS 2015
Με 2 βραβεία GOLD διακρίθηκε η ΜΕΤΚΑ στην τελετή απονομής
των Environmental Awards 2015 στις κατηγορίες: «Αποτύπωση
& Παρακολούθηση Εκπεμπόμενων Αερίων Θερμοκηπίου» και
«Δράσεις ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή».
ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΚΑ
Σημαντικές διακρίσεις απέσπασε ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στα
βραβεία «Χρήμα – Γεώργιος Ουζούνης 2014» που διοργανώθη-
καν για 12η συνεχή χρονιά από την Ethos Media S. A. Ο Όμιλός
μας τιμήθηκε με τα δεύτερα επιχειρηματικά βραβεία στις κατη-
γορίες «Επενδυτικές Σχέσεις» και «Εταιρική Διακυβέρνηση» ενώ
η ΜΕΤΚΑ απέσπασε το 2ο Βραβείο καλύτερης εταιρείας FTSE –
LARGE CAP για το 2014.
METKA ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ENGINEERING
NEWS-RECORD (ENR)
Η ΜΕΤΚΑ βρέθηκε εκ νέου στη λίστα των κορυφαίων κατασκευ-
αστών ενεργειακών έργων διεθνώς. Η εταιρία συγκαταλέγεται, για
6η συνεχή χρονιά, στη λίστα με τις κορυφαίες εταιρείες κατασκευ-
ής ενεργειακών έργων διεθνώς (ENR Top 250 Global Contractors
2015), σύμφωνα με το διεθνές περιοδικό ENR.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
- Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ βραβεύτηκε στο πλαίσιο του θεσμού των
«Bravo Sustainability Awards 2015» που διοργανώνεται ετησίως από
το μη κερδοσκοπικό οργανισμό QualityNet Foundation. Η βράβευση
του Ομίλου έγινε στην κατηγορία “Bravo Governance” και ειδικότερα
για την πρακτική υλοποίησης του Κοινωνικού Απολογισμού: «Βέλτι-
στες πρακτικές - Καλύτερο Αποτύπωμα».
- Ο Κοινωνικός Απολογισμός του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για το έτος
2013 «Βέλτιστες πρακτικές - Καλύτερο Αποτύπωμα» κατέλαβε
την 4η θέση ανάμεσα στην αξιολόγηση 45 Απολογισμών ΕΚΕ που
εκδίδονται στην Ελλάδα που υλοποιεί σε ετήσια βάση το Εργα-
στήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρι-
σης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ESG ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ BLOOMBERG ΚΑΙ ΤΟ
2015
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία για 4η συνεχόμενη χρονιά η συμμετο-
χή του Ομίλου στην ετήσια έρευνα των ESG (Environment, Social
and Governance) κριτηρίων του οργανισμού Bloomberg. Τα απο-
τελέσματα της έρευνας, διατήρησαν τον Όμιλο στην 1η θέση για 3η
συνεχόμενη χρονιά, ανάμεσα στις ελληνικές συμμετοχές και στην
5η σε επίπεδο διεθνούς κατάταξης. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα του
οργανισμού Bloomberg, αποτελεί την 4η πιο αξιόπιστη πηγή πλη-
ροφόρησης των διεθνών επενδυτικών οίκων αλλά και των ιδιωτών
επενδυτών σχετικά με τις υπεύθυνες επιχειρήσεις και τις επιδόσεις
τους στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.
ι
ι
τι τ ι ι
τ
τ ι ι
τ τ
6. Επισκόπηση Εταιρικής
Υπευθυνότητας 2015
G4-1
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,
αποτελεί στρατηγική επιλογή η οποία τα τελευταία 10 χρόνια απο-
κτά όλο και μεγαλύτερη σηµασία για την ανάπτυξη και διατήρηση
της ανταγωνιστικότητάς του. Ο Όμιλος αντιλαμβάνεται την Ε.Κ.Ε.
ως θεμελιώδη παράγοντα που συμβάλλει στην πρόληψη των επι-
χειρηματικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων συνει-
σφέροντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης στο
οποίο μπορεί να δραστηριοποιείται και να καινοτομεί δημιουργώ-
ντας αξία για τις ομάδες των Κοινωνικών του Εταίρων.
