Μέγεθος κειμένου + -
Ασφάλεια και Υγιεινή στην εργασία

Κοινωνικός Απολογισμός

2016 Κοινωνικός Απολογισμός

2016 Κοινωνικός Απολογισμός

HTML | PDF |   | (2,90MB)

Ο Κοινωνικός Απολογισμός 2016 του Ομίλου είναι διαθέσιμος σε pdf και html μορφή.

Ασφάλεια και Υγιεινή στην εργασία

Βασικό στόχο του Ομίλου μας αποτελεί η δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, σε όλες τις θυγατρικές του εταιρείες, που να χαρακτηρίζεται από «Κανένα Ατύχημα και Κανένα Επαγγελματικό Νόσημα». Η εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης που στοχεύουν στον εντοπισμό, την αναγνώριση και την εξάλειψη παραγόντων και συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητα συμβάντα (ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες), αλλά και η συστηματική και συνεχής προσπάθεια τόσο για την ανάπτυξη, όσο και για την υιοθέτηση μιας κουλτούρας πρόληψης ατυχημάτων και ασθενειών στους χώρους εργασίας, αποτελεί πάγια καθημερινή δέσμευση.

 

Υψίστη προτεραιότητά μας, σε καθημερινή βάση, αποτελεί η ασφάλεια & υγιεινή των εργαζομένων μας, στους χώρους εργασίας όλων των εταιρειών μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για την επίτευξη του μόνου αποδεκτού στόχου «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ», που αποτελεί και την κυρίαρχη πρόκληση στον τομέα της βιομηχανίας.

Η εξάλειψη ατυχημάτων στους χώρους εργασίας και ιδιαίτερα στις παραγωγικές μονάδες, αποτελεί κύριο μέλημα μας. Στόχος είναι η διατήρηση των υψηλών δεικτών  ασφαλείας σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, με την εφαρμογή σχεδίων δράσης και συγκεκριμένων προγραμμάτων προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

Η πολιτική μας, στον ευαίσθητο αυτό τομέα, εφαρμόζεται με τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της εργασίας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001 και το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1801, ενώ χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία εφαρμόζονται σε όλες τις θυγατρικές μας εταιρείες:

  • Απόλυτος σεβασμός των νομοθετικών απαιτήσεων, προτύπων, καθώς και των εσωτερικών οδηγιών.
  • Συνεχής αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων και λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
  • Λειτουργία Γραφείου Ασφάλειας και Υγιεινής στις μεγάλες μονάδες παραγωγής και στις κεντρικές υπηρεσίες του Ομίλου.
  • Ένταξη του προσωπικού σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα Ασφάλειας & Υγιεινής.
  • Ανοικτή και διαφανής επικοινωνία, για όλα τα θέματα που αφορούν στην Υγιεινή και την Ασφάλεια.
  • Συστηματική επιθεώρηση της οργάνωσης και των διαδικασιών, με στόχο την απόλυτη τήρηση των κανόνων ασφαλούς εργασίας σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου φροντίζοντας την ασφάλεια των πελατών, των συνεργατών και άλλων πολιτών που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις τους.

Επίσης, κάθε χρόνο, φροντίζουμε για τη μεγαλύτερη δυνατή εξειδίκευση και βελτίωση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων σε θέματα προστασίας από ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.