ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Κοινωνικός Απολογισμός 2012 - page 6

4
Σ
ας καλωσορίζουµε στον 5ο κα-
τά σειρά Κοινωνικό Απολογισµό
του «Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
(αναφερόµενος στο εξής ως «Απολο-
γισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης», «Κοινωνικός Απολογισµός» ή
απλά ως «Απολογισµός») ο οποίος
πραγµατεύεται συνοπτικά τις προσπά-
θειες, τις προκλήσεις και τις επιδόσεις
µας στα ζητήµατα της Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης για την επίτευξη της
Κοινωνικά Υπεύθυνης και Βιώσιµης
Ανάπτυξης όπως ορίζεται στις αξίες µας.
Ο Κοινωνικός µας Απολογισµός κα-
λύπτει το ηµερολογιακό έτος 2012, ενώ
εκδίδεται και δηµοσιεύεται σε ετήσια
βάση. Επίσης, αποτελεί συνέχεια της
προηγούµενης αντίστοιχης έκδοσης,
µε έτος αναφοράς το 2011, και συµ-
πλήρωµα του Ετήσιου ∆ελτίου του
Οµίλου.
2.1 Περιεχόµενο και όρια του
Κοινωνικού Απολογισµού
Η δοµή του παρόντος Κοινωνικού
Απολογισµού, διαφοροποιείται ου-
σιαστικά, από τη δοµή των προγενέ-
στερων απολογισµών αφού καταρτί-
στηκε για πρώτη φορά συνδυάζοντας
διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες
οδηγίες, όπως:
- Τις επτά θεµελιώδεις αρχές της κοι-
νωνικής ευθύνης του προτύπου «ISO
26000» που αναφέρονται σε θέµα-
τα λογοδοσίας, διαύγειας, ηθικής, σε-
βασµού στα συµφέροντα των Εν-
διαφερόµενων Μερών, σεβασµού
στους νόµους και τους διεθνείς κα-
νόνες καθώς και σεβασµού των Αν-
θρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
- Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του
Ο.Ο.Σ.Α. στο πλαίσιο της ενίσχυσης
προσπάθειάς µας για τον καθορισµό
και την εφαρµογή της υπεύθυνης επι-
χειρηµατικής συµπεριφοράς.
- Τις 10 Αρχές του Οικουµενικού Συµ-
φώνου του Ο.Η.Ε. «Global Com-
pact»
και τέλος
- Τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες
του ∆ιεθνούς Οργανισµού Global Re-
porting Initiative για την Έκδοση
Απολογισµών Βιωσιµότητας.
Η καινοτοµία του Απολογισµού για το
2012, εντοπίζεται τόσο στη σχηµατο-
ποίηση και δηµοσιοποίηση του Κοι-
νωνικού και Περιβαλλοντικού µας
αποτυπώµατος όσο και στην παρου-
σίαση των επιδόσεων µας στις ενότη-
τες του οικονοµικού, κοινωνικού και πε-
ριβαλλοντικού πεδίου της δραστηριο-
ποίησής µας. Στην κατεύθυνση αυτή,
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Βασικός σκοπός του Κοινωνικού µας Απολογισµού
είναι η άµεση, η έγκυρη και διαφανής ενηµέρωση,
όλων των κοινωνικών οµάδων καθώς και των φυσικών
και νοµικών προσώπων τα οποία ο Όµιλος
αναγνωρίζει ως βασικά Ενδιαφερόµενα Μέρη του
(τους εργαζόµενους, τους µετόχους, τους επενδυτικούς
αναλυτές, τους εταιρικούς πελάτες, τους προµηθευτές,
τους επιχειρηµατικούς συνεργάτες, τους κυβερνητικούς
παράγοντες, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και τις
τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται και
αναπτύσσεται) για τις προσπάθειες, τις επιδόσεις και τις
µελλοντικές του δεσµεύσεις στην ενσωµάτωση της
Εταιρικής Υπευθυνότητας.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...100
Powered by FlippingBook