Μέγεθος κειμένου + -
Ορκωτοί Ελεγκτές

Ορκωτοί Ελεγκτές

Grand Thornton logo/>Η εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης που έκλεισε στις 31/12/2012 διενήργησαν οι ορκωτοί ελεγκτές κ. Σωτήρης Κωνσταντίνου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13671 και κ. Μιχαλιός Μανόλης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 25131, της εταιρείας Grant Thornton (Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο).</p> <p style=
Η εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης που έκλεισε στις 31/12/2014 διενήργησαν οι ορκωτοί ελεγκτές κ. Βασίλης Καζάς, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13281 και κ. Θανάσης Ξύνας, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 34081, της εταιρείας Grant Thornton (Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο).

Συγκεκριμένα αναφέρουν: Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και των θυγατρικών αυτής κατά την Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.