MYTILINEOS HOLDINGS | 2015 Sustainability Report - page 4-5

2
3
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2015
Βασικό μέλημά
μας είναι η υπεύθυνη
ανάπτυξη να δημιουργεί
πάντα πρόσθετη αξία
για την κοινωνία και την
οικονομία της χώρας
μας.
Ταυτόχρονα, αναγνωρίζοντας τις παράπλευρες συνέπειες της
οικονομικής κρίσης, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε συνεργασία με την
Ένωση«ΜΑΖΙ ΓΙΑΤΟΠΑΙΔΙ»ρίχνεται στημάχηγια τηναντιμετώπιση
του φαινομένου της σχολικής διαρροής. Το πρόγραμμα «ΕΙΜΑΙ
ΜΕΣΑ» έχει ως στόχο να περιορίσει την πιθανότητα της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου πριν από την ολοκλήρωση της βασικής
εκπαίδευσης. Ξεκινώντας από την 7η σχολική κοινότητα του νομού
Αττικής, ο στόχος που έχει τεθεί δεν αρκείται μόνο στην παραμονή
των παιδιών στο σχολείο, αλλά και στη βελτίωση των επιδόσεών
τους, της επισιτιστικής τους ανασφάλειας και των δεικτών της
ψυχολογίας τους. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ενθαρρυντικά και
συνεχίζουμε και φέτος, με ακόμα μεγαλύτερους στόχους.
Στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είμαστε υπερήφανοι για τους υψηλούς
περιβαλλοντικούς στόχους που έχουμε θέσει εδώ και χρόνια. Την
τελευταίαπενταετίαέχουνδαπανηθεί 46,7εκ.ευρώκαισυνεχίζουμε
να επενδύουμε κάθε χρόνο, προκειμένου να μειώσουμε ακόμη
περισσότερο το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, με βάση πάντα
τα διεθνή πρότυπα. Για αυτό το λόγο χαιρετίζω τη διάκριση της
ΜΕΤΚΑ στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων
για το Περιβάλλον, στην κατηγορία “Management”, καθώς
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύστημα ορθής
διαχείρισης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του διεθνούς περιβαλλοντικού προτύπου EN
ISO 14064:2012, με επίσημη επαλήθευση από ανεξάρτητο φορέα
ελέγχου. Η εν λόγω δράση διεκδικεί και ευρωπαϊκή διάκριση,
εκπροσωπώντας τη χώρα μας στο διαγωνισμό που διοργανώνει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η δραστηριότητα του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παραμένει άρρηκτα
συνδεδεμένη με την κοινωνική υπευθυνότητα. Βασικό μέλημά
μας είναι η υπεύθυνη ανάπτυξη να δημιουργεί πάντα πρόσθετη
αξία για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας μας. Ήδη, την
τελευταία πενταετία η κοινωνική συνεισφορά του Ομίλου ανήλθε
στα 5,2 εκ. ευρώ, ενώ πλέον με το πρόγραμμα “ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ”,
διαμορφώνεται ένας νέος τρόπος διαχείρισης και αξιολόγησης
των κοινωνικών αιτημάτων που υποβάλλονται εκ μέρους των
κοινωνικών φορέων, με στόχο τη συστηματικότερη ενσωμάτωση
και διαχείριση της Ε.Κ.Ε. αλλά και την αποτελεσματικότερη
ανταπόκριση στους τομείς όπου δραστηριοποιείται.
Οι νέες επενδύσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται θα
έχουν ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με στρατηγική εξωστρέφειας,
ενδυναμώνουμε τις σχέσεις μας με την κοινωνία, επενδύουμε
στους ανθρώπους μας και χαράσσουμε μαζί το μέλλον του Ομίλου.
Μέσα από τις νέες επιχειρηματικές επενδύσεις των θυγατρικών
εταιριών συνεχίζουμε το στιβαρό και συνεπές επενδυτικό μας
πλάνο, με όραμα να εδραιωθεί ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανάμεσα
στους κορυφαίους του είδους του σε παγκόσμιο επίπεδο.
G4-1
Ευάγγελος Γ. Μυτιληναίος
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύμβουλος
Όμιλος Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
11,7
εκ.
Περιβαλλοντικές
δαπάνες
64,3
εκ.
Συνολικοί φόροι
προς το ελληνικό
δημόσιο
87,2
εκ.
