ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2013 - page 7

5
Προσδοκίες Ενδιαφερόµενων Μερών
Η συνεχής προσπάθειά µας για την πρακτική
εφαρµογή της Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας
προϋποθέτει τη σύµπραξή µας µε τα Ενδιαφε-
ρόµενα Μέρη µας για την από κοινού εξεύρεση
και προώθηση λύσεων στα ζητήµατα που µας
απασχολούν. Στην κατεύθυνση αυτή, έχουµε κα-
θορίσει τις βασικές οµάδες των Ενδιαφερόµε-
νων Μερών µας και στον παρόντα Απολογισµό
περιγράφουµε τα αποτελέσµατα του 4ου κύκλου
της θεσµοθετηµένης διαδικασίας διαβούλευσης
και συνεργασίας µαζί τους η οποία υλοποιήθηκε
µέσω ειδικών Forum ∆ιαλόγου σε κάθε θυγα-
τρική µας εταιρεία. Βασικός σκοπός του Κοι-
νωνικού µας Απολογισµού είναι η άµεση, η έγ-
κυρη και η διαφανής ενηµέρωση, όλων των βα-
σικών οµάδων των Ενδιαφερόµενων Μερών µας
(εργαζόµενοι, µέτοχοι, πελάτες, προµηθευτές,
κυβερνητικοί παράγοντες, Μέσα Μαζικής Ενη-
µέρωσης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και το-
πικές κοινωνίες) για τις προσπάθειες, τις επι-
δόσεις και τις µελλοντικές µας δεσµεύσεις στην
ενσωµάτωση της Εταιρικής Υπευθυνότητας.
Πλαίσιο Βιωσιµότητας
Σύµφωνα µε το πλαίσιο της Αρχής της Βιωσι-
µότητας, δίνουµε έµφαση στα θέµατα που σχε-
τίζονται µε τη µακροπρόθεσµη στρατηγική µας,
τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην παρου-
σίαση του Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού µας
αποτυπώµατος, συµπεριλαµβανοµένων των
ενεργειών που απαιτούνται για την ανάπτυξη των
θετικών και την αντίστοιχη µείωση των αρνητι-
κών επιδράσεων µας από τη δραστηριότητά µας.
Οι πληροφορίες και τα δεδοµένα που περιέ-
χονται στον απολογισµό µας αναδεικνύουν
την πρόθεσή µας να συµβάλουµε στη βιώσιµη
ανάπτυξη τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επί-
πεδο. Επίσης, παρουσιάζουµε την εικόνα της επί-
τευξης των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών µας
στόχων που είχαµε θέσει για το 2013, όπως επί-
σης και τους νέους βραχυπρόθεσµους και µα-
κροπρόθεσµους στόχους σε επίπεδο Οµίλου
αλλά και την πρόοδό µας σε θέµατα εφαρµογής
της εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και διακυβέρνησης
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τέλος, στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης τόσο του πλαισίου
βιωσιµότητας όσο και της πληρότητας του Απο-
λογισµού µας συµπεριλαµβάνουµε για πρώτη
φορά, τις συµπληρωµατικές απαιτήσεις του Ορ-
γανισµού GRI (Final Version of the Metals and
Mining Sector Supplement - March 2010) κα-
λύπτοντας τον τοµέα της Μεταλλουργίας & Με-
ταλλείων όπου κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό
των επιδράσεων αλλά και των επιδόσεών µας
στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Πληρότητα
Όλες οι σηµαντικές ενέργειες και τα γεγονότα που
καλύπτονται στον παρόντα Απολογισµό, για το
έτος 2013, αφορούν στο σύνολο των περι-
βαλλοντικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών του
εταιρικού µας κέντρου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. –
Όµιλος Επιχειρήσεων και των τριών κύριων θυ-
γατρικών µας εταιρειών, στις οποίες κατέχου-
µε είτε το σύνολο (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. &
PROTERGIA Α.Ε.) είτε την πλειοψηφία των µε-
τοχών (ΜΕΤKΑ Α.Ε.) µε πεδίο αναφοράς κυρίως
την ελληνική επικράτεια συµπεριλαµβανοµένου
των εργοταξίων που διατηρούµε, µέσω της
ΜΕΤΚΑ Α.Ε., σε χώρες του εξωτερικού όπως
η Αλγερία, Τουρκία, Συρία, Ιράκ και Ιορδανία.
