ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2013 - page 8

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
TOY OMIΛΟΥ
6
Ο
Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποτελεί έναν
από τους ηγετικούς βιοµηχανικούς οµί-
λους στην Ελλάδα που έχουν σφραγίσει την
ανάπτυξη της χώρας. ∆ιαθέτει ένα δυναµικό και
ευέλικτο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στους
κλάδους της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων,
των Κατασκευαστικών & Ενεργειακών Έργων
EPC (Engineering – Procurement – Con-
struction) και της Ενέργειας.
Ως υπεύθυνος βιοµηχανικός Όµιλος επιδιώ-
κουµε την αέναη εφαρµογή της επιχειρηµατι-
κής αριστείας και των βέλτιστων πρακτικών, εξι-
σορροπώντας την οικονοµική ανάπτυξη µε την
προστασία του περιβάλλοντος και την κοι-
νωνική ευθύνη. Εδραιώνουµε, σε διεθνές
επίπεδο, τα προϊόντα της ελληνικής µεταλ-
λουργικής βιοµηχανίας, διαπρέπουµε στην
κατασκευή µεγάλων ενεργειακών έργων EPC
σε ταχύτατα αναπτυσσόµενες διεθνείς αγορές,
ενώ πρωτοπορούµε µε επενδύσεις που χα-
ράσσουν το ενεργειακό µέλλον της Ελλάδας
και ανοίγουν προοπτικές για την κοινωνία, τις
επιχειρήσεις και το περιβάλλον.
Το 2013, υπήρξε ακόµα ένα έτος ύφεσης για
την Ελλάδα µε το όραµα της ανταγωνιστικής,
βιώσιµης ελληνικής βιοµηχανίας να δέχεται
ισχυρά πλήγµατα από την ακριβή ενέργεια, την
έλλειψη ρευστότητας, τον αυξηµένο ανταγω-
νισµό, το ασταθές φορολογικό σύστηµα και
την υπέρµετρη γραφειοκρατία. Ταυτόχρονα, η
Ευρωπαϊκή οικονοµία αντιµετωπίζει ισχυρές
προκλήσεις και τον κίνδυνο του αποπληθω-
ρισµού, ενώ εκτός Ευρωπαϊκού χώρου η
αποδυνάµωση των ρυθµών ανάπτυξης στις
αναδυόµενες αγορές προκαλεί εκ νέου προ-
βληµατισµό για τις αναπτυξιακές προοπτικές σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλ-
λείων
Το 2013, η µέση τιµή του αλουµινίου παγκο-
σµίως διαµορφώθηκε στα 1,845 $/τόνο, ση-
µειώνοντας πτώση 8,6% σε σύγκριση µε την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους,
καταγράφοντας το χαµηλότερο επίπεδο των τε-
λευταίων τεσσάρων ετών. Σε διεθνές επίπεδο,
τα θεµελιώδη στοιχεία της αγοράς παρουσιά-
ζουν βελτίωση, καθώς η ζήτηση παρέµεινε ισχυ-
ρή ενώ παράλληλα πολλοί παραγωγοί που αν-
τιµετωπίζουν ζηµιές αναγκάζονται να προχω-
ρήσουν σε µείωση παραγωγής ή και να ανα-
στείλουν τη λειτουργία των λιγότερο αποδο-
τικών µονάδων τους. Απέναντι σε αυτή τη συγ-
κυρία, παραµείναµε προσηλωµένοι στην υλο-
ποίηση του προγράµµατος ανάκτησης αντα-
γωνιστικότητας «ΜΕΛΛΟΝ», στη θυγατρική
µας εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., το οποίο
ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το 2013. Η βελ-
τιωµένη οικονοµική επίδοση του τοµέα της Με-
ταλλουργίας σε σχέση µε το προηγούµενο έτος,
καταδεικνύει τη µεγάλη πρόοδο που έχει επι-
τευχθεί χωρίς όµως να αφήνει περιθώρια
εφησυχασµού.
Τοµέας Κατασκευαστικών & Ενερ-
γειακών Έργων EPC
Παρά τις συνεχιζόµενες προκλήσεις στο εγ-
χώριο περιβάλλον, η θυγατρική µας εταιρεία
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ακολούθησε θετική πορεία σε όλη
τη διάρκεια του 2013, διατηρώντας υγιή µε-
γέθη και καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις σε
όλους τους τοµείς. Εφαρµόζοντας µε συνέπεια
την στρατηγική της, συνέχισε να διευρύνει το
χαρτοφυλάκιο των έργων της στο εξωτερικό,
εδραιώνοντας την παρουσία της στην αγορά
των ενεργειακών κατασκευών της Μεσογείου
και της Μέσης Ανατολής.
Η επιτυχής ολοκλήρωση µιας σειράς µεγάλων
έργων σε Πακιστάν, Ρουµανία, Τουρκία,
Αλγερία, και Ιορδανία, συνολικής ισχύος
3,5GW σηµατοδότησε την καθιέρωση της
ΜΕΤΚΑ A.E. ως διεθνώς αναγνωρισµένου και
αξιόπιστου κατασκευαστή ενεργειακών έρ-
γων. Η δυναµική πορεία της εταιρείας απο-
τυπώνεται στα οικονοµικά αποτελέσµατα
της χρήσης 2013 και επιβεβαιώνουν την αν-
θεκτικότητά της.
Τοµέας Ενέργειας
Στην εγχώρια αγορά ενέργειας, η ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας το 2013 συνέχισε να επη-
ρεάζεται αρνητικά από το αδύναµο οικονοµι-
κό περιβάλλον και κατέγραψε ετήσια µείωση
3,7% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.
Όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, καταγράφεται ραγδαία αύξηση της
παραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργει-
ας, που προέρχεται κυρίως από Φωτοβολ-
ταϊκούς σταθµούς, των οποίων η συνολική εγ-
κατεστηµένη ισχύς ξεπέρασε τα 2.000 MW στο
τέλος του 2013.
Η εµπορική λειτουργία της µονάδας της
PROTERGIA Α.Ε. στον Αγ. Νικόλαο Βοι-
ωτίας και της µονάδας της ΚΟΡΙΝΘΟΣ
POWER Α.Ε. στους Αγ. Θεοδώρους Κοριν-
θίας, τα δύο προηγούµενα χρόνια, σηµατο-
δότησαν την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης
του επενδυτικού µας πλάνου στον τοµέα των
θερµικών µονάδων, συνολικής ισχύος 1,2 GW.
Στο πλαίσιο αυτό έχουµε καθιερωθεί ως ο δεύ-
τερος µεγαλύτερος ενεργειακός παραγωγός,
µετά τη ∆ΕΗ, και πλέον σηµαντικό µέρος, τόσο
του κύκλου εργασιών, όσο και της λειτουργικής
κερδοφορίας µας προέρχεται από τον τοµέα
της Ενέργειας.
Κατατάσσεται
ανάµεσα στις
κορυφαίες εταιρείες
του κλάδου ενεργειακών
έργων EPC παγκοσµίως.
Είναι ο
µεγαλύτερος
ανεξάρτητος παραγωγός
ηλεκτρικής ενέργειας
και ο πρώτος ιδιώτης
προµηθευτής φυσικού
αερίου στην Ελλάδα.
Αποτελεί
το µεγαλύτερο
καθετοποιηµένο ευρωπαϊκό
Όµιλο
στον κλάδο της
Μεταλλουργίας
& Μεταλλείων στην
Ν/Α Ευρώπη.
3
3.1 ΤΟΜΕIΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧEΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟIΗΣΗΣ
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...68
Powered by FlippingBook