MYTILINEOS HOLDINGS | 2015 Sustainability Report - page 8-9

6
7
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2015
4. Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων
βιωσιμότητας
Ο Όμιλος, εφήρμοσε για 6η συνεχόμενη χρονιά τη διαδικασία κα-
θορισμού Ουσιαστικών θεμάτων Βιωσιμότητας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες του οργανισμού GRI, G4 παράλληλα με
τις διαδικασίες που διέπουν το σύστημα πρόληψης και διαχείρισης
κινδύνων στο πλαίσιο της λειτουργίας του.
Η διαδικασία της Ουσιαστικότητας του 2015 ήταν σημαντική για τον
Όμιλο αφού βασίστηκε τόσο στη στρατηγική προσέγγιση των θε-
μάτων βιωσιμότητας εκ μέρους των θυγατρικών του εταιριών όσο
και στην ανατροφοδότηση των θεμάτων από τους Κοινωνικούς
τους Εταίρους με προοπτική τα επόμενα 5 χρόνια. Μέσα από τη
Το στάδιο της Αναγνώρισης
Η αναγνώριση των σχετικών ζητημάτων περιλαμβάνει:
• Tη διερεύνηση των σχετικών επιδράσεών που αφορούν σε όλες
τις δραστηριότητες και τις σχέσεις του Ομίλου, εντός ή εκτός των
ορίων του όπως αυτά, προσδιορίζονται από τα αντίστοιχα όρια
λειτουργίας των θυγατρικών του εταιριών και των επιχειρηματι-
κών τους μονάδων.
• Tην ενσωμάτωση των προσδοκιών που αναδείχτηκαν κατά την
υλοποίηση της Ετήσιας Διαδικασίας Διαβούλευσης του Ομίλου
με τους Κοινωνικούς του Εταίρους.
Το στάδιο της Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των σχετικών ζητημάτων περιλαμβάνει:
• Την αξιολόγηση των σχετικών επιδράσεων των θεμάτων που
αναγνωρίστηκαν σε κάθε τομέα δραστηριότητας του Ομίλου.
• Τον καθορισμό της σημαντικότητας της επιρροής των θεμάτων
αυτών στις αξιολογήσεις και αποφάσεις των Κοινωνικών Εταί-
ρων.
Το στάδιο της Επικύρωσης
• Η επικύρωση γίνεται με στόχο να εξασφαλιστεί ότι ο Κοινωνικός
Απολογισμός παρέχει ισορροπημένη παρουσίαση της επίδοσης
του Ομίλου στη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τις θε-
τικές όσο και τις αρνητικές επιδράσεις.
• Στο στάδιο της επικύρωσης αξιολογούνται τα ουσιαστικά θέματα
σε σχέση με το εύρος τους, την περιγραφή των επιδράσεων τους
και την πληρότητά τους σε επίπεδο πληροφοριών σε σχέση με
την περίοδο αναφοράς.
διαδικασία αυτή αναδείχτηκαν τα θέματα που είναι σημαντικά και
απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση για πετύχει ο Όμιλος την αποστολή
και τους στρατηγικούς του στόχους, ενώ παράλληλα δια-
σφαλίστηκε ότι ο Κοινωνικός Απολογισμός παρέχει πληροφορίες
σε θέματα που έχουν υψηλό βαθμό επιρροής στις αποφάσεις των
Κοινωνικών του Εταίρων.
G4-1
Η συγκεκριμένη διαδικασία, ειδικά για τα μη χρηματοοικονομικά
θέματα, στο εξής θα υλοποιείται αναλυτικά κάθε δύο χρόνια με εν-
διάμεση αναθεώρηση.
Αποτέλεσμα
Το αποτέλεσμα της σύνθεσης των προαναφερθέντων
ενεργειών ήταν η αρχική αναγνώριση και καταγραφή
43 θεμάτων
Ουσιαστικότητας
Αποτέλεσμα
Τα θέματα που χαρακτηρίστηκαν ως τα πιο σημαντικά,
αποτυπώθηκαν στο πρώτο draft του πίνακα θεμάτων
Ουσιαστικότητας του Ομίλου.
Ο αρχικός αριθμός
των θεμάτων περιορίστηκε
από 43 σε 32.
Αποτέλεσμα
Ως αποτέλεσμα του ελέγχου και της τελικής έγκρισης
των Διοικήσεων των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου,
προσδιορίστηκαν τελικά
τα 22 πιο ουσιαστικά
θέματα βιωσιμότητας.
Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία της Ουσιαστικότητας υλοποιήθηκε σε τρία στάδια:
G4-18 G4-26
3. Παράμετροι Απολογισμού
Αρχές Απολογισμού
Αυτός είναι ο 8ος Κοινωνικός Απολογισμός του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,
αναφερόμενος επίσης και ως «Απολογισμός», που παρουσιάζει τις
επιδόσεις του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν
όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του, συμπληρώνοντας την έκ-
θεση των ετήσιων οικονομικών του αποτελεσμάτων.