Επίσης, τα στοιχεία αυτά συµπληρώνονται από
αντίστοιχα δεδοµένα των βασικών προµηθευ-
τών και συνεργατών µας σε συγκεκριµένες ενό-
τητες του Απολογισµού όπως της Ασφάλειας &
Υγιεινής και των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Επί-
σης, η κάλυψη των θεµάτων και των σχετικών
δεικτών έχει καθοριστεί µε γνώµονα τη δυνα-
τότητα των Ενδιαφερόµενων Μερών µας να
µπορούν να αξιολογήσουν την επίδοσή µας χω-
ρίς να παραλείπονται στοιχεία ή πληροφορίες
που να µπορούν να επηρεάσουν τη γνώµη τους
ή τις αποφάσεις τους στο πλαίσιο της σχέσης
Επίσης, στον παρόντα Απολογισµό δηµοσιο-
ποιείται για 2η συνεχή χρονιά συγκεντρωτικά
το Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό µας αποτύ-
πωµα όπως και η παρουσίαση των συγκεκρι-
µένων επιδόσεων µας στις ενότητες του οικο-
νοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού πε-
δίου της δραστηριοποίησής µας.
Τέλος, ο Απολογισµός του 2013, όπως και οι
προηγούµενοι Απολογισµοί του Οµίλου µας,
δηµοσιεύεται στην αγγλική και την ελληνική
γλώσσα, ενώ είναι διαθέσιµη και η διαδικτυα-
κή του παρουσίαση στην ιστοσελίδα του
Οµίλου µας, για τη διευκόλυνση του κάθε εν-
διαφερόµενου χρήστη που αφορά είτε στη σύ-
γκριση µε προηγούµενους απολογισµούς, είτε
στην αποστολή σχολίων.
Με χαρά θα δεχθούµε τις απόψεις ή τα σχόλια
σας στο ειδικά διαµορφωµένο διαδικτυακό µας
ερωτηµατολόγιο στη διεύθυνση:
about-mytilineos
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε την κ. Βίβιαν Μπουζάλη,
∆ιεύθυνση Επικοινωνίας Οµίλου
Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι 15125 Αθήνα
Website:
Aσφάλεια & Υγιεινή
Διαχείριση διαρροών στο έδαφος και στο νερό
Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου
Εκπαίδευση και Ικανοποίηση εργαζοµένων
Διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων
Στρατηγική & Επιχειρηµατικές επενδύσεις
Νοµοθετική συµµόρφωση
Ποιότητα & Ασφάλεια προϊόντων
Προσλήψεις από τοπικές κοινότητες
Διαχείριση υλικών και πρώτων υλών
Αποκατάσταση φυσικού τοπίου
α) Εξέλιξη εργαζοµένων, β) Διακυβέρνηση ΕΚΕ
Εταιρική Διακυβέρνηση
Προώθηση Ίσων ευκαιριών
Καταπολέµηση καταναγκαστικής εργασίας
Ανάπτυξη και προώθηση των έργων ΑΠΕ
Διαχείριση βιοποικιλότητας
Υποστήριξη τοπικών προµηθευτών
Προώθηση της ΕΚΕ στην αλυσίδα εφοδιασµού
Κοινωνικές δαπάνες
Συνεργασία µε ΜΚΟ
Καταπολέµηση παιδικής εργασίας
Διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας
Ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών
α) Διαχείριση κατανάλωσης νερού
β) Διάλογος µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη
Καταπολέµηση Διαφθοράς
Επίδραση στις αποφάσεις των Ενδιαφερόµενων Μερών
Σηµασία των επιπτώσεων στην επιχειρηµατική εξέλιξη του Οµίλου
0
5
5
10
10
― Οι όροι «Εταιρικό Κέντρο», «Μητρική Εταιρεία», «MYTILINEOS Holdings» καθώς και το όνοµα «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» αναφέρονται στην εταιρεία µε την επωνυµία
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Όµιλος Επιχειρήσεων».
― Οι όροι «Εταιρεία», «Επιχείρηση» καθώς και τα ονόµατα «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε», «∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.», «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» και
«PROTERGIA Α.Ε.» αναφέρονται σε κάθε εταιρεία που εκπροσωπεί τον αντίστοιχο τοµέα δραστηριοποίησης του Οµίλου και στις δραστηριότητές της στην Ελλάδα.
― Ο όροι «Όµιλος» και «Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» αναφέρονται στην εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων και τις θυγατρικές αυτής, οι οποίες από
κοινού απαρτίζουν τον Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...68
Powered by FlippingBook