MYTILINEOS HOLDINGS | 2015 Sustainability Report - page 18-19

16
17
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2015
7.1 Διαβούλευση 2015
G4-26
Οι πρακτικές τόσο του θεματικού όσο και του ηλεκτρονικού δια-
λόγου που εφαρμόστηκαν, μέσω των εταιριών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της
ΕΛΛΑΔΟΣ και ΜΕΤΚΑ αντίστοιχα, στο πλαίσιο της Διαβούλευσης
του 2015, αποτελούν την εξέλιξη των θεσμοθετημένων τοπικών
ημερίδων που υλοποιούνταν σταθερά τα τελευταία 6 χρόνια.
Βασική επιδίωξη της νέας αυτής λογικής είναι η μετάβαση από τον
ενημερωτικό και ως ένα βαθμό συμβουλευτικό χαρακτήρα της Δι-
αβούλευσης, σε μια διαδικασία με ενισχυμένα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά, που ενθαρρύνει την ανάπτυξη αποτελεσματικών συνεργιών
με επιλεγμένες ομάδες Κοινωνικών Εταίρων που έχουν τη δυνα-
τότητα να προσφέρουν με την εμπειρία τους τόσο στην ανάπτυξη
της γνώσης, όσο και στην κατάθεση νέων ιδεών και καλών πρακτι-
κών που δύνανται να υιοθετηθούν από τις εταιρίες του Ομίλου στην
αντιμετώπιση των ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας.
Αναλυτικά:
Υλοποίηση θεματικής Διαβούλευσης με τίτλο:
«ΥΓΕΙΑ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην εργασία».
Στην πρωτοβουλία αυτή της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ, που απο-
τελεί βασική πρακτική της Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρίας,
συμμετείχαν εκπρόσωποι: εργολάβων, μεγάλων επιχειρήσεων,
επιχειρηματικών συμβούλων, του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περι-
βαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής (Prolepsis), του Συνδέσμου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Υπουργείου Εργα-
σίας και των όμορων Δήμων.
Βασικές ομάδες
Κοινωνικών Εταίρων
Τρόποι σύμπραξης & συνεργασίας σε ετήσια βάση
Εργαζόμενοι
Διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Συμμετοχή εργαζομένων στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια συμβούλια κρίσης.
Θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης και των δεξιοτήτων των εργαζομένων.
Γνωστοποίηση πολιτικών και ανοιχτή επικοινωνία με όλους του εργαζόμενους.
Τακτικές και έκτακτες συναντήσεις μεταξύ διοίκησης και συλλογικών οργάνων εργαζομένων.
Εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά προγράμματα.
Μέτοχοι – Επενδυτές
– Οικονομικοί αναλυτές
Έκτακτες και τακτικές συνελεύσεις μετόχων.
Παρουσιάσεις οικονομικών αποτελεσμάτων (δελτία Τύπου, τηλεδιασκέψεις, διαδίκτυο).
Γνωστοποίηση επιχειρηματικών εξελίξεων (δελτία Τύπου, διαδίκτυο).
Ετήσιες συναντήσεις με οικονομικούς αναλυτές.
Επικοινωνία και συνεργασία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων του Ομίλου στο πλαίσιο
της ανταπόκρισης σε ατομικά αιτήματα.
Συνεργάτες &
Προμηθευτές
Διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Διαδικασία συμμετοχής, αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών μέσω
εξωτερικής ανάθεσης εργασιών.
Μεγάλοι πελάτες
Διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Επικοινωνία μέσω των Εμπορικών Διευθύνσεων των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου.
Συνεργασία στο πλαίσιο της υλοποίησης ερευνών ικανοποίησης πελατών.
Τοπική
Αυτοδιοίκηση
(τοπικές κοινωνίες)
Διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Τακτική και έκτακτη επικοινωνία (συναντήσεις, συμμετοχή σε τοπικές διαβουλεύσεις).
Συνεργασία στο πλαίσιο της υλοποίησης του ετήσιου πλάνου Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου.
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις.
Επιχειρηματικοί και
Ρυθμιστικοί Φορείς
Διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Τακτική και έκτακτη επικοινωνία (παροχή στοιχείων και πληροφοριών, συναντήσεις, συμμετοχή
σε διαβουλεύσεις).
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις.
Ακαδημαϊκή
κοινότητα
Διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Συνεργασία σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης νέων ή βελτιωμένων προϊόντων σε επίπεδο
θυγατρικών εταιριών του Ομίλου.
Εκπρόσωποι
του Τύπου
Διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Άμεση επικοινωνία μέσω της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Ομίλου.
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις.
Οργάνωση συναντήσεων ενημέρωσης με έλληνες και ξένους δημοσιογράφους.
