Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Επιτροπή Αμοιβών

Επιτροπή Αμοιβών

Η Επιτροπή Αμοιβών, αποτελείται από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ONOMAΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ / ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ  
ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΕΛΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

Στις βασικές της αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η αποκλειστική της ενασχόληση με θέματα στελέχωσης, αμοιβών, κινήτρων σε επίπεδο ανώτερων στελεχών της Εταιρείας και των θυγατρικών της, καθώς και οι εισηγήσεις της για τις αμοιβές των ως άνω στελεχών, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει αιτιολογημένα τις σχετικές εγκρίσεις. Επίσης, η Επιτροπή Αμοιβών εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την εφαρμογή συστημάτων αμοιβών και παροχών, οργανωτικές μεταβολές των ανωτέρω στελεχών, για αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο βάσει αιτιολογημένων προτάσεων, καθώς και τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, προτείνει πιθανές αλλαγές στελεχών του οργανογράμματος της Eταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, Συστήματα Αξιολόγησης της επίδοσης των ανώτερων στελεχών, μέτρα για την επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών, ενώ εποπτεύει τη διαδικασία της απρόσκοπτης στελέχωσης των καίριων θέσεων της Εταιρείας. Τέλος, η Επιτροπή Αμοιβών είναι επιφορτισμένη να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο τις αρχές που διέπουν την πολιτική ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων της εταιρείας. Τέλος, συντάσσει έκθεση πεπραγμένων, απευθυνόμενη στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στα πλαίσια λήψης εγκρίσεων, κατά άρθρα 23α και 24 του κ.ν.2190/1920.