ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2013 - page 6

4
Ουσιαστικότητα
Στη διαδικασία του καθορισµού του περιεχο-
µένου του Κοινωνικού µας Απολογισµού, ακο-
λουθήσαµε τα κριτήρια της Αρχής της Ουσια-
στικότητας όπως προβλέπονται από τον ορ-
γανισµό GRI ώστε να εξασφαλιστεί ότι η πα-
ρούσα έκδοση εξετάζει όλα τα θέµατα που σχε-
τίζονται µε τις προκλήσεις που αφορούν στη
δραστηριότητα του Οµίλου στο πλαίσιο της αει-
φορίας, σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα ζητή-
µατα που θα µπορούσαν να επηρεάσουν ου-
σιωδώς τις εκτιµήσεις και τις αποφάσεις που
λαµβάνονται από τις βασικές οµάδες των Εν-
διαφερόµενων Μερών µας. Στην κατεύθυνση
αυτή λήφθηκαν υπόψη, συνδυαστικά, οι ακό-
λουθες ενέργειες:
Ο καθορισµός των προσδοκιών των Εν-
διαφερόµενων Μερών σε θέµατα βιωσι-
µότητας µετά από την υλοποίηση, για 4η συ-
νεχόµενη χρονιά, της θεσµοθετηµένης δια-
δικασίας ∆ιαβούλευσης εκ µέρους των θυ-
γατρικών µας εταιρειών.
Η υλοποίηση του καθορισµού των ουσιω-
δών θεµάτων, που αφορούν στο Περιβαλ-
λοντικό και Κοινωνικό αποτύπωµα του
Οµίλου, για 2η χρονιά, στην οποία εµπλέ-
κονται εκτός από τις επιµέρους οµάδες
Ε.Κ.Ε. και οι ∆ιοικήσεις όλων των θυγατρι-
κών µας εταιρειών.
Οι συναντήσεις εργασίας των οµάδων
Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών µας εταιρειών και η
συνεργασία µε τους υπεύθυνους των τµη-
µάτων για τη συλλογή και την αξιολόγησή
των συναφών στοιχείων.
Οι οµάδες Ε.Κ.Ε., στο πλαίσιο των εργα-
σιών τους σχετικά µε τη συλλογή και την
αξιολόγηση των στοιχείων του Απολογι-
σµού, κινήθηκαν στην κατεύθυνση των
αρχών του προτύπου GRI για τη µεγαλύτε-
ρη δυνατή διασφάλιση της ποιότητας των
πληροφοριών που περιλαµβάνονται στον
Απολογισµό ελέγχοντας την ισορροπία, τη
συγκρισιµότητα, την ακρίβεια, την επικαι-
ρότητα τη σαφήνεια και την αξιοπιστία
των στοιχείων.
Ο καθορισµός των αποτελεσµάτων του έρ-
γου της ετήσιας Χαρτογράφησης της Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηλαδή της
αξιολόγησης των θεµάτων που σχετίζονται
µε την υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα (σε
επίπεδο πολιτικών, δράσεων και αποτελε-
σµάτων) τα οποία ανανεώνονται από τις εται-
ρείες του Οµίλου και αποτελούν τη βάση του
Κοινωνικού Απολογισµού κάθε έτους.
Η µελέτη του Οράµατος και των Αξιών του
Οµίλου καθώς και οι θεµελιώδεις δεσµεύ-
σεις του στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε.
Η διαδικασία ανανέωσης των θεµάτων ου-
σιαστικότητας αποτελεί µια διαρκή άσκηση την
οποία αναπτύσσουµε και βελτιώνουµε χρόνο
µε το χρόνο. Στόχος της διαδικασίας αυτής εί-
ναι η ανάλυση της δυναµικής των κοινωνικών
και περιβαλλοντικών ζητηµάτων, καθώς και των
κριτηρίων της εταιρικής διακυβέρνησης που πε-
ριλαµβάνονται στη στρατηγική µας υπό το πρί-
σµα µιας εσωτερικής αλλά και εξωτερικής
οπτικής, όπως και ο εντοπισµός των ευκαιριών
και των κινδύνων που µπορεί να συνεπάγον-
ται.
