ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2013 - page 5

3
δεύτερη συνεχή χρονιά στην υλοποίηση
του Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού
Αποτυπώµατος του Οµίλου, µε τη συµµε-
τοχή όλων των θυγατρικών εταιρειών. Επι-
πλέον, τη χρονιά που µας πέρασε η
ΜΕΤΚΑ A.E. ευθυγραµµίστηκε µε τις απαι-
τήσεις του περιβαλλοντικού προτύπου ISO
14064, µε στόχο την καταγραφή των
πηγών και τον πλήρη έλεγχο των εκποµ-
πών CO
2
από τη δραστηριότητά της.
Στον τοµέα της κοινωνικής συνεισφοράς,
το 2013 σηµατοδότησε τη χρονιά που
ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ µέσω της
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ A.E. εφάρµοσε για πρώτη
φορά το πρόγραµµα «Το Μέλλον στα Σχο-
λεία», µε τη δωρεά καινούριων Η/Υ, που
κάλυψαν τις ανάγκες δεκαπέντε σχολείων
των τοπικών κοινωνιών µε τις οποίες συ-
ναλλάσσεται η εταιρεία.
Πιστός στη δέσµευσή του να λειτουργεί µε
διαφάνεια και υπευθυνότητα σε όλους τους
τοµείς της δραστηριότητάς του, και το
2013 ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνέχισε
να εφαρµόζει διεθνείς αρχές και πρακτικές
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, µε στόχο πάντα
την προάσπιση των συµφερόντων των
εταιρειών του και τη µεγιστοποίηση του
οφέλους για τους µετόχους και το επενδυ-
τικό κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη
φορά το 2013 όλες οι θυγατρικές του
Οµίλου εφάρµοσαν σύστηµα αυτοαξιολό-
γησης στους τοµείς της προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της καταπο-
λέµησης της διαφθοράς, ενώ προχώρησαν
και στη δηµιουργία του Κώδικα ∆εοντολο-
γίας Προµηθευτών και Συνεργατών.
Το 2014 συµπληρώνονται έξι χρόνια
από την υπογραφή από τον Όµιλο
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ του Οικουµενικού Συµ-
φώνου του ΟΗΕ, της µεγαλύτερης παγκό-
σµιας πρωτοβουλίας εταιρικής υπευθυνό-
τητας. Στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο
Σύµφωνο, ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει
δεσµευτεί να ευθυγραµµίζει τη λειτουργία
του και τη στρατηγική του µε δέκα παγκό-
σµια αποδεκτές αρχές στους τοµείς των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των συνθηκών
εργασίας, του περιβάλλοντος και της κατα-
πολέµησης της διαφθοράς.
Οι αρχές του Συµφώνου αντανακλώνται
όλες στις αξίες και τα πρότυπα του Οµίλου
και συνιστούν µέρος της συνολικής προ-
σέγγισής µας στην αειφόρο ανάπτυξη.
Αυτές ακριβώς τις αρχές θα συνεχίσουµε
να προωθούµε και στο µέλλον, επιβεβαι-
ώνοντας και ταυτόχρονα ενισχύοντας τη
δέσµευσή µας στη διαφάνεια και τις εξαι-
ρετικές επιδόσεις.
Ο φετινός Κοινωνικός Απολογισµός είναι
σηµείο εκκίνησης για τη διαρκή µας πρό-
οδο, καθώς η ολοκλήρωσή του µας αφήνει
ακόµη πιο συνειδητοποιηµένους για τους
νέους µας στόχους. Ταυτόχρονα, η δηµι-
ουργία του είναι ένας µικρός σταθµός για
όλους µας, µια διαδικασία που µας έκανε
σοφότερους και µας άφησε υπερήφανους
για όσα καταφέρνουµε. Γιατί τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται σε αυτόν συγκρο-
τούν στην πραγµατικότητα αυτό που είµα-
στε: µια εταιρεία που σχεδιάζει µε
µακροπρόθεσµο ορίζοντα και φροντίζει
µέσα από τις πρωτοβουλίες της να δηµι-
ουργεί κοινή αξία για την ίδια και την κοι-
νωνία στην οποία δρα και εργάζεται.
Ευάγγελος Γ. Μυτιληναίος
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Όµιλος Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...68
Powered by FlippingBook