ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 - page 10

O
Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τόλμη και στρατηγικό σχεδιασμό κατανέμει ευέλικτα τις
δυνάμεις του στους κλάδους των Έργων EPC, της Μεταλλουργίας και των Μεταλ-
λείων και της Ενέργειας. Εδραιώνει σε διεθνές επίπεδο τα προϊόντα της ελληνι-
κής μεταλλουργικής βιομηχανίας, κατατάσσεται στη 10άδα των μεγαλύτερων εταιρειών
του κλάδου ενεργειακών έργων EPC παγκοσμίως και, με πρωτοποριακές επενδύσεις
στην Ενέργεια, έχει θεμελιωθεί ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής
ενέργειας και ο πρώτος ιδιώτης προμηθευτής φυσικού αερίου.
Τομείς Δραστηριοποίησης
ΕΡΓΑ EPC
Η ΜΕΤΚΑ, με έτος ίδρυσης το 1962, αποτελεί σή-
μερα την κορυφαία ελληνική δύναμη σε κατασκευές
ΕPC (Engineering - Procurement - Construction),
δηλαδή στην ανάληψη και υλοποίηση ολοκληρωμέ-
νων έργων, από τη μελέτη και προμήθεια έως την
κατασκευή τους. Η Εταιρεία ειδικεύεται στην κα-
τασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας (συνδυασμένου κύκλου, συμβατικές θερμικές
και υδροηλεκτρικές) και επιτυγχάνει διείσδυση σε
ξένες αναπτυσσόμενες αγορές, με έργα στις αγο-
ρές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης Ανατολής και
Βόρειας Αφρικής. Ανταγωνίζεται ισάξια απέναντι
σε εταιρείες-κολοσσούς, έχοντας καθιερωθεί ως
μια εκ των ισχυρότερων ευρωπαϊκών, και όχι μόνο,
εταιρειών σε έργα EPC, και ως μια από τις σημαντι-
κότερες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Είναι
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1973,
με συμμετοχή σήμερα στο δείκτη υψηλής κεφαλαι-
οποίησης FTSE 25.
Παράλληλα, η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή βιομηχα-
νική παραγωγική βάση, η οποία της επιτρέπει να
παράγει εξειδικευμένα μηχανολογικά εξαρτήματα
και να έχει ισχυρή παρουσία σε έργα Υποδομών και
Άμυνας. Επίσης, με την απόκτηση του εργοληπτικού
πτυχίου 7ης τάξης, η ΜΕΤΚΑ διευρύνει τις δυνατό-
τητες συμμετοχής της σε κατασκευαστικά δημόσια
έργα ευρέως φάσματος στην εγχώρια αγορά.
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ και ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
Με σημαντικότερο σταθμό την εξαγορά της Αλουµί-
νιον της Ελλάδος το 2005, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
κατέστησε στρατηγικής σημασίας την ανάπτυξη και
ανταγωνιστικότητα του μεταλλουργικού του βραχίονα
και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους
εκπροσώπους του κλάδου στη Ν.Α. Ευρώπη. Σήμε-
ρα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ μαζί με τη ΔΕΛΦΟΙ- ΔΙΣΤΟΜΟΝ
αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική οικονομία
αλλά και την ελληνική περιφέρεια.
Από το 1960 μέχρι σήμερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ παρα-
μένει ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνι-
κής βιομηχανίας, με ετήσια δυναμικότητα παραγω-
γής που ξεπερνά τους 170.000 τόνους σε αλουμίνιο
και τους 810.000 τόνους σε αλουμίνα.
Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο
πλήρως καθετοποιημένο παραγωγό αλουμίνας και
8
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...160
Powered by FlippingBook