Μέγεθος κειμένου + -
Διακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε.

Διακυβέρνηση της Ε.Κ.Ε.

Το μοντέλο διακυβέρνησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε από το 2010 στοχεύει στην ανάδειξη της ουσίας και του βάθους που αποδίδεται στην έννοια, έχοντας ως αφετηρία τη Διοίκηση του Ομίλου, με απώτερο σκοπό την εστίαση σε πολιτικές και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν πραγματικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Πάγιο στόχο του Ομίλου μας αποτελεί η εξισορρόπηση της οικονομικής, κοινωνικής, και περιβαλλοντικής επίδρασης της επιχειρησιακής μας δραστηριότητας με ταυτόχρονη ανάπτυξη της αξίας για λογαριασμό των μετόχων μας, αλλά και γενικότερα όλων των βασικών ομάδων των Ενδιαφερόμενων Μερών μας.


Δομές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του  «Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»

Το σύστημα διακυβέρνησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζουμε αποτελείται από την Επιτροπή Ε.Κ.Ε. σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου και τις Ομάδες Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών μας εταιρειών που διαθέτουν συγκεκριμένο αντικείμενο και διέπονται από σαφείς υποχρεώσεις. Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ομίλου η οποία εμπλέκεται σε όλες τις υποχρεώσεις της επιτροπής σε επίπεδο υποστήριξης, επικοινωνίας και συντονισμού με τις επιμέρους ομάδες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των θυγατρικών μας εταιρειών.


Η Επιτροπή Εταιρικής  Κοινωνικής Ευθύνης στην οργανωτική δομή του Ομίλου

Διάγραμμα

Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση

Αντικείμενο της Επιτροπής Ε.Κ.Ε.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επιτήρηση και την ορθή διαδικασία εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, που αφορά σε πολιτικές, στόχους, δράσεις και αποτελέσματα σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται, τόσο με το εσωτερικό, όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον των εταιρειών του Ομίλου. Επίσης, δύναται να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς το Executive Management του Ομίλου και τις σχετικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, για την πληρέστερη εφαρμογή των προαναφερθέντων θεμάτων.

 


Οι Oμάδες Ε.Κ.Ε. των θυγατρικών εταιρειών στην οργανωτική δομή του Ομίλου

 


Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση


Αντικείμενο των Ομάδων Ε.Κ.Ε. των εταιρειών του Ομίλου

Οι ομάδες είναι υπεύθυνες, απέναντι στο Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε εταιρείας που ανήκουν, για την εκπόνηση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της συνολικής στρατηγικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που αφορά σε πολιτικές, στόχους, δράσεις και αποτελέσματα, γύρω από σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό τους εταιρικό περιβάλλον.