Το 2013, και στο πλαίσιο της διαβούλευσης µε
τα Ενδιαφερόµενα Μέρη µας, αναπτύξαµε ένα
ειδικό ερωτηµατολόγιο που µας επέτρεψε να
προσδιορίσουµε άµεσα την ανταπόκριση των
Ενδιαφερόµενων Μερών µας σε επίπεδο αντί-
ληψης και προτεραιοποίησης, σχετικά µε τα θέ-
µατα ουσιαστικότητας, ενώ ταυτόχρονα ειδικές
οµάδες εργασίας από ανώτερα και ανώτατα στε-
λέχη προσδιόρισαν την επιρροή και τη σηµαν-
τικότητα των θεµάτων αυτών στην επιχειρηµα-
τική εξέλιξη της εταιρείας καθώς και στον τρό-
πο αντιµετώπισής τους.
Το αποτέλεσµα αυτής της διεργασίας σε συν-
δυασµό µε τις ενέργειες που προαναφέρθηκαν
παρουσιάζεται στο γράφηµα της ουσιαστικό-
τητας που ακολουθεί:
ΠΑΡAΜΕΤΡΟΙ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2
2.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟY ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟY
Η
παρούσα έκδοση αφορά στον 6ο κατά
σειρά Κοινωνικό Απολογισµό (αναφερό-
µενος επίσης ως «Απολογισµός Ε.Κ.Ε.»
ή απλά ως «Απολογισµός»), του Οµίλου
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ απεικονίζοντας την προσπά-
θειά µας για τη συνοπτική, άρτια και διαφανή
ενηµέρωση των Ενδιαφερόµενων Μερών µας
σχετικά µε τη συνολική αειφόρο επίδοση (ESG
performance) τόσο του εταιρικού κέντρου όσο
και των θυγατρικών µας εταιρειών.
Ο Απολογισµός του 2013 αποτελεί τη συνέχεια
της αντίστοιχης έκδοσης του 2012 και συµπλη-
ρώνεται, σε επίπεδο πληροφοριών, από την ει-
δική διαδικτυακή µας ενότητα για την Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη
/
co r po ra t e - soc i a l - r e s pon s i b i l i t y / o f -
mytilineos-group)
καθώς και από τις σχετικές πα-
ραποµπές στο Ετήσιο ∆ελτίο του Οµίλου. Όπως
και στο παρελθόν, για τη σύνταξη της παρούσας
έκδοσης, εναρµονιστήκαµε οικειοθελώς µε τις
οδηγίες του Οργανισµού GRI (G3.1.), συµπερι-
λαµβανοµένων των Αρχών του καθορισµού του
περιεχοµένου του Απολογισµού, καθώς και µε τις
απαιτήσεις διεθνών προτύπων και κατευθυντήριων
οδηγιών όπως:
Τις προσαρµοσµένες διεθνείς κατευθυντήριες
οδηγίες του ∆ιεθνούς Οργανισµού GRI που
αφορούν στον Κλάδο της Εξορυκτικής δρα-
στηριότητας και των Μετάλλων (Metals and
Mining Sector Supplement - March 2010)
που αποτελεί βασικό πυλώνα της επίδοσης
του Οµίλου στο ευρύτερο πλαίσιο της βιω-
σιµότητας.
Τις επτά θεµελιώδεις αρχές της κοινωνικής ευ-
θύνης του προτύπου ISO 26000 που ανα-
φέρονται σε θέµατα λογοδοσίας, διαύγειας,
ηθικής, σεβασµού στις προσδοκίες των Εν-
διαφερόµενων Μερών, σεβασµού στους
νόµους και τους διεθνείς κανόνες, καθώς και
σε θέµατα προστασίας των Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων. (Αναφορικά µε την πρόοδο του
Οµίλου στην ενσωµάτωση των Αρχών της
E.K.E. όπως καθορίζονται από το ISO26000
µπορείτε να συµβουλευθείτε την ιστοσελίδα
µας στη διεύθυνση:
initiatives-and-standards/about-
corporate-social-responsibility#tab-iso-
2006-international-standards.
Τις 10 Αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου
του Ο.Η.Ε. Global Compact.
Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α.
σχετικά µε την εφαρµογή της υπεύθυνης επι-
χειρηµατικής συµπεριφοράς.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...68
Powered by FlippingBook