Η διαχείριση της Ε.Κ.Ε. αποτελεί για τον Όμιλο μια πολύπλευρη και
σύνθετη διαδικασία που χαρακτηρίζεται από τη συνειδητή αυτοδέ-
σμευσή του προς την επίτευξη της «Συνεχούς Υπεύθυνης Ανάπτυ-
ξης» έχοντας ως εφαλτήριο το όραμα και τις αξίες του
(αναλυτικές
πληροφορίες για το σύστημα διακυβέρνησης της Ε.Κ.Ε. μπορείτε να
δείτε στη σελίδα 64 του παρόντος Απολογισμού)
.
Για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η υπόσχεση να διατηρεί το ήθος και
τις αρχές που εγγυώνται την αδιάρρηκτη συμμαχία με την Κοινω-
νία, τους Εργαζόμενους και το Περιβάλλον παραμένει ακλόνητη,
ειδικά στη δύσκολή συγκυρία που βιώνει η χώρα η οποία καθιστά
ακόμα πιο αναγκαία τη συνεισφορά των επιχειρήσεων ως κοινω-
νικών εταίρων.
Προετοιμασία υλικού για την 2η έκδοση του Κώδικα Επαγγελ-
ματικής Δεοντολογίας του Ομίλου.
Υλοποίηση θεματικής Διαβούλευσης «Υγεία και Ασφάλεια
στην Εργασία» στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στο πλαί-
σιο του θεσμού της ετήσιας Διαβούλευσης του Ομίλου με τους
Κοινωνικούς του Εταίρους.
Έναρξη υλοποίησης του καινοτόμου πιλοτικού προγράμματος
«ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» ενάντια στο φαινόμενο της σχολικής διαρροής.
Ολοκλήρωση του κοινωνικού προγράμματος «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .
Υλοποίηση της Ανθρακικής Ουδετεροποίησης των ιστο-
σελίδων του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της εταιρίας
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Ενεργή συμμετοχή στελεχών του Ομίλου στις ομάδες εργασί-
ας της πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 για την ανά-
πτυξη του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας.
1η δημοσίευση της παρουσίασης του Ομίλου (ESG) προς
τους υπεύθυνους επενδυτές με βάση τις κατευθυντήριες
οδηγίες της πρωτοβουλίας PRI (Principles for Responsible
Investment).
1η έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συ-
νεργατών της εταιρίας ΜΕΤΚΑ.
8η έκδοση του Κοινωνικού Απολογισμού του Ομίλου σύμ-
φωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI (4).
2η έκδοση της έκθεσης προόδου του Ομίλου στο επίπεδο
Advanced level του Global Compact.
4η συμμετοχή στην έρευνα ESG του ΟργανισμούBloomberg
(1η θέση ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και 5η σε δι-
εθνές επίπεδο σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2015).
Σχεδιασμός νέου συστήματος Διαχείρισης & Εφαρμογής
Κοινωνικής Συνεισφοράς Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΟΣ με την
ονομασία «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ».
Επισκόπηση πρωτοβουλιών 2015
Βασικοί άξονες εφαρμογής Ε.Κ.Ε.
• Κλιματική Αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος
• Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία
• Εργασιακές πρακτικές
• Προάσπιση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
• Τοπικές Κοινωνίες
• Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού
• Πρακτικές Αγοράς
• Εταιρική Διακυβέρνηση
• Ενίσχυση της Διαφάνειας
Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε.
• Οικουμενικό Σύμφωνο Global Compact
• Οργανισμός Κατευθυντήριων Οδηγιών κατάρτισης
Κοινωνικών Απολογισμών (GRI)
• ISO 26000 (Διεθνές πρότυπο Ε.Κ.Ε.)
• Κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ
• Περιβαλλοντικά πρότυπα ISO 14001 & ISO 14064
• Πρότυπο Υγείας & Ασφάλειας OHSAS 18001
• Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
• Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας
• Κώδικας Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΜΕ)
• Συμμετοχή στην έρευνα ESG του Οργανισμού Bloomberg
G4-15
G4-56
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15 18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,...76
Powered by FlippingBook