Αμοιβές και παροχές
εργαζομένων
1,1
εκ.
Κοινωνικές
δαπάνες
Η
πολυετής οικονομική κρίση και η συνεπακόλουθη
ύφεση έχουν επηρεάσει όλους τους τομείς της
επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας. Ειδικότερα μέσα
στο 2015, η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις
τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό και τα σημάδια
είναι ακόμα εμφανή. Η Ελλάδα πέρασε μία μακρά περίοδο
εσωστρέφειας και το στοίχημα που πλέον πρέπει να κερδηθεί από
όλους μας, είναι να βοηθήσουμε στην ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας και στη στήριξη του ευάλωτου κοινωνικού ιστού.
Σε αυτό το ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον, ο πλούσιος Κοινωνικός
Απολογισμός του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μας γεμίζει όλους με
υπερηφάνεια. Με βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες (G4) του
Οργανισμού GRI, συνεχίζουμε για μία ακόμα χρονιά, τις υψηλές
επιδόσεις σε όλους τους τομείς και θέτουμε φιλόδοξους στόχους
για το μέλλον, πιστοί στις αρχές που διακρίνουν τον Όμιλο και τον
κατατάσσουν ανάμεσα στους κορυφαίους στον κόσμο.
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με σταθερό και στρατηγικό στόχο τη
«ΣΥΝΕΧΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ενδυνάμωσε την παρουσία
του σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται. Εδραίωσε τη
θέση του ως μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός – προμηθευτής
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, εστίασε σε νέες αγορές στον
τομέα των κατασκευών, ενώ διατήρησε τις υψηλές επιδόσεις του
στον τομέα της μεταλλουργίας. Με κύκλο εργασιών που φθάνει το
1,38 δισ. ευρώ, ο Όμιλος συμβάλει κατά 0,78% στο ΑΕΠ της χώρας,
ενώ η εξαγωγική του δραστηριότητα που υπολογίζεται σε 963,3 εκ.
ευρώ, συνεισφέρει με ποσοστό 1,8% στο σύνολο των ελληνικών
εξαγωγών.
Με ορμή από τα προηγούμενα έτη, συνεχίζουμε σε τροχιά
σταθερής ανάπτυξης και με πολυεπίπεδες δράσεις επιδιώκουμε
να προάγουμε την κοινωνική υπευθυνότητα, ως ελάχιστο δείγμα
προσφοράς στη δοκιμαζόμενη για χρόνια ελληνική κοινωνία.
Τα πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας και το δυσάρεστο φαινόμενο
διαρροής στο εξωτερικό ικανών και καταρτισμένων νέων, δεν
μας αφήνουν ανεπηρέαστους. Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ απασχολεί
2.700 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους, καταγράφοντας την
τελευταία πενταετία αύξηση 9% της απασχόλησης στο σύνολο των
δραστηριοτήτων του.
Δεν μένουμε όμως εκεί. Με επίκεντρο τους νέους υλοποιήθηκε
το πρόγραμμα 12μηνης έμμισθης εργασίας «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» το οποίο έδωσε τη δυνατότητα εργασίας και
απόκτησης πολύτιμης προϋπηρεσίας σε 11 νέους μηχανικούς που
απασχολήθηκαν για ένα χρόνο στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Μάλιστα η εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ενέταξε δύο από
τους νέους Μηχανικούς στο δυναμικό της. Παίρνοντας τη σκυτάλη
από την επιτυχία αυτού του προγράμματος είναι ήδη σε εξέλιξη μία
νέα πρωτοβουλία, η «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», όπου και πάλι θα
δοθεί η δυνατότητα σε νέους με ελάχιστη έως καθόλου εμπειρία
να εργασθούν για 12 μήνες με έμμισθη σχέση στους διάφορους
τομείς που δραστηριοποιείται ο Όμιλος και να διεκδικήσουν μία
δυναμική αρχή στη καριέρα τους, με πολλές υποσχέσεις για το
μέλλον.
1.
Μήνυµα Προέδρου
0,17
Ατυχήματα / 200.000
ώρες εργασίας (IR
Άμεσα εργαζόμενοι)
56.540
Ανθρωποώρες
εκπαίδευσης
3,6%
Αύξηση της άμεσης
απασχόλησης
8
χρόνια
χωρίς δυστύχημα
1,2-3 6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,...76
Powered by FlippingBook