ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - page 6

Ο
Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, με ένα δυναμικό χαρ-
τοφυλάκιο δραστηριοτήτων στους τομείς των
Έργων EPC, της Μεταλλουργίας και της Ενέρ-
γειας, έχει καθιερωθεί, από την ίδρυση του το 1990
ως σήμερα, ως ένας από τους βασικούς πυλώνες
της ελληνικής βιομηχανίας και σύμβολο της υγιούς
και ανταγωνιστικής ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Επενδύοντας διαχρονικά στη δυναμική της ελληνι-
κής αγοράς, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εδραιώθηκε
μέσα από μια σειρά στρατηγικών εξαγορών και συγ-
χωνεύσεων σε νευραλγικούς και αναπτυσσόμενους
τομείς της εγχώριας βιομηχανίας. Το 1995 εισήχθη
στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σήμερα συμμετέχει
στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25.
Με πειθαρχημένη και οραματική στρατηγική που
στηρίζεται στο εξωστρεφές προφίλ και στον αυστη-
ρό έλεγχο κόστους, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σήμερα
θωρακίζει τη θέση του ενάντια στο αντίξοο περιβάλ-
λον που συνθέτει η εγχώρια κρίση.
• Το 2013, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είχε ενοποιη-
μένο κύκλο εργασιών
€1.403 εκατ.
• Με τη ΜΕΤΚΑ, ο Όμιλος επιτυγχάνει μια πρω-
τοφανή διείσδυση στις ξένες αγορές στην κα-
τασκευή Έργων EPC, με
το 90% του κύκλου
εργασιών της Εταιρείας να προέρχεται από
έργα εκτός Ελλάδος
• Με ένα μακρόπνοο επενδυτικό πλάνο, ο Όμιλος
ενδυναμώνει τη διαχρονικά ισχυρή μεταλλουρ-
γική βιομηχανία της χώρας και εξασφαλίζει το
παρόν και το μέλλον της
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ως του
μεγαλύτερου καθετοποιημένου παραγωγού
αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
• Με το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο των εταιρειών
PROTERGIA και KORINTHOS POWER, ο Όμι-
λος διατηρεί τη θέση του ως ο μεγαλύτερος
ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας, ενώ μέσω
της M&M GAS αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιώτη
προμηθευτή φυσικού αερίου στη χώρα.
Ταυτότητα
4
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...160
Powered by FlippingBook