Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Στοιχεία Εταιρικής Διακυβέρνησης

Στοιχεία Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σχέση αποδοχών των μελών της εκτελεστικής ιεραρχίας και της επίδοσης της Εταιρείας και των θυγατρικών της.

Σημειώνεται ότι σε όλη την Εταιρεία υπάρχει σε ετήσια βάση μηχανισμός στοχοθέτησης για όλους όσους έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες. Τα αποτελέσματα της επίδοσης τους σε σχέση με τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί στην αρχή του έτους καθορίζουν τις συνολικές ετήσιες αμοιβές τους. Η κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοση, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων των επιμέρους Τομέων και θυγατρικών, αποτελούν βασικό στόχο και κριτήριο αυτής της ετήσιας αξιολόγησης.

Σύγκρουση συμφερόντων.

Η ύπαρξη των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπουν την αποφυγή παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις συγκρούσεως συμφερόντων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν διαδικασίες προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα δημιουργίας προϋποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν συνεχή εποπτεία και ενημέρωση για την αναγκαιότητα αποφυγής δημιουργίας τέτοιων συνθηκών αλλά και έγκαιρου εντοπισμού τους εάν υπάρξουν. Επίσης, οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου καλύπτουν για κάθε ελεγχόμενο αντικείμενο, τη πιθανότητα ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων κατά παράβαση της πολιτικής των διαφόρων Τομέων δραστηριότητας της Εταιρείας.

Διαδικασία καθορισμού προσόντων των μελών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος σε συνεργασία με άλλα μέλη του Συμβουλίου και ειδικά με την Επιτροπή Αμοιβών εξετάζει τα βιογραφικά των υποψηφίων μελών καθώς και τα δεδομένα που εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους προκειμένου να υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως εξειδίκευση, εμπειρία αλλά και διαθέσιμο χρόνο προκειμένου να προσφέρουν ουσιαστικό έργο. Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ άλλων είναι αυτά της εξειδίκευσης, της ακαδημαϊκής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της εντιμότητας καθώς και της επαγγελματικής ή άλλης κατά περίπτωση εμπειρίας  που συντελεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν αφενός τη MYTILINEOS και κατ’ επέκταση τις θυγατρικές της.

Εταιρικές πολιτικές και αξίες που σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοση της Εταιρείας

Η Εταιρεία έχει συντάξει Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ο οποίος έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε όλα τα τμήματα και τους εργαζομένους όλων των Τομέων του. Ο Κώδικας Δεοντολογίας σχετίζεται με το Οικουμενικό Σύμφωνο Global Compact σε θέματα προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της ανάπτυξης της Διαφάνειας. Επίσης, η αποστολή και οι Αξίες που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας ενσωματώνονται σε όλα τα επίσημα εταιρικά έγγραφα, όπως ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και το Σύστημα Εσωτερικών Διαδικασιών και Ποιότητας. Οι συνθήκες εργασίας και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των επιμέρους Τομέων της Εταιρείας ελέγχονται και πιστοποιούνται από τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (OHSAS 18001-ΕΛΟΤ 1801) καθώς και από τα αντίστοιχα Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) και Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001). Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας καταγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις κάθε θεσμοθετημένου οργάνου βάσει του Καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας.

Διαχείριση Κινδύνων

Με σκοπό την πρόληψη, η MYTILINEOS, οι Τομείς που την απαρτίζουν διαθέτουν Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο συντονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καλύπτει όλη την ιεραρχία και αφορά  το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Λόγω της φύσης των βασικών δραστηριοτήτων των εταιριών της MYTILINEOS (βαριά βιομηχανία) γίνεται συνεχής αξιολόγηση κάθε προτεινόμενης επιχειρηματικής δράσης προκειμένου να εντοπισθούν οι κίνδυνοι κατά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και παρουσίαση νέων προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της δημόσιας υγείας και να αποφασισθεί ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης τους.

Επίσης, οι δραστηριότητες των διαφορετικών Τομέων της Εταιρείας εγκυμονούν πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, διακυμάνσεων των τιμών της αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας.

Το πρόγραμμα διαχείρισης και αντιστάθμισης κινδύνων των Τομέων Δραστηριότητας, στοχεύει στον περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του, που ενδέχεται να προκύψει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών συνθηκών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Στα πλαίσια αυτά χρησιμοποιούνται παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για να αντισταθμίσει την έκθεσή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνων.

Η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων εφαρμόζεται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων της Εταιρείας (Corporate Treasury Department) το οποίο λειτουργεί ως ένα κέντρο υπηρεσιών στα πλαίσια συγκεκριμένων κατευθύνσεων εγκεκριμένων από τη Διοίκηση. Η Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων αναγνωρίζει, ποσοτικοποιεί, διαχειρίζεται και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που δημιουργούνται από τις κύριες λειτουργικές δραστηριότητες  των κύριων Τομέων της Εταιρείας.

Διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του Δ.Σ. ως προς την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση της Εταιρείας.

Εκτός από την ετήσια αξιολόγηση, στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο γίνεται εκτενής αναφορά στην οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση της Εταιρείας συνολικά, αλλά και των  επιμέρους Τομέων της και ακολουθεί αξιολόγηση της επίδοσης των αρμόδιων στελεχών σχετικά με τα ανωτέρω θέματα. Η σχετική ενημέρωση εξασφαλίζεται από τη πληροφόρηση που έχει ο Διευθύνων Σύμβουλος από την παρουσία του στα Συμβούλια των Διευθυντών καθώς και από τις αναφορές της ιεραρχίας προς τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα πλαίσια των καθηκόντων της.

Πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από την Εταιρεία και σχετίζονται με την αρχή της πρόληψης.

Στρατηγική της Εταιρείας στο πλαίσιο της εφαρμογής της προληπτικής προσέγγισης είναι να επενδύει στη λογοδοσία και να εκδίδει σε ετήσια βάση τον Κοινωνικό της Απολογισμό ο οποίος συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις. Ο Κοινωνικός Απολογισμός παρουσιάζει αναλυτικά την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση των επιμέρους Τομέων δραστηριότητας της. Η Εταιρεία λειτουργεί μέσω Αρχών και Αξιών που προάγουν την Επιχειρηματική Αριστεία με γνώμονα την κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και την αποδοχή από τον κοινωνικό περίγυρο. Οι Αξίες αυτές στηρίζονται στη διαρκή προσπάθεια για ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού των Τομέων της Εταιρείας και των θυγατρικών της, με βάση το ομαδικό πνεύμα, την ακεραιότητα, την επαγγελματική συμπεριφορά και τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Οι σταθερές επιχειρηματικές Αξίες μαζί με τους κανόνες ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας και το συνολικό Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Απόδοσης της Εταιρείας, διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία και την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων στην αντιμετώπιση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.