Στη σύνταξη του παρόντος Απολογισμού λήφθηκαν υπόψη:
• Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες (G4, ‘‘In accordance’’-Core) της Δι-
εθνούς Πρωτοβουλίας Έκδοσης Απολογισμών Βιωσιμότητας
• Οι προσαρμοσμένες κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς
Πρωτοβουλίας GRI που αφορούν στον Κλάδο της Εξορυκτικής
δραστηριότητας και των Μετάλλων (Metals and Mining Sector
• Το διεθνές πρότυπο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000.
• Οι 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. Global
• Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α. σχετικά με την εφαρμο-
γή της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς.
Πεδίο Απολογισμού
Ο Κοινωνικός Απολογισμός 2015 του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανα-
φέρεται στην περίοδο από 1/1/2015 έως 31/12/2015.
G4-28
Αφορά
σε όλες τις δραστηριότητές του στην ελληνική επικράτεια συμπερι-
λαμβανομένων των εργοταξίων που διατηρεί μέσω του τομέα των
Κατασκευαστικών Έργων EPC, σε χώρες του εξωτερικού (εκτός
αν σε κάποια σημεία επισημαίνεται διαφορετικά). Δεν συμπερι-
λαμβάνονται στοιχεία (εκτός των οικονομικών) από τις εταιρίες
SOMETRA και M&M GAS CoS.A., ενώ οι επιδόσεις των εταιριών
ΜΕΤΚΑ και Protergia συμπεριλαμβάνουν τις αντίστοιχες επιδόσεις
των θυγατρικών τους εταιριών όπως αυτές αναφέρονται στον Ετή-
σιο Απολογισμό του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για το 2015.
G4-17
Στοιχεία Απολογισμού
Η παρούσα έκδοση εστιάζει στην προσπάθεια του ΟμίλουΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
για τη συνοπτική και συνάμα πληρέστερη τεκμηρίωση των επιδόσεών
του ως προς την πλήρωση βασικών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
κριτηρίων καθώς και κριτηρίων Διακυβέρνησης, τόσο του εταιρικού
κέντρου όσο και των θυγατρικών του εταιριών.
Τα στοιχεία του Κοινωνικού Απολογισμού, έχουν συγκεντρωθεί
και αξιολογηθεί μέσω εσωτερικών διαδικασιών, όπως αυτές προ-
βλέπονται από το σύστημα Διακυβέρνησης της Ε.Κ.Ε. του Ομίλου,
με σκοπό τη δημοσίευση τους στην παρούσα έκδοση. Έτσι ο Απο-
λογισμός:
• Επικεντρώνεται στα θέματα βιωσιμότητας που είναι σημαντικά
για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου και τα
οποία επισημάνθηκαν τόσο από τη διαδικασία εσωτερικής αξιο-
λόγησης, όσο και από τη διαβούλευση με τους Κοινωνικούς του
Εταίρους.
• Περιέχει, κατά κανόνα, ποσοτικά στοιχεία για την πενταετία 2011
- 2015 (όπου αυτό είναι εφικτό).
• Παρουσιάζει ενοποιημένα ποσοτικά στοιχεία σε επίπεδο Ομίλου,
ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζονται ποσοστιαίες κατα-
νομές ανά τομέα δραστηριότητας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν
τις επιδόσεις των θυγατρικών του εταιριών.
• Περιέχει στοιχεία από άμεση μέτρηση, ενώ όπου γίνεται εκτίμη-
ση, αυτό αναφέρεται ρητά.
• Η πληρότητα των πληροφοριών του Απολογισμού υποστηρίζεται
τόσο από την ειδική ενότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
τις απαιτούμενες παραπομπές στον Ετήσιο Απολογισμό του 2015.
Παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις που κατά τη γνώμη σας θα πρέ-
πει να λάβει υπόψη του ο Όμιλος στην ετήσια διαδικασία κατάρ-
τισης του Κοινωνικού του Απολογισμού μπορείτε να αποστείλετε
μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου στη διεύθυν-
ση:
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε
απευθυνθείτε
G4-31
:
κ. Βίβιαν Μπουζάλη
Διευθύντρια Επικοινωνίας Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Πατρόκ
Websit
e:
Οι όροι «Εταιρικό Κέντρο», «Μητρική Εταιρία», «MYTILINEOS Holdings» καθώς και το όνομα «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» αναφέρονται στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε.- Όμιλος Επιχειρήσεων».
Οι όροι «Εταιρία», «Επιχείρηση» καθώς και τα ονόματα «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», «ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.», «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» και «PROTERGIA»
αναφέρονται σε κάθε εταιρία που εκπροσωπεί τον αντίστοιχο τομέα δραστηριοποίησης του Ομίλου και στις δραστηριότητές της στην Ελλάδα εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
Ο όροι «Όμιλος» και «Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» αναφέρονται στην εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων και τις θυγατρικές αυτής, οι οποίες από κοινού απαρτίζουν
τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
G4-2 G4-14
G4-18
G4-18
1,2-3,4-5,6-7 10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,...76
Powered by FlippingBook