Εθελοντικές
Οργανώσεις
Διαδικασία Διαβούλευσης με τους Κοινωνικούς Εταίρους.
Συνεργασία για την υποστήριξη δράσεων κοινού ενδιαφέροντος διαφόρων Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων σύμφωνα με τη στρατηγική Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ομίλου.
Τρόποι σύμπραξης & συνεργασίας του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανά ομάδα Κοινωνικών Εταίρων
G4-24
G4-24
7. Διαβούλευση με τους
Κοινωνικούς Εταίρους
G4-14 G4-37
Η πρακτική της Διαβούλευσης εκφράζει τη διαχρονική αρχή του
Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να συναλλάσσεται με τους Κοινωνικούς του
Εταίρους (μπορείτε να δείτε το matrix του καθορισμού των Κοι-
κού και ειλικρινή διαλόγου που αποτελεί βασική προϋπόθεση για
την επίτευξη των στρατηγικών του βραχυπρόθεσμων και μακρο-
πρόθεσμων στόχων και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της βιωσι-
μότητάς του. H πρακτική αυτή, ως θεσμός του Ομίλου, πραγματο-
ποιείται σε ετήσια βάση με απόλυτη συνέπεια, ενώ διέπεται από
διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης και αυτό-βελτίωσης. Στόχος της
πρωτοβουλίας αυτής είναι η κατανόηση και η ανταπόκριση στις
προσδοκίες των ατόμων, των τοπικών κοινωνιών, των οργανι-
σμών και επιχειρήσεων και των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων
με τους οποίους ο Όμιλος επικοινωνεί, συνεργάζεται και αλληλεπι-
δρά στο πλαίσιο της δραστηριότητας του.
Επίσημη Διαδικασία Διαβούλευσης του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τους Κοινωνικούς του Εταίρους
Η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της συγκεκριμένης διαδι-
κασίας, διασφαλίζεται μέσω του συστήματος διακυβέρνησης Ε.Κ.Ε.
του Ομίλου σύμφωνα με το οποίο οι επιμέρους ομάδες Ε.Κ.Ε. των
θυγατρικών εταιριών έχουν επωμιστεί το έργο της καταγραφής και
της αξιολόγησης όλων των προτάσεων, των ιδεών αλλά και των
προβληματισμών εκ μέρους των Κοινωνικών Εταίρων, σε θέματα
βιωσιμότητας. Στη συνέχεια τα πιο σημαντικά θέματα προωθούνται
στις διοικήσεις των εταιριών προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις
σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης σε αυτά αλλά και αποφάσεις
που επιτρέπουν, όπου είναι εφικτό, την ενσωμάτωσή τους στην
εταιρική στρατηγική.
ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
• Τοπικές ηµερίδες διαλόγου
• Ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις
•Θεµατικές διαβουλεύσεις
•Ποσοτικές και ποιοτικές
έρευνες
Εντοπίζει την αµοιβαία
επιρροή του Οµίλου και των
Κοινωνικών του Εταίρων σε
διάφορες πτυχές των τοµέων
της δράστηριότητας του.
Ενισχύει τη
διαδικασία αναγνώ-
ρισης κινδύνων και
ευκαιριών, του Οµίλου, σε
θέµατα βιωσιµότητας αλλά και
σε θέµατα διακυβέρνησης των
θυγατρικών του εταιριών
εξασφαλίζοντας τις
προϋποθέσεις για τη
βιώσιµη ανάπτυξή
τους.
Βασίζεται στην εφαρµογή
κατευθυντήριων οδηγιών
διεθνών προτύπων όπως:
ISO 26000, GRI G4 και
UN Global Compact.
∆ιευκολύνει
τον προσδιορισµό και την
αξιολόγηση των προσδοκιών των
οµάδων των Κοινωνικών Εταίρων
αλλά και την ανταπόκριση του
Οµίλου σε αυτές δηµιουργώντας
τις προϋποθέσεις για τη
δηµιουργία αξίας και
αµοιβαίας ωφέλειας.
Στοχεύει στην
ανάπτυξη µακρο-
πρόθεσµων σχέσεων
αµοιβαίας εµπιστοσύνης του
Οµίλου µε τους Κοινωνικούς του
Εταίρους, και κατ’ επέκταση στην
ενίσχυση της διαφάνειας και την
περαιτέρω βελτίωση της
στρατηγικής και των
πρωτοβουλιών του στο
πλαίσιο της Ε.Κ.Ε.
Εθελοντικές οργανώσεις
Ακαδηµαϊκή κοινότητα
Ρυθµιστικοί φορείς
& Φορείς βιώσιµης
Ανάπτυξης
Εκπρόσωποι τύπου
Επιχειρηµατικοί Φορείς
G4-45
G4-26
G4-26
G4-27
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17 20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,...76
Powered by FlippingBook