Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Υπεύθυνη Διαχείριση Αποβλήτων

Υπεύθυνη Διαχείριση Αποβλήτων

Ως μέρος της περιβαλλοντικής μας πολιτικής, τηρούμε τη δέσμευση μας για την ορθή συλλογή και αξιοποίηση των αποβλήτων μας, εφαρμόζοντας, σε μεγάλη κλίμακα, πρακτικές διαχείρισης και διάθεσης. Από τις παραγωγικές διαδικασίες συγκεκριμένων Τομέων της Εταιρείας, προκύπτουν απόβλητα υγρής και στερεής μορφής, τα οποία διαχωρίζονται και παραλαμβάνονται από κατάλληλα αδειοδοτημένους επαγγελματίες προς τη συνολική τους διαχείριση.

Τα απόβλητα που προκαλούνται σαν παραπροϊόν της εξορυκτικής δραστηριότητας πρώτων υλών και της παραγωγής αλουμινίου, αποτελούν τον μεγαλύτερο όγκο των στερεών αποβλήτων για την Εταιρεία. Οι προσπάθειες για τη ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων αυτών, επικεντρώνονται στα εξής:

  • Χρήση δικτύου μέσων συλλογής για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της MYTILINEOS, με σήμανση και αρίθμηση.
  • Εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού για τον τρόπο χρήσης και τα σημεία συλλογής ανά κατηγορία αποβλήτου.
  • Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να μειωθούν διαρροές υλικών, οι οποίες συνιστούν απόβλητα (πχ. μύλοι άλεσης βωξίτη κλπ.).
  • Απομάκρυνση ποσοτήτων προς αξιοποίηση ή ανακύκλωση (διάθεση σε τρίτους). Αναφορικά με τις ποσότητες που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, η Εταιρεία διατηρεί χώρους οριστικής διάθεσης αποβλήτων (επικίνδυνων, αδρανών και μη επικίνδυνων) στη περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Οι χώροι αυτοί συνιστούν αντίστοιχα το ΧΥΤΕΑ και ΧΥΤΑ του εργοστασίου και λειτουργούν σύμφωνα με τις αδειοδοτικές πράξεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας αντίστοιχα.
  • Σε ότι αφορά στη διαχείριση των καταλοίπων βωξίτη, οι προσπάθειες εντοπίζονται στην έρευνα για τη δυνατότητα χρήσης του υλικού αυτού σε εφαρμογές, όπως παραγωγή τσιμέντου, οδοποιία, κεραμοποιεία, τουβλοποιϊα και βελτιωτικό εδαφών (μετά από σχετικές έρευνες που έχουν υλοποιηθεί στο σύνολό τους από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας). Γίνεται επίσης αναζήτηση χρηστών του υλικού αυτού δεδομένου ότι τείνει να αποχαρακτηριστεί από απόβλητο και να ονομαστεί «παραπροϊόν» της διαδικασίας παραγωγής αλουμίνας από βωξίτη.

Επίσης, στον Τομέα Έργων EPC που δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω της εμπορικής ονομασίας ΜΕΤΚΑ προωθείται η ορθή διαχείριση και διάθεση των παραγομένων αποβλήτων με συστηματικές δράσεις που περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Δημιουργία Site Waste Management Plan (SWMP) για κάθε έργο που υλοποιείται από τον Τομέα και το οποίο εκπονείται πριν την έναρξη κάθε κατασκευαστικής δραστηριότητας. Στόχος είναι η λιγότερη δυνατή παραγωγή αποβλήτων, όπως και η μελέτη για την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωσής τους.
  • Καθορισμός του τύπου, της κατηγορίας (αστικά λύματα, μη επικίνδυνα και επικίνδυνα απόβλητα) και της ποσότητας των αποβλήτων, ώστε να μπορούν να ταξινομηθούν για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλο τρόπο διάθεσης.