Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Στο πλαίσιο της διαχρονικής δέσμευσης της MYTILINEOS για συνεχή βελτίωση και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Εταιρείας αποτυπώνει τις γενικές αρχές που καθορίζουν την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και τους κανόνες ηθικής που οφείλουν να τηρούν όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις δραστηριότητές της, όπως επίσης και οι συνεργάτες της μεταξύ των οποίων εργολάβοι, προμηθευτές και επιχειρηματικοί εταίροι. Ο Κώδικας είναι σημαντικός για την Εταιρεία, αφού η τήρηση του συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του βασικού στρατηγικού στόχου, που είναι η Συνεχής και Υπεύθυνη Ανάπτυξη της. Ο Κώδικας, διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεξάγονται με ακεραιότητα, προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τη φήμη της, που αποτελεί το πιο πολύτιμο άυλο περιουσιακό της στοιχείο, ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της.
 
Το 2016 ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση της πρώτης έκδοσης του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Εταιρείας με σκοπό να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη συνοχή ικανοποιώντας περαιτέρω τις προσδοκίες όλων των Κοινωνικών της Εταίρων αλλά και λόγω της περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στην νέα έκδοση του Κώδικα προστέθηκαν νέες ενότητες, όπως ο ρόλος των διευθυντικών στελεχών, η ενίσχυση της διαφάνειας, οι σχέσεις με την εφοδιαστική αλυσίδα, η ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων καθώς και η αναφορά παραβιάσεων του Κώδικα. Στις ενότητες που εμπλουτίστηκαν περιλαμβάνονται η περαιτέρω εξειδίκευση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η νομοθετική συμμόρφωση, οι σχέσεις με τους πελάτες, οι σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και η τήρηση του Κώδικα.