ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2014 - page 20-21

ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
ομιλος μυτιληναιοσ κοινωνικος απολογισμος
2014
16
17
Τομέας Κατασκευαστικών & Ενεργειακών Έργων EPC
Ο Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC συνέχισε τη θετική του πορεία
για ένα ακόμη έτος. Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. κατέγραψε κύκλο εργασιών €609,3 εκ.
έναντι €606,5 εκ. το 2013, κατορθώνοντας να διατηρήσει τις οικονομικές
της επιδόσεις σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παρά το ασταθές περιβάλλον
που διαμορφώθηκε στις αγορές της Μ. Ανατολής.
Παρά τις συνεχιζόμενες αβεβαιότητες στο εγχώριο και διεθνές περιβάλ-
λον, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. αναμένεται να εμφανίσει θετικά αποτελέσματα και το
2015. Η εταιρεία θα εξακολουθήσει να εστιάζει στην κατασκευή μεγά-
λων ενεργειακών έργων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διείσδυση σε
αγορές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Παράλληλα, θα συνεχίσει να
επιδιώκει τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των έργων της στην Ελλάδα,
αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει συγκεντρώσει από
την επιτυχή εκτέλεση απαιτητικών έργων στο εξωτερικό, ακόμη και σε
χώρες με ασταθές πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο. Η πορεία της ΜΕΤΚΑ
Α.Ε. παραμένει προσανατολισμένη στη στρατηγική δυναμικής, εξωστρε-
φούς ανάπτυξης που εφάρμοσε με επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια, χάρη
στην κοινή προσπάθεια Διοίκησης και εργαζομένων αλλά και στην επανα-
τοποθέτησή της στην εγχώρια αγορά κυρίως σε δημόσια έργα υποδομών.
Τομέας Ενέργειας
Ο Τομέας Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €168,5 εκατ. έναντι
€369,1 εκ. το 2013, ως συνέπεια της μειωμένης ζήτησης και των ρυθμι-
στικών αλλαγών στη λειτουργία της αγοράς.
Η πορεία και η ανάπτυξη της PROTERGIA, γίνεται μέσα σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τόσο για τη χώρα όσο και για την αγορά
της ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά το γεγονός αυτό, και με δεδομένη την
αναγκαιότητα των σταθμών συνδυασμένου κύκλου για την επάρκεια
τροφοδοσίας της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, οι προοπτικές σε μέσο -
μακροπρόθεσμο ορίζοντα παραμένουν θετικές. Η μείωση των τιμών προ-
μήθειας Φυσικού Αερίου (ΦΑ) λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών πετρε-
λαίου στις διεθνείς αγορές σε συνδυασμό με τις δυνατότητες προμήθειας
υγροποιημένου ΦΑ από τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, αναμένεται να ενδυνα-
μώσουν, σε σχέση με το 2014, τον ρόλο των μονάδων ΦΑ της PROTERGIA
στην αγορά ενέργειας. Εντός του 2015 αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουρ-
γία των 3 υπό κατασκευή αιολικών πάρκων. H PROTERGIA, έχει εδραι-
ώσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας
και στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει και θα εντείνει τη δραστηριότητά
της στον τομέα της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο να
τροφοδοτήσει με ηλεκτρικό ρεύμα επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοι-
κοκυριά, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές και αξιόπιστες υπηρεσίες.
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διευρύνει τους τομείς της δραστηριότητάς του με στόχο τη στή-
ριξη της ελληνικής βιομηχανίας, οικονομίας και κοινωνίας, και μέσα από ένα στιβαρό,
πολυετές και συνεπές επενδυτικό έργο. Ένα συστηματικό επενδυτικό έργο στην ποιότη-
τα και τον εκσυγχρονισμό υποδομών και την αξιοπιστία της παραγωγής που συμβάλλει
τόσο στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου στην εγχώρια αγορά όσο και στην εδραίωση
της θέσης του μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανικών ομίλων της Ευρώπης στη βαριά
βιομηχανία της Ενέργειας, της Μεταλλουργίας και των Κατασκευών.
Στον τομέα Μεταλλουργίας και
Μεταλλείων για την ενίσχυση της
παραγωγικότητας και τη δημιουρ-
γία 136 νέων θέσεων εργασίας.
Επενδύσεις
ύψους
33
(εκ.€)
Στον τομέα των Κατασκευαστικών
Έργων EPC για την απόκτηση νέου
μηχανολογικού εξοπλισμού με στόχο
την ενίσχυση της παραγωγής και τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Επενδύσεις
ύψους
6
(εκ.€)
Στον τομέα των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας για την
κατασκευή επιπλέον 130 MW.
Επενδύσεις
ύψους
200
(εκ.€)
Νέες Επενδύσεις
2015-2016
Βασικά μεγέθη 2014
Τομείς
δραστηριοποίησης
3
Συνολικός
αριθμός θυγατρικών
3
Εργοστάσια
παραγωγής
7
Εργαζόμενοι
2.137
Ετήσια παραγωγή
βωξίτη
633
(χιλ. τόνοι)
Ετήσια παραγωγή
αλουμίνας
813
(χιλ. τόνοι)
Ετήσια παραγωγή
αλουμινίου
173
(χιλ. τόνοι)
Ανεκτέλεστες
παραγγελίες
Έργων EPC
1.292
(εκ. €)
Χαρτοφυλάκιο
έργων ΑΠΕ σε
διαφορετικά στάδια
ανάπτυξης
1.301
(MW)
Κύκλος Εργασιών
1.232
(εκ. €)
EBITDA
253,9
(εκ. €)
Καθαρά κέρδη
60,5
(εκ. €)
Αμοιβές &
παροχές
εργαζομένων
83,8
(εκ. €)
Πάροχοι
κεφαλαίου
62,2
(εκ.€)
Φόροι
53,6
(εκ.€)
Επενδύσεις
51,5
(εκ.€)
Περιβαλλοντικές
δαπάνες
9,2
(εκ.€)
Κοινωνικές
δαπάνες
852
(χιλ.€)
Προϊόντα
Οικονομικά
αποτελέσματα
Τομείς
δραστηριοποίησης
Κοινωνικό
Προϊόν
(G4-9)
1...,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19 22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,40-41,...90
Powered by FlippingBook