Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Ενίσχυση απασχολησιμότητας

Ενίσχυση απασχολησιμότητας

Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας μας εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας, γεγονός που δείχνει ότι αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε το σημαντικό ρόλο που μας αναλογεί στην ανάπτυξη της ευημερίας των τοπικών κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποιούμε δημοσίως την προτεραιότητα που αποδίδουμε στις προσλήψεις υποψήφιων εργαζομένων, που αφορούν στο εργατοτεχνικό, το διοικητικό, αλλά και στο υψηλόβαθμο στελεχιακό προσωπικό μας, από τις κοινότητες της ευρύτερης περιοχής που λειτουργούν οι επιμέρους Τομείς Δραστηριότητας, καθώς και οι θυγατρικές μας εταιρείες.

Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, η πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού μας προέρχεται από τοπικούς πληθυσμούς. Επιπροσθέτως, η πρακτική μας να συμπεριλαμβάνονται στις διοικητικές ομάδες των εταιρειών μας ανώτερα στελέχη που προέρχονται από τις τοπικές κοινότητες, βελτιώνει την ικανότητά μας να κατανοούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περιοχής, ενώ παράλληλα καλλιεργούμε τις κατάλληλες εκείνες συνθήκες για τη σταδιακή δημιουργία ικανοποιητικού εισοδήματος προς την τοπική κοινωνία.

Σε επίπεδό Τομέων Δραστηριότητας, έχουμε αναπτύξει αξιόπιστες διαδικασίες επιλογής εργαζομένων από τις τοπικές μας κοινότητες, οι οποίες είναι σχεδιασμένες με στόχο την αξιολόγηση των προσόντων/δεξιοτήτων των υποψηφίων τόσο σε σχέση με τις εκάστοτε εταιρικές απαιτήσεις και ανάγκες όσο και με το επίπεδο ενσωμάτωσης τους στον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας. Στην περίπτωση που οι εταιρικές ανάγκες απαιτούν ειδικότητες τις οποίες οι τοπικές κοινότητες δε διαθέτουν και κατ’ επέκταση δεν μπορούν να προσφέρουν, τότε δρομολογούνται οι διαδικασίες προσλήψεων εκτός